Tạo Brochure trên Microsoft Word

Từ VLOSBrochures là một cách gọn nhẹ, rẻ để tiếp cận người mua trong kinh doanh thương mại. Các chiêu thức dưới đây sẽ dạy bạn cách tạo Brochures bằng Microsoft Word. Hai giải pháp tiên phong sử dụng các mẫu có sẵn trong word còn hai chiêu thức tiếp theo dạy bạn cách tự tạo brochure theo ý muốn của mình .

Các bước[sửa]

Sử dụng Template của Office 2010[sửa]

 1. Mở
  file
  word
  ra.
  Bạn
  nhìn
  thấy
  một
  trang
  trắng.
 2. Bên
  trên
  phía
  trái,
  clik
  vào
  nhãn
  “File”.
 3. Hàng
  tùy
  trọn
  xuất
  hiện
  bên
  cột
  trái,
  click
  vào
  nhãn
  “New”
  .
 4. Chọn
  “Brochures
  and
  booklets”
  từ
  những
  mẫu

  sẵn.
 5. Chọn
  “Brochures”
  từ
  những
  mẫu

  sẵn.
  .
 6. Chọn
  loại
  brochure

  bạn
  muốn
  dùng.
  Nếu
  máy
  bạn
  không

  sẵn
  mẫu,
  bạn

  thể
  download
  từ
  Microsoft.
 7. Brochure
  sẽ
  xuất
  hiện
  trên
  Microsoft
  Word.
  Bây
  giờ,
  bạn

  thể
  thiết
  kế.
 8. Thay
  bức
  ảnh
  trong
  mẫu.
  Click
  vào
  bức
  ảnh

  bạn
  muốn
  thay
  đổi

  xóa
  đi.
 9. Click
  vào
  nhãn
  “Insert”
  (Chèn)
  sau
  đó
  chọn
  “Picture”
  (Hình
  ảnh).
  Tìm
  kiếm

  chọn
  bức
  ảnh

  bạn
  muốn.
 10. Chỉnh
  kích
  cỡ

  đặt
  bức
  ảnh
  mới

  vị
  trí
  bạn
  muốn.
 11. Thay
  đổi
  các
  đoạn
  văn
  bản
  trên
  brochure
  mẫu.
  Click
  vào
  hộp
  văn
  bản

  bạn
  muốn
  thay
  đổi,
  xóa
  các
  chữ
  đi


  lại
  nội
  dung
  bạn
  muốn.

Mẫu Template trên Office 2007[sửa]

 1. Mở
  một
  văn
  bản
  Word
  mới.
 2. Chọn
  “Brochures”
  từ
  những
  mẫu

  sẵn.


  • Nếu
   phiên
   bản
   Word
   của
   bạn
   không

   mẫu
   brochure
   ,
   truy
   cập
   Microsoft.com
   vào
   phần
   ”Templates”

   chọn
   “Brochures”.
 3. Tải
  xuống
  mẫu
  brochure
  phù
  hợp
  với
  nhu
  cầu
  của
  bạn.
 4. Điền

  chỉnh
  sửa
  đoạn
  văn
  bản
  của
  bạn.
  Click
  vào
  phần
  bên
  trong
  của
  văn
  bản

  chỉnh
  sửa.Ngoài
  việc
  chỉnh
  sửa
  văn
  bản,
  bạn
  cũng

  thể
  thay
  đổi
  font
  chữ

  màu
  sắc.


  • Đừng
   quên
   thay
   đổi
   “toàn
   bộ”
   văn
   bản
   mẫu
   ;
   Nếu
   không
   dòng
   chữ
   “Insert
   description
   here”
   (Nhập
   nội
   dung

   tả

   đây)
   sẽ
   hiện
   lên
   trong
   brochure
   của
   bạn,
   nhìn
   rất
   không
   chuyên
   nghiệp.
   Để
   đảm
   bảo
   không
   bỏ
   sót,
   thay
   đổi
   màu
   của
   tất
   cả
   các
   đoạn
   văn
   bản
   bạn
   đã
   chỉnh
   sửa

   phần
   còn
   lại
   sẽ
   hiện
   biểu
   tượng
   ngón
   tay
   cái.
   Khi
   bạn
   hoàn
   thành,
   bạn

   thể
   thay
   lại
   đổi
   tất
   cả
   font

   bạn
   muốn.
 5. Thêm
  ảnh.

