Hướng dẫn làm bài thi FPT – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (127.57 KB, 4 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
———-***———-
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TUYỂN SINH
Kỳ thi có 3 nội dung: Tư duy Toán, Tư duy logic và viết Luận được chia làm 4 phần nhỏ. Phần
1, 2 và 3 là trắc nghiệm Toán và Tư duy logic, mỗi câu đúng được 1 điểm, câu sai không bị trừ
điểm bao gồm 95 câu. Thời gian dành cho 3 phần này là 120 phút. Phần 4 dưới dạng viết luận
bằng tiếng Việt trong vòng 60 phút theo yêu cầu cho trước.
Phần 1: Kỹ năng tính toán, 20 câu
Phần 2: Kỹ năng phân tích, xử lý tính đầy đủ của thông tin để giải quyết bài toán, 25 câu
Phần 3: Lập luận logic, 50 câu
Phần 4: Viết luận bằng tiếng Việt (60 phút)
Hướng dẫn chi tiết từng phần:
Phần 1:
Phần này gồm 20 câu hỏi nhằm mục đích kiểm tra kỹ năng làm việc với các con số (kỹ năng
tính toán) của thí sinh.
Ví dụ:
Trong các năm 1997, 1998, 1999 lương của An được tăng 10% mỗi năm. Hỏi lương của An
năm 1999 đã tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 1997?
(A) 10%
(B) 11%
(C) 20%
(D) 21%
(E) 30%
Giải: Giả thiết L là lương của An năm 1997. Năm 1998 lương của An là 110% của L hay là
(1.1)L và năm 1999 sẽ là 110% của (1.1)L = (1.1)(1.1)L = 1.21 L. Như vậy lương của An năm
1999 đã tăng 21% so với năm 1997. Đáp án (D)
Phần 2:
Phần này gồm 25 câu và 5 phương án trả lời cho trước (A,B,C,D,E) chung cho tất cả các câu.
Mỗi câu hỏi sẽ có 2 dữ kiện đi kèm (1) và (2). Nhiệm vụ của thí sinh là tìm ra phương án đúng
(trong 5 phương án trả lời cho trước) cho mỗi câu hỏi.

5 phương án trả lời cho trước như sau:
(A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ
kiện (2) thì không đủ.
(B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ
kiện (1) thì không đủ.
(C) Phải dùng cả 2 dữ kiện (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ
không trả lời được.
(D) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để trả lời được câu
hỏi.
Trang 1
(E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.
Ví dụ 1:
Cho biết k là một số nguyên. Hỏi k có chia hết cho 12 không?
(1) k chia hết cho 4
(2) k chia hết cho 3
Giải: Riêng dữ kiện (1) là không đủ để trả lời, chẳng hạn 24 và 16 đều chia hết cho 4 nhưng 24
thì chia hết cho 12 còn 16 thì không. Riêng dữ kiện (2) cũng không đủ để trả lời, chẳng hạn 24
và 15 đều chia hết cho 3 nhưng 24 thì chia hết cho 12 còn 15 thì không.
Từ dữ kiện (1) suy ra k = 4m với m là một số nguyên. Giả thiết dữ kiện (2) cũng được đáp ứng,
khi đó 4m sẽ chia hết cho 3. Do 4 không chia hết cho 3 nên m sẽ phải chia hết cho 3. Từ đây ta
suy ra m = 3n với n là một số nguyên => k = 4 x 3n = 12n, chia hết cho 12. Như vậy dùng cả 2
dữ kiện (1) và (2) sẽ trả lời được câu hỏi đặt ra ở trên. Đáp án (C)
Ví dụ 2:
x có phải là một số chẵn (Giả thiết n và p là các số nguyên)?
