Hướng dẫn cách thức làm tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học tốt – VỀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN A. – StuDocu

VỀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN

A. Phần 1: Hướng dẫn thứ tự, bố cục trình bày bài tiểu luận kết thúc
học phần

BÌA (trình bày như thiết kế bìa mẫu)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU (ngắn gọn)

Sinh viên cần khái quát một số nội dung sau:

1. Lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu

Nêu nguyên do chọn đề tài, sự thiết yếu và tính thời sự của yếu tố điều tra và nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu và điều tra : Vì sao em chọn nghiên cứu và điều tra đề tài này ?

 • tính cấp thiết về mặt thực tiễn?
 • tính cấp thiết về mặt lý luận

2. Những công trình nghiên cứu có liên quan

SV tổng hợp, liệt kê ( hoàn toàn có thể lược thuật ngắn gọn ) các khu công trình nghiên cứu và điều tra có tương quan đến để tài ( gồm sách, báo báo giấy hoặc báo mạng, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ …. )

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng điều tra và nghiên cứu : đề tài nghiên cứu và điều tra yếu tố gì ? Phạm vi điều tra và nghiên cứu :

 • Phạm vi về không gian, thời gian (VD: Việt Nam, giai đoạn hiện nay)

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu và điều tra của đề tài là gì ?Để đạt mục tiêu đó đề tài sẽ xử lý những trách nhiệm nào ? ( Mỗi trách nhiệm sau này sẽ được xử lý trong một chương )

Nếu là đề tài lý luận:
NV1: làm rõ cơ sở lý luận của đề tài ( làm rõ điều kiện khách quan và
nhân tố chủ quan ra đời tư tưởng đó)

NV2 : Phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng lý luận đó NV 3 : Đánh giá giá trị, hạn chế, ý nghĩa, năng lực vận dụng của lý luận đó

(Từ đây ngầm hiểu trong đầu là đề tài sẽ có 3 chương:
Chương 1: cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Một số nội dung tư tưởng của lý luận đó
Chương 3: Giá trị, hạn chế, ý nghĩa,… của lý luận đó)
Nếu là đề tài thực tiễn:
NV1: Làm rõ cơ sở lý luận (giải quyết những khái niệm xuất hiện trong
đề tài, đưa ra cơ sở, thang đo đánh giá thực trạng sẽ khảo sát ở nhiệm vụ 2)

NV2: Khảo sát thực trạng của vấn đề
NV3: đưa ra/ đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề
(từ đây ngầm hiểu trong đầu đề tài có 3 chương:
Chương 1: cơ sở lý luận của để tài…..
Chương 2: Thực trạng của vấn đề
Chương 3: Giải pháp giải quyết vấn đề
Chú ý: đề tài có thể làm 2 hoặc 3 chương, không được phép làm 1 hoặc
4 chương

2……..

2………

2……….

Chương 3: ……………….

3…………..

3.

3.

3………….

3……………..

Nội dung các ý cần được diễn đạt ngắn gọn thành câu, đoạn văn phong mạch lạc, rõ ràng, logic ; không gạch đầu dòng

KẾT LUẬN

Khái quát ngắn gọn nội dung đã nghiên cứu và điều tra và những đề xuất kiến nghị, đề xuất kiến nghị của bản thân

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

sắp xếp thứ tự a, b, c sắp xếp theo tên tác giả ( tài liệu Tiếng Việt ), sắp xếp theo họ tác giả ( tài liệu quốc tế ). Mỗi tài liệu trình diễn theo trật tự : Tên tác giả. Tên tài liệu tìm hiểu thêm ( in nghiêng ). nhà xuất bản. năm xuất bản

B. Hướng dẫn chi tiết thể thức
1) Hướng dẫn chung
Tiểu luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, căn chỉnh
gọn gàng không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ
thị (nếu có).
2) Soạn thảo văn bản

 • Tiểu luận sử dụng chữ VnTime hoặc Times New Roman cỡ chữ 14 của hệ
  soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được
  nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề
  trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở
  giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo
  chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình
  bày theo cách này.
 • Tiểu luận được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), không ít
  hơn 10 trang và không dày quá 20 trang, không kể phần tài liệu tham khảo và
  phần phụ lục. Danh mục tài liệu tham khảo tối thiểu phải có 10 tài liệu.
  1. Viết tắt
   Không lạm dụng việc viết tắt trong tiểu luận. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ
   hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong tiểu luận. Không viết tắt những
   cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong tiểu
   luận. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được
   viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu tiểu
   luận thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần
   đầu luận văn.
  2. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
  • Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của
   riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong
   danh mục “Danh mục tài liệu tham khảo . Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề
   xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của
   đồng tác giả (bảng, biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng… )
   mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì không có giá trị
  • Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết
  • Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn
   thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu
   gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của tiểu luận.
  • Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì
   có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần
 • (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • t ên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
 • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách …
  phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
 • tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • t ên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
  Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một
  dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm
  để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Cách trình bày trang tài
  liệu tham khảo (xem Phụ lục 1 mẫu 4)

PHỤ LỤC 1

(Kốm theo Quyết định số /QĐ- HVBCTT-SĐH ngày thỏng 11 năm 2010
của Giỏm đốc Học viện Bỏo chớ và Tuyờn truyền)
1. Mẫu trang Mục lục của một luận văn
mục lục

Trang
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
mở đầu
Chương 1: -…

 1. …..

Chương 2 : – … 2. … 2. …Chương 3 : – … 3. … 3. … …

Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
phụ lục

2. Mẫu bìa chính: Khổ 210 x 297 mm (lưu ý các bìa không đóng bóng
kính để bảo vệ môi trường)

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ
TUYÊN TRUYỀN

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC

NGUYỄN VĂN A

TÊN ĐỀ TÀI………

Lớp : ………………………………………. Mã số sinh viên : ………………….

Tiểu luận môn:………………..

Thành Phố Hà Nội – 2020

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Hướng dẫn cách thức làm tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học tốt – VỀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN A. – StuDocu. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Bò bít tết và phô mai – món ăn hoàn hảo của phương Tây

Bít tết ngon của Pháp từ lâu đã trở thành món ăn nổi tiếng thế giới vì cách chế biến Read more

Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại

Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại thông minh _Với những người liên tục tạo dựng video, Read more

Cách làm sốt phô mai nướng hàu thơm ngon béo ngậy

Nếu bạn bị mê hoặc bởi các món ngon từ hà như cháo hàu, hàu xào bắp cải, hàu nướng Read more

Bỏ túi ngay cách làm salad phô mai và tôm nướng vừa ngon vừa đẹp mắt

Bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa mới lạ vừa tốt cho sức khỏe thể chất. Vậy thời điểm Read more

https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/

https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

[VIDEO] Cách làm bánh bông lan trứng muối (không cần lò nướng) và sốt phô-mai – Savoury Days

Cộng thêm cả bài viết này là tại SD có đủ bộ cách làm bánh bông lan trứng muối : Read more

Cách làm pizza phô mai béo ngậy – https://cachlam.org

Tham gia cộng đồngđể giao lưu và học hỏi kinh nghiệm tay nghề làm bánh Chiếc pizza được phủ lên Read more

Cách làm bánh mì nhân phô mai siêu hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Bánh mì phô mai đang là loại Read more

Operated by sanphamgiare.com DMCA.com Protection Status