  • Click
   vào
   ảnh
   mẫu
  • Xóa
   ảnh
   đó
   đi
   bằng
   cách
   ấn
   nút
   “Delete”
   (Xóa)
  • Đi
   đến
   “Insert”
   (Chọn)

   chọn
   “Picture”
   (Hình
   ảnh)
  • Tìm

   Chọn
   lấy
   ảnh
   phù
   hợp

   click
   “Insert”
  • Chờ
   word
   tải
   xong
   bức
   ảnh.
   Chú
   ý
   rằng
   bức
   ảnh

   thể
   xuất
   hiện
   với
   kích
   cỡ

   vị
   trí
   không
   như
   bạn
   mong
   muốn.
  • Click

   kéo
   các
   góc
   bức
   ảnh
   để
   chỉnh
   lại
   kích
   thước.
   Click

   kéo
   bức
   ảnh
   để
   di
   chuyển
   đến
   vị
   trí
   bạn
   muốn.

 6. thể
  chỉnh
  sửa
  thêm
  nếu
  bạn
  muốn.
  Thêm/thay
  đổi
  ảnh
  nền,
  di
  chuyển
  văn
  bản

  khung
  ảnh
  bằng
  cách
  click

  kéo,
  thêm
  nền,
  v.v.v.


  • Khám
   phá
   các
   tính
   năng
   chỉnh
   sửa

   (hộp
   văn
   bản,
   hộp
   ảnh,
   ảnh
   nền)
   bằng
   cách
   click
   chuột
   phải

   chọn
   các
   tùy
   chọn
   chỉnh
   sửa
   xuất
   hiện

   menu

Tự Thiết Kế ở Word 2007 hoặc Phiên Bản Mới Hơn[sửa]

 1. Đến
  mục
  Page
  Layout,
  chọn
  Margins
  để
  thiết
  kế
  lề.
  Các
  lề
  nên
  để
  ít
  nhất

  0.32
  cm
  để
  dễ
  nhìn.


  • Brochure
   bị
   gấp,
   làm
   trang
   sẽ
   hơi
   nhỏ.
   Nên
   tốt
   nhất
   hãy
   giữ
   lề
   hẹp
   để

   không
   gian
   cho
   văn
   bản

   ảnh.
 2. Đến
  Page
  Layout
  >
  Orientation
  để
  chỉnh
  trang
  của
  bạn
  về
  “Landscape”

  nằm
  ngang
  .”
 3. Đến
  Page
  Layout
  >
  Columns
  để
  chọn
  số
  cột

  bạn
  muốn.
  Số
  cột
  sẽ
  tương
  ứng
  với
  số
  lần
  brochure
  gấp
  .

  • Nếu
   bạn
   muốn
   brochure
   gấp
   thành
   2,
   bạn
   sẽ
   cần
   2
   cột

   trang
   1

   2
   cột

   trang
   2.
  • Nếu
   bạn
   muốn
   brochure
   gấp
   thành
   3,
   bạn
   cần
   3
   cột

   trang
   1

   3
   cột

   trang
   2.
  • Bạn

   thể
   căn
   chỉnh
   khoảng
   cách

   độ
   rộng
   nếu
   cần
   thiết
   nhưng
   khoảng
   cách
   đã
   được
   mặc
   định
   phù
   hợp
   cho
   hầu
   hết
   layout
   (sắp
   đặt).
 4. Thêm
  ngắt
  cột.
  Điều
  này
  đảm
  bảo
  mỗi
  cột
  trong
  brochure
  chứa
  các
  đoạn
  thông
  tin
  khác
  nhau.

  • Hãy
   chắc
   rằng
   để
   con
   trỏ
   của
   bạn

   góc
   trái
   trên
   cùng
   của
   cột
   đầu
   tiên.
   Chọn
   “Page
   Layout>
   Breaks>
   Column”.
   Sau
   đó
   con
   trỏ
   sẽ
   nhảy
   sang
   phần
   đầu
   của
   cột
   thứ
   2.
  • Nếu
   bạn
   muốn
   3
   cột,
   hãy
   lặp
   lại
   quá
   trình
   với
   cột
   thứ
   hai
   (Con
   trỏ
   sẽ
   nhảy
   sang
   phần
   đầu
   của
   cột
   thứ
   3)
 5. Ngắt
  trang.
  Điều
  này
  sẽ
  tạo
  ra
  trang
  thứ
  2

  trang
  2
  trở
  thành
  phần
  ngoài
  của
  brochure.