(1) x = (n + p)
2
(2) x = 2n + 10p
Giải: Dễ dàng nhận thấy từ dữ kiện (2) sẽ suy ra được x là số chẵn vì 2n + 10p = 2(n + 5p) là
một số chia hết cho 2. Dữ kiện (1) là không đủ để trả lời câu hỏi x có phải là số chẵn hay không,
chẳng hạn (1 + 3)

2
= 16 là số chẵn, còn (2 + 3)
2
= 25 lại là số lẻ. Như vậy đáp án sẽ là (B).
Phần 3:
Phần này gồm 50 câu hỏi nhằm mục đích kiểm tra năng lực phân tích của thí sinh. Có 2 dạng
câu hỏi cơ bản và cả 2 đều đỏi hỏi khả năng lập luận mạnh: lập luận phân tích (khoảng 38 câu)
và lập luận logic (khoảng 12 câu). Mỗi câu hỏi hoặc nhóm câu hỏi sẽ dựa trên một bài toán tình
huống hoặc một nhóm các điều kiện. Việc vẽ bảng hoặc biểu đồ sẽ rất có ích cho thí sinh
trong việc trả lời một số câu hỏi.
Ví dụ 1 (Câu hỏi 1 – 4)
Có 6 nhà ngoại giao A, B, C, D, E, F ngồi với nhau. Không phải tất cả đều nói cùng một ngôn
ngữ nhưng mỗi ngôn ngữ đều có đủ số người biết để họ có thể dịch lẫn cho nhau.
– A và D chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý
– B chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga
– C chỉ nói được tiếng Đức và tiếng Ý
– E chỉ nói được tiếng Ý
– F chỉ nói được tiếng Nga
Câu 1: Ngôn ngữ nào được nhiều người nói nhất?
(A) tiếng Anh
(B) tiếng Pháp
(C) tiếng Đức
(D) tiếng Ý
(E) tiếng Nga
Câu 2: Cặp nào sau đây có thể nói chuyện không cần phiên dịch?
(A) A và F
(B) B và C
(C) B và E
Trang 2
(D) E và F

(E) B và F
Câu 3: Ai có thể làm phiên dịch cho B và C?
I. A
II. D
III. E
IV. F
(A) Chỉ I
(B) I và II
(C) I, II và III
(D) II, III và IV
(E) I, II và IV
Câu 4. Nếu C và F muốn nói chuyện với nhau thì họ sẽ cần ít nhất mấy phiên dịch?
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
Giải: Ta vẽ bảng sau:
tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Ý tiếng Nga tiếng Đức
A Có Có Có Không Không
B Có Có Không Có Không
C Không Không Có Không Có
D Có Có Có Không Không
E Không Không Có Không Không
F Không Không Không Có Không
Câu 1: Dễ dàng nhận thấy tiếng Ý có nhiều người nói nhất (4: A, C, D, E). Đáp án (D)
Câu 2: Chỉ có 1 trong 5 cặp được liệt kê là có chung ngôn ngữ, đó là B và F (cùng nói tiếng
Nga). Đáp án (E)
Câu 3: Cả A và D đếu có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với B, sau đó dịch sang tiếng Ý cho C.
E và B không có ngôn ngữ nào chung, vì vậy E không thể làm phiên dịch cho B. Tương tự F và

C cũng không có ngôn ngữ nào chung, vì vậy F không thể làm phiên dịch cho C. Như vậy đáp
án đúng là (B)
Câu 4: Người duy nhất có thể nói chuyện trực tiếp với F là B (bằng tiếng Nga), như vậy cần ít
nhất là 1 phiên dịch cho C và F. Tuy nhiên B và C không thể nói chuyện trực tiếp với nhau, bởi
vậy ta cần ít nhất thêm một phiên dịch nữa. Trong lời giải câu hỏi trước (câu 3) ta đã biết rằng B
và C chỉ cần 1 phiên dịch (A hoặc D). Như vậy số phiên dịch ít nhất cần để cho C và F nói
chuyện được với nhau là 2. Đáp án (C)
Ví dụ 2:
“Nếu Bình là thành viên của đội tuyển bóng đá thì Bình cũng là thành viên của đội tuyển bóng
chuyền”. Phát biểu trên được rút ra bằng cách suy luận logic từ phát biểu nào sau đây?
