Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9 – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.5 KB, 13 trang )

Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9
Trường THCS T©y S¬n Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 9/. .. . Nhóm:. .. .
Bài thực hành 1
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 đ)
Kết
quả TN
( 2 đ)
Nội dung
tường trình
( 3 đ)
Chuẩn bò dụng
cụ, vệ sinh
( 2 đ)
Tổng
số
( 10 đ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của canxi oxit với nước
* Cách làm
– Lấy một mẩu nhỏ bằng hạt ngô ( 0,5 gam) canxi oxit ( vôi sống) cho vào ống
nghiệm, để ống nghiệm lên giá thí nghiệm. Dùng ống nhỏ giọt nhỏ 2 – 3 ml nước
cất vào ống nghiệm.
– Lấy đũa thủy tinh khuấy đều, để yên khoảng 1 phút.
– Lấy tay sờ nhẹ thành ống nghiệm.
– Lấy đũa thủy tinh nhúng vào dung dòch trong ống nghiệm, nhỏ từng giọt dung dòch

vào mẩu giấy quỳ tím ( hoặc dùng ống nhỏ giọt nhỏ vài giọt dung dòch phenol
phtalein vào dung dòch thu được). Quan sát hiện tượng. Trả lời các câu hỏi sau đây:
Câu hỏi 1: Màu của thuốc thử như thế nào?
Trả lời:…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Câu hỏi 2: Kết luận về tính chất hóa học của canxi oxit? Viết pthh.
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của diphotpho pentaoxit với nước
* Cách làm
– Dùng muỗng lấy một ít photpho đỏ bằng hạt đậu xanh ( 0,2 g) cho vào muôi sắt,
hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Khi photpho cháy, sau đó đưa nhanh vào lọ thủy tinh
có nắp đậy có chứa một ít nước. Khi photpho cháy hết, lắc mạnh lọ. Cho một mẩu
giấy quỳ tím vào lọ.
– Quan sát hiện tượng xảy ra. Trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1: Nhận xét sự đổi màu của thuốc thử
Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
Câu hỏi 2: Kết luận về tính chất hóa học của điphotpho pentaoxit? Viết pthh.
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
3.Bài tập nhận biết các dung dòch
Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dòch HCl, H
2
SO
4
, Na
2

SO
4
. Hãy
tiến hành các thí nghiệm để nhận biết dung dòch trong mỗi lọ.
* Cách làm
– Đánh số các lọ mất nhãn.
– Dùng ống nhỏ giọt lấy ở mỗi lọ 1 hay 2 giọt dung dòch nhỏ vào từng mẩu giấy quỳ
tím. Quan sát sự chuyển màu của giấy quỳ tím.
– Để riêng lọ hóa chất có tác dụng làm đỏ giấy quỳ tím.
– Lấy 1 ml dd ở mỗi lọ hóa chất còn lại cho vào 2 ống nghiệm khác nhau. Nhỏ tiếp
vài giọt dd BaCl
2
vào mỗi ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các dung dòch trên. Viết pthh.
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
*Tên các thành viên trong nhóm: ……………………………………………………………………………
Trường THCS T©y S¬n Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200.. .
Lớp: 9/. .. . Nhóm:. .. .

Bài thực hành 2
Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm
Thao tác
TN
( 3 đ)
Kết
quả TN
( 2 đ)
Nội dung
tường trình
( 3 đ)
Chuẩn bò dụng
cụ, vệ sinh
( 2 đ)
Tổng
số
( 10 đ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của natri hidroxit với muối
– Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd FeCl3. Lắc nhẹ ống
nghiệm. Quan sát hiện tượng và giải thích.
Giải thích hiện tượng: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kết luận về tính chất hóa học của bazơ? Viết pthh.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
2.Thí nghiệm 2: Phản ứng của đồng (II) hidroxit với axit

– Cho một ít Cu(OH)
2
vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dd HCl. Lắc nhẹ ống
nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.
Giải thích hiện tượng: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kết luận về tính chất hóa học của bazơ? Viết pthh.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
3.Thí nghiệm 3: Đồng (II) sunfat tác dụng với kim loại
– Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1 ml dd CuSO
4
. Hiện
tượng quan sát được sau khoảng 1 phút là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Giải thích hiện tượng:………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kết luận về tính chất hóa học của muối:……………………………………………………………..
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Thí nghiệm 4: Bariclorua tác dụng với muối
Nhỏ vài giọt dd BaCl
2
vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd Na
2
SO
4
. Quan sát hiện
tượng và giải thích.

Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9
Giải thích hiện tượng: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kết luận về tính chất hóa học của muối:………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………………
5. Thí nghiệm 5: Bariclorua tác dụng với axit
Nhỏ vài giọt dd BaCl
2
vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd H
2
SO
4
. Quan sát hiện tượng
và giải thích.
Giải thích hiện tượng: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Kết luận về tính chất hóa học của muối:………………………………………………………………….
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………………
*Tên các thành viên trong nhóm: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Bµi têng tr×nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9
Trường THCS T©y S¬n Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200…
Lớp: 9.. .. Nhóm:. .. .
Hä vµ tªn:……………………………………………………………………………………………………….
Bài thực hành 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT
I. Phần đánh giá
Nhận xét Điểm

Thao tác
TN
( 3 đ)
Kết
quả TN
( 2 đ)
Nội dung
tường trình
( 3 đ)
Chuẩn bò dụng
cụ, vệ sinh
( 2 đ)
Tổng
số
( 10 đ)
II. Phần thực hành
1. Thí nghiệm 1. Tác dụng của nhôm với oxi
* Cách làm
-Lấy một ít bột nhôm rất mòn vào một tờ bìa. Khum tờ bìa chứa bột nhôm, rắc nhẹ
trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng xảy ra.
Câu hỏi 1: Cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành?
Trả lời:…………………………………………………………………………………………………………….
Câu hỏi 2: Giải thích hiện tượng? Viết pthh.Cho biÕt vai trß cđa nh«m trong ph¶n øng
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
2.Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh
* Cách làm
– Lấy một thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt với lưu huỳnh theo tỉ lệ 7: 4 về khối lượng vào
ống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn.
– Quan sát hiện tượng xảy ra.