  • Nếu
   page
   break-
   ngắt
   trang
   không

   sẵn,
   đặt
   con
   trỏ
   của
   bạn

   cột
   bên
   tay
   phải,
   đến
   phần
   “Insert
   >Break”

   chọn
   “Page
   Break”.
   Sau
   đó
   con
   trỏ
   sẽ
   chạy
   đến
   trang
   2

   trang
   2
   trở
   thành
   phần
   ngoài
   của
   brochure.
 6. Lặp
  lại
  bước
  4

  trang
  2.

 7. trang
  giấy
  trắng,
  tạo
  một
  mẫu
  về
  brochure
  của
  bạn.
  Điều
  này
  sẽ
  giúp
  bạn
  tạo
  thiết
  kế
  (layout)
  hợp

  cho
  trang
  word.
  (Vì
  brochures
  bị
  gấp
  nên
  một
  vài
  vị
  trí
  sẽ
  trông
  khác
  thường).

  • Lấy
   trang
   giấy
   trắng,
   xoay

   nằm
   ngang

   viết
   “Bên
   trong/trang
   1.”

   “Bên
   ngoài/trang
   2”

   mặt
   bên
   kia.
  • Đặt
   mặt
   Bên
   trong/trang
   1
   trước
   mặt

   gấp
   tờ
   giấy
   thành
   2
   (một
   nửa
   của
   mặt
   Bên
   ngoài/Trang
   2
   trước
   mặt
   bạn)
   hoặc
   thành
   3
   (2/3
   của
   mặt
   Bên
   ngoài/
   trang
   2
   trước
   mặt
   bạn)
   tùy
   theo
   brochure
   của
   bạn
   muốn
   gấp
   đôi
   hay
   ba.
  • Coi
   tờ
   giấy
   gấp

   brochure

   đánh
   dấu
   theo
   tuần
   tự.
   Viết
   “tiêu
   đề”

   mặt
   ngoài

   “thông
   tin”

   mặt
   trong

   các
   thông
   tin
   khác
   tùy
   thuộc
   bạn
   muốn
   brochure
   của
   mình
   trông
   như
   thế
   nào.
  • Mở
   tờ
   giấy
   ra
   để
   xét
   các
   vị
   trí.

   dụ,
   tiêu
   đề
   của
   bạn
   sẽ

   phía
   bên
   phải
   của
   phần
   Bên
   ngoài/trang
   2,
   nghĩa


   tương
   đương
   với
   cột
   bên
   phải
   trang
   2
   trong
   file
   word
   của
   bạn
 8. Thêm
  hình
  ảnh

  câu
  chữ
  vào
  trong
  các
  cột
  của
  bạn.
  Dùng
  bản
  mẫu
  của
  bạn
  như
  một
  bản
  hướng
  dẫn.
 9. In
  ra
  bản
  thử
  nghiệm

  điều
  chỉnh
  tiếp
  nếu
  thấy
  cần
  thiết.

Tự phong cách thiết kế trên Word 2003 hoặc trên Phiên bản cũ hơn[sửa]

 1. Đến
  File
  >
  Page
  Setup
  >
  Margins
  để
  thiết
  kế
  lề.
  Các
  lề
  nên
  để
  ít
  nhất

  0.32
  cm
  để
  dễ
  nhìn.


  • Brochure
   bị
   gấp,
   làm
   trang
   sẽ
   hơi
   nhỏ.
   Nên
   tốt
   nhất
   hãy
   giữ
   lề
   hẹp
   để

   khoảng
   trống
   cho
   văn
   bản

   ảnh
   của
   bạn
   .
 2. Đến
  File
  >Print
  >Properties
  >
  Set
  up
  để
  đưa
  trang
  của
  bạn
  về
  “Landscape”

  vị
  trí
  nằm
  ngang.
 3. Đến
  Format>
  Columns
  để
  chọn
  số
  cột

  bạn
  muốn.
  Số
  cột
  sẽ
  tương
  ứng
  với
  số
  lần
  gấp
  brochure
  của
  bạn.

  • Nếu
   bạn
   muốn
   brochure
   gấp
   2
   lần,
   bạn
   sẽ
   cần
   2
   cột

   trang
   1

   2
   cột

   trang
   2.
  • Nếu
   bạn
   muốn
   brochure
   gấp
   làm
   3,
   bạn
   cần
   3
   cột

   trang
   1

   3
   cột

   trang
   2.
  • Bạn

   thể
   căn
   chỉnh
   khoảng
   cách

   độ
   rộng
   nếu
   cần
   thiết
   nhưng
   khoảng
   cách
   được
   mặc
   định
   phù
   hợp
   cho
   hầu
   hết
   layout
   (sắp
   đặt).
 4. Thêm
  ngắt
  cột.
  Điều
  này
  đảm
  bảo
  mỗi
  cột
  trong
  brochure
  chứa
  được
  các
  đoạn
  thông
  tin
  khác
  nhau.