(A) Tất cả các thành viên của đội tuyển bóng chuyền là thành viên của đội tuyển bóng đá
Trang 3
(B) Bình là thành viên của đội tuyển bóng chuyền hoặc đội tuyển bóng đá.
(C) Người nào là thành viên của đội tuyển bóng đá thì cũng là thành viên của đội tuyển bóng
chuyền.
(D) Một vài thành viên của đội tuyển bóng chuyền cũng là thành viên của đội tuyển bóng đá.
(E) Bình là thành viên của đội tuyển bóng đá.
Giải: (B) và (E) không liên quan trực tiếp đến phát biểu trên. Từ (A) không thể suy ra phát biểu
trong đề bài (chẳng hạn đội bóng chuyền có 6 người A1, A2, A3, A4, A5, A6 – tất cả đều là
thành viên của đội bóng đá gồm 7 người A1, A2, A3, A4, A5, A6 và Bình. Như vậy Bình là
thành viên của đội tuyển bóng đá nhưng không phải là thành viên của đội tuyển bóng chuyền).
Từ (D) rõ ràng cũng không suy ra được phát biểu trong đề bài. Đáp án (C): Phát biểu đúng cho
mọi thành viên của đội tuyển bóng đá, tức là cũng đúng cho Bình nếu Bình là thành viên của đội
tuyển bóng đá.
Phần 4: Viết luận (60 phút)
Đề bài ví dụ:
Bạn hãy viết một bài luận (tối đa 3,5 trang giấy) để giúp chúng tôi hiểu về bạn, về những
điều mà bạn đã trải nghiệm, về các giá trị của cuộc sống mà bạn trân trọng hay về những
điều mà bạn quan tâm. Bạn có thể kể về một con người hoặc một sự kiện có ảnh hưởng đặc
biệt đến cuộc đời của bạn (giải thích tại sao) hoặc bạn có thể viết về bất kỳ điều gì mà bạn

cho rằng sẽ giúp chúng tôi hiểu bạn rõ hơn.
Trang 4
5 giải pháp vấn đáp cho trước như sau : ( A ) Dùng một mình dữ kiện ( 1 ) là đủ để hoàn toàn có thể vấn đáp thắc mắc, nhưng dùng một mình dữkiện ( 2 ) thì không đủ. ( B ) Dùng một mình dữ kiện ( 2 ) là đủ để hoàn toàn có thể vấn đáp thắc mắc, nhưng dùng một mình dữkiện ( 1 ) thì không đủ. ( C ) Phải dùng cả 2 dữ kiện ( 1 ) và ( 2 ) mới vấn đáp được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽkhông vấn đáp được. ( D ) Chỉ cần dùng một dữ kiện bất kể trong 2 dữ kiện đã cho cũng đủ để vấn đáp được câuhỏi. Trang 1 ( E ) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng không hề vấn đáp được câu hỏi. Ví dụ 1 : Cho biết k là một số nguyên. Hỏi k có chia hết cho 12 không ? ( 1 ) k chia hết cho 4 ( 2 ) k chia hết cho 3G iải : Riêng dữ kiện ( 1 ) là không đủ để vấn đáp, ví dụ điển hình 24 và 16 đều chia hết cho 4 nhưng 24 thì chia hết cho 12 còn 16 thì không. Riêng dữ kiện ( 2 ) cũng không đủ để vấn đáp, ví dụ điển hình 24 và 15 đều chia hết cho 3 nhưng 24 thì chia hết cho 12 còn 15 thì không. Từ dữ kiện ( 1 ) suy ra k = 4 m với m là một số nguyên. Giả thiết dữ kiện ( 2 ) cũng được phân phối, khi đó 4 m sẽ chia hết cho 3. Do 4 không chia hết cho 3 nên m sẽ phải chia hết cho 3. Từ đây tasuy ra m = 