Câu hỏi 1: Cho biết màu sắc của sắt, lưu huỳnh, hỗn hợp bột ( Fe + S) và của chất
tạo thành sau phản ứng?
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
Câu hỏi 2: Giải thích và viết pthh.
Trả lời: ……………………………………………………………………………………………………………
Pthh: ……………………………………………………………………………………………………………….
3. Thí nghiệm 3: Nhận biết mỗi kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ mất nhãn
* Cách làm – Lấy một ít bột Al, Fe vào hai ống nghiệm ( 1) và ( 2).
– Nhỏ 4 – 5 giọt dd NaOH vào từng ống nghiệm ( 1) và ( 2).
– Quan sát hiện tượng xảy ra.
Câu hỏi : Trình bày cách nhận biết các dung dòch trên. Viết pthh.
vào mẩu giấy quỳ tím ( hoặc dùng ống nhỏ giọt nhỏ vài giọt dung dòch phenolphtalein vào dung dòch thu được ). Quan sát hiện tượng kỳ lạ. Trả lời các câu hỏi sau đây : Câu hỏi 1 : Màu của thuốc thử như thế nào ? Trả lời : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Câu hỏi 2 : Kết luận về đặc thù hóa học của canxi oxit ? Viết pthh. Trả lời : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 2. Thí nghiệm 2 : Phản ứng của diphotpho pentaoxit với nước * Cách làm – Dùng muỗng lấy một chút ít photpho đỏ bằng hạt đậu xanh ( 0,2 g ) cho vào muôi sắt, hơ nóng trên ngọn lửa đèn cồn. Khi photpho cháy, sau đó đưa nhanh vào lọ thủy tinhcó nắp đậy có chứa một chút ít nước. Khi photpho cháy hết, lắc mạnh lọ. Cho một mẩugiấy quỳ tím vào lọ. – Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Trả lời các câu hỏi sau : Câu hỏi 1 : Nhận xét sự đổi màu của thuốc thửBµi têng tr × nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9T rả lời : …………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 2 : Kết luận về đặc thù hóa học của điphotpho pentaoxit ? Viết pthh. Trả lời : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 3. Bài tập nhận ra các dung dòchCó 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dòch HCl, HSO, NaSO. Hãytiến hành các thí nghiệm để nhận ra dung dòch trong mỗi lọ. * Cách làm – Đánh số các lọ mất nhãn. – Dùng ống nhỏ giọt lấy ở mỗi lọ 1 hay 2 giọt dung dòch nhỏ vào từng mẩu giấy quỳtím. Quan sát sự chuyển màu của giấy quỳ tím. – Để riêng lọ hóa chất có công dụng làm đỏ giấy quỳ tím. – Lấy 1 ml dd ở mỗi lọ hóa chất còn lại cho vào 2 ống nghiệm khác nhau. Nhỏ tiếpvài giọt dd BaClvào mỗi ống nghiệm. Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Câu hỏi : Trình bày cách nhận ra các dung dòch trên. Viết pthh. Trả lời : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * Tên các thành viên trong nhóm : …………………………………………………………………………… Trường trung học cơ sở T © y S ¬ n Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200. .. Lớp : 9 /. .. . Nhóm :. .. . Bài thực hành thực tế 2B µi têng tr × nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9T ÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐII. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 đ ) Kếtquả TN ( 2 đ ) Nội dungtường trình ( 3 đ ) Chuẩn bò dụngcụ, vệ sinh ( 2 đ ) Tổngsố ( 10 đ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Phản ứng của natri hidroxit với muối – Nhỏ vài giọt dd NaOH vào ống nghiệm có chứa 1 ml dd FeCl3. Lắc nhẹ ốngnghiệm. Quan sát hiện tượng kỳ lạ và lý giải. Giải thích hiện tượng kỳ lạ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Kết luận về đặc thù hóa học của bazơ ? Viết pthh ……………………………………………………………………………………………………………………….. Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 2. Thí nghiệm 2 : Phản ứng của đồng ( II ) hidroxit với axit – Cho một chút ít Cu ( OH ) vào đáy ống nghiệm, nhỏ vài giọt dd HCl. Lắc nhẹ ốngnghiệm. Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra và lý giải. Giải thích hiện tượng kỳ lạ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Kết luận về đặc thù hóa học của bazơ ? Viết pthh ……………………………………………………………………………………………………………………….. Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 3. Thí nghiệm 3 : Đồng ( II ) sunfat công dụng với sắt kẽm kim loại – Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong ống nghiệm có chứa 1 ml dd CuSO. Hiệntượng quan sát được sau khoảng chừng 1 phút là gì ? ………………………………………………………………………………………………………………………. Giải thích hiện tượng kỳ lạ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Kết luận về đặc thù hóa học của muối : …………………………………………………………….. Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 4. Thí nghiệm 4 : Bariclorua công dụng với muốiNhỏ vài giọt dd BaClvào ống nghiệm có chứa 1 ml dd NaSO. Quan sát hiệntượng và lý giải. Bµi têng tr × nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9G iải thích hiện tượng kỳ lạ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kết luận về đặc thù hóa học của muối : …………………………………………………………………. Pthh : …………………………………………………………………………………………………………………… 5. Thí nghiệm 5 : Bariclorua tính năng với axitNhỏ vài giọt dd BaClvào ống nghiệm có chứa 1 ml dd HSO. Quan sát hiện tượngvà lý giải. Giải thích hiện tượng kỳ lạ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kết luận về đặc thù hóa học của muối : …………………………………………………………………. Pthh : …………………………………………………………………………………………………………………… * Tên các thành viên trong nhóm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bµi têng tr × nh thÝ nghiƯm Môn Hóa Học Lớp 9T rường THCS T © y S ¬ n Thứ. .. .. ngày. .. .. tháng. .. .. năm 200 … Lớp : 9. .. . Nhóm :. .. . Hä vµ tªn : ………………………………………………………………………………………………………. Bài thực hành thực tế 3 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮTI. Phần đánh giáNhận xét ĐiểmThao tácTN ( 3 đ ) Kếtquả TN ( 2 đ ) Nội dungtường trình ( 3 đ ) Chuẩn bò dụngcụ, vệ sinh ( 2 đ ) Tổngsố ( 10 đ ) II. Phần thực hành1. Thí nghiệm 1. Tác dụng của nhôm với oxi * Cách làm-Lấy một chút ít bột nhôm rất mòn vào một tờ bìa. Khum tờ bìa chứa bột nhôm, rắc nhẹtrên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Câu hỏi 1 : Cho biết trạng thái, sắc tố của chất tạo thành ? Trả lời : ……………………………………………………………………………………………………………. Câu hỏi 2 : Giải thích hiện tượng kỳ lạ ? Viết pthh. Cho biÕt vai trß cđa nh « m trong ph ¶ n øngTrả lời : …………………………………………………………………………………………………………… Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 2. Thí nghiệm 2 : Tác dụng của sắt với lưu huỳnh * Cách làm – Lấy một thìa nhỏ hỗn hợp bột sắt với lưu huỳnh theo tỉ lệ 7 : 4 về khối lượng vàoống nghiệm. Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn. – Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Câu hỏi 1 : Cho biết sắc tố của sắt, lưu huỳnh, hỗn hợp bột ( Fe + S ) và của chấttạo thành sau phản ứng ? Trả lời : …………………………………………………………………………………………………………… Câu hỏi 2 : Giải thích và viết pthh. Trả lời : …………………………………………………………………………………………………………… Pthh : ………………………………………………………………………………………………………………. 3. Thí nghiệm 3 : Nhận biết mỗi sắt kẽm kim loại Al, Fe được đựng trong hai lọ mất nhãn * Cách làm – Lấy một chút ít bột Al, Fe vào hai ống nghiệm ( 1 ) và ( 2 ). – Nhỏ 4 – 5 giọt dd NaOH vào từng ống nghiệm ( 1 ) và ( 2 ). – Quan sát hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Câu hỏi : Trình bày cách phân biệt các dung dòch trên. Viết pthh .

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Mẫu các bài tuong trình TN Hóa 9 – Tài liệu text. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Thuốc Ném Trong Minecraft Pe Và Pc, Công Thức Pha Thuốc Trong Minecraft

Công thức pha thuốc game Minecraft là một trong, những bộ công thức mà nó cực kỳ quan trọng và Read more

Powered by thuyhuonline.com

DMCA.com Protection Status