3 n với n là một số nguyên => k = 4 x 3 n = 12 n, chia hết cho 12. Như vậy dùng cả 2 dữ kiện ( 1 ) và ( 2 ) sẽ vấn đáp được câu hỏi đặt ra ở trên. Đáp án ( C ) Ví dụ 2 : x có phải là một số chẵn ( Giả thiết n và p là các số nguyên ) ? ( 1 ) x = ( n + p ) ( 2 ) x = 2 n + 10 pGiải : Dễ dàng nhận thấy từ dữ kiện ( 2 ) sẽ suy ra được x là số chẵn vì 2 n + 10 p = 2 ( n + 5 p ) làmột số chia hết cho 2. Dữ kiện ( 1 ) là không đủ để vấn đáp câu hỏi x có phải là số chẵn hay không, ví dụ điển hình ( 1 + 3 ) = 16 là số chẵn, còn ( 2 + 3 ) = 25 lại là số lẻ. Như vậy đáp án sẽ là ( B ). Phần 3 : Phần này gồm 50 câu hỏi nhằm mục đích mục tiêu kiểm tra năng lượng nghiên cứu và phân tích của thí sinh. Có 2 dạngcâu hỏi cơ bản và cả 2 đều đỏi hỏi năng lực lập luận mạnh : lập luận nghiên cứu và phân tích ( khoảng chừng 38 câu ) và lập luận logic ( khoảng chừng 12 câu ). Mỗi câu hỏi hoặc nhóm câu hỏi sẽ dựa trên một bài toán tìnhhuống hoặc một nhóm các điều kiện kèm theo. Việc vẽ bảng hoặc biểu đồ sẽ rất có ích cho thí sinhtrong việc vấn đáp 1 số ít câu hỏi. Ví dụ 1 ( Câu hỏi 1 – 4 ) Có 6 nhà ngoại giao A, B, C, D, E, F ngồi với nhau. Không phải toàn bộ đều nói cùng một ngônngữ nhưng mỗi ngôn từ đều có đủ số người biết để họ hoàn toàn có thể dịch lẫn cho nhau. – A và D chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ý – B chỉ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga – C chỉ nói được tiếng Đức và tiếng Ý – E chỉ nói được tiếng Ý – F chỉ nói được tiếng NgaCâu 1 : Ngôn ngữ nào được nhiều người nói nhất ? ( A ) tiếng Anh ( B ) tiếng Pháp ( C ) tiếng Đức ( D ) tiếng Ý ( E ) tiếng NgaCâu 2 : Cặp nào sau đây hoàn toàn có thể chuyện trò không cần phiên dịch ? ( A ) A và F ( B ) B và C ( C ) B và ETrang 2 ( D ) E và F ( E ) B và FCâu 3 : Ai hoàn toàn có thể làm phiên dịch cho B và C ? I. AII. DIII. EIV. F ( A ) Chỉ I ( B ) I và II ( C ) I, II và III ( D ) II, III và IV ( E ) I, II và IVCâu 4. Nếu C và F muốn chuyện trò với nhau thì họ sẽ cần tối thiểu mấy phiên dịch ? ( A ) 0 ( B ) 1 ( C ) 2 ( D ) 3 ( E ) 4G iải : Ta vẽ bảng sau : tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Ý tiếng Nga tiếng ĐứcA Có Có Có Không KhôngB Có Có Không Có KhôngC Không Không Có Không CóD Có Có Có Không KhôngE Không Không Có Không KhôngF Không Không Không Có KhôngCâu 1 : Dễ dàng nhận thấy tiếng Ý có nhiều người nói nhất ( 4 : A, C, D, E ). Đáp án ( D ) Câu 2 : Chỉ có 1 trong 5 cặp được liệt kê là có chung ngôn từ, đó là B và F ( cùng nói tiếngNga ). Đáp án ( E ) Câu 3 : Cả A và D đếu hoàn toàn có thể trò chuyện bằng tiếng Anh với B, sau đó dịch sang tiếng Ý cho C.E và B không có ngôn từ nào chung, vì thế E không hề làm phiên dịch cho B. Tương tự F vàC cũng không có ngôn từ nào chung, thế cho nên F không hề làm phiên dịch cho C. Như vậy đápán đúng là ( B ) Câu 4 : Người duy nhất hoàn toàn có thể chuyện trò trực tiếp với F là B ( bằng tiếng Nga ), như vậy cần ítnhất là 1 phiên dịch cho C và F. Tuy nhiên B và C không hề chuyện trò trực tiếp với nhau, bởivậy ta cần tối thiểu thêm một phiên dịch nữa. Trong giải thuật câu hỏi trước ( câu 3 ) ta đã biết rằng Bvà C chỉ cần 1 phiên dịch ( A hoặc D ). Như vậy số phiên dịch tối thiểu cần để cho C và F nóichuyện được với nhau là 2. Đáp án ( C ) Ví dụ 2 : “ Nếu Bình là thành viên của đội tuyển bóng đá thì Bình cũng là thành viên của đội tuyển bóngchuyền ”. Phát biểu trên được rút ra bằng cách suy luận logic từ phát biểu nào sau đây ? ( A ) Tất cả các thành viên của đội tuyển bóng chuyền là thành viên của đội tuyển bóng đáTrang 3 ( B ) Bình là thành viên của đội tuyển bóng chuyền hoặc đội tuyển bóng đá. ( C ) Người nào là thành viên của đội tuyển bóng đá thì cũng là thành viên của đội tuyển bóngchuyền. ( D ) Một vài thành viên của đội tuyển bóng chuyền cũng là thành viên của đội tuyển bóng đá. ( E ) Bình là thành viên của đội tuyển bóng đá. Giải : ( B ) và ( E ) không tương quan trực tiếp đến phát biểu trên. Từ ( A ) không hề suy ra phát biểutrong đề bài ( ví dụ điển hình đội bóng chuyền có 6 người A1, A2, A3, A4, A5, A6 – tổng thể đều làthành viên của đội bóng đá gồm 7 người A1, A2, A3, A4, A5, A6 và Bình. Như vậy Bình làthành viên của đội tuyển bóng đá nhưng không phải là thành viên của đội tuyển bóng chuyền ). Từ ( D ) rõ ràng cũng không suy ra được phát biểu trong đề bài. Đáp án ( C ) : Phát biểu đúng chomọi thành viên của đội tuyển bóng đá, tức là cũng đúng cho Bình nếu Bình là thành viên của độituyển bóng đá. Phần 4 : Viết luận ( 60 phút ) Đề bài ví dụ : Bạn hãy viết một bài luận ( tối đa 3,5 trang giấy ) để giúp chúng tôi hiểu về bạn, về nhữngđiều mà bạn đã thưởng thức, về các giá trị của đời sống mà bạn trân trọng hay về nhữngđiều mà bạn chăm sóc. Bạn hoàn toàn có thể kể về một con người hoặc một sự kiện có ảnh hưởng tác động đặcbiệt đến cuộc sống của bạn ( lý giải tại sao ) hoặc bạn hoàn toàn có thể viết về bất kể điều gì mà bạncho rằng sẽ giúp chúng tôi hiểu bạn rõ hơn. Trang 4

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Hướng dẫn làm bài thi FPT – Tài liệu text. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm sốt trộn mì khô ngon đúng chuẩn của người Hoa – Nấu Ăn Thường Thức – Món ngon mỗi ngày

1.1. Nguyên liệu 1. Cách làm nước sốt mì khô đúng chuẩn của người Hoa Cách làm mì khô của Read more

Managed by amthucduongphovietnam.com DMCA.com Protection Status