  • Để
   con
   trỏ
   của
   bạn

   góc
   trái
   trên
   cùng
   của
   cột
   đầu
   tiên.
   Chọn
   “Insert>
   Break>Column
   Break.
   Sau
   đó
   con
   trỏ
   sẽ
   nhảy
   sang
   phần
   đầu
   của
   cột
   thứ
   2.
  • Nếu
   bạn
   muốn
   3
   cột,
   hãy
   lặp
   lại
   quá
   trình
   này
   với
   cột
   thứ
   hai
   (Con
   trỏ
   sẽ
   nhảy
   sang
   phần
   đầu
   của
   cột
   thứ
   3)
 5. Ngắt
  trang.
  Điều
  này
  sẽ
  tạo
  ra
  trang
  thứ
  2

  trang
  2
  trở
  thành
  phần
  ngoài
  của
  brochure.
 6. Nếu
  page
  break-ngắt
  trang
  chưa

  sẵn.
  Đặt
  con
  trỏ
  của
  bạn

  cột
  bên
  tay
  phải,
  đến
  phần
  “Insert
  >Break

  chọn
  Page
  Break”.
  Sau
  đó
  con
  trỏ
  sẽ
  chạy
  đến
  trang
  2

  trang
  2
  trở
  thành
  phần
  ngoài
  của
  brochure.
 7. Lặp
  lại
  bước
  4

  trang
  2.

 8. trang
  giấy
  trắng,
  tạo
  một
  mẫu
  về
  brochure
  của
  bạn.
  Điều
  này
  sẽ
  giúp
  bạn
  tạo
  sự
  bố
  trí
  hợp

  cho
  trang
  word.
  (Vì
  brochures
  bị
  gấp
  nên
  một
  vài
  vị
  trí
  sẽ
  trông
  khác
  thường).

  • Lấy
   trang
   giấy
   trắng,
   xoay
   ngang


   viết
   “Bên
   trong/trang
   1.”

   “Bên
   ngoài/trang
   2”

   mặt
   bên
   kia.
  • Đặt
   mặt
   Bên
   trong/trang
   1
   trước
   mặt

   gấp
   tờ
   giấy
   thành
   2
   (một
   nửa
   của
   mặt
   Bên
   ngoài/Trang
   2
   trước
   mặt
   bạn)
   hoặc
   thành
   3
   (2/3
   của
   mặt
   Bên
   ngoài/
   trang
   2
   trước
   mặt
   bạn)
   tùy
   theo
   brochure
   của
   bạn
   muốn
   gấp
   đôi
   hay
   ba.
  • Coi
   tờ
   giấy
   gấp

   brochure

   đánh
   dấu
   theo
   tuần
   tự.
   Viết
   “tiêu
   đề”

   mặt
   ngoài

   “thông
   tin”

   mặt
   trong

   các
   thông
   tin
   khác
   tùy
   thuộc
   bạn
   muốn
   brochure
   của
   mình
   trông
   như
   thế
   nào.
  • Mở
   tờ
   giấy
   ra
   để
   xét
   các
   vị
   trí.

   dụ,
   tiêu
   đề
   của
   bạn
   sẽ

   phía
   bên
   phải
   của
   phần
   Bên
   ngoài/trang
   2,
   nghĩa


   tương
   đương
   với
   cột
   bên
   phải
   trang
   2
   trong
   file
   word
   của
   bạn
 9. Thêm
  hình
  ảnh

  câu
  chữ
  vào
  trong
  cột
  của
  bạn.
  Dùng
  bản
  mẫu
  của
  bạn
  làm
  chỉ
  dẫn.
  .
 10. In
  ra
  bản
  thử
  nghiệm

  điều
  chỉnh
  nếu
  thấy
  cần
  thiết.

Lời khuyên[sửa]

 • Nếu
  bạn
  thấy
  thanh
  toolbar
  tiêu
  chuẩn
  (thanh
  công
  cụ)

  phía
  trên
  cùng
  của
  chương
  trình
  word
  (File,
  Edit,
  View,
  Insert…),
  bạn
  đang
  sử
  dụng
  word
  2003
  hoặc
  phiên
  bản

  hơn.
 • Hiểu
  cách
  bản
  thiết
  kế
  của
  bạn
  sẽ
  áp
  dụng
  file
  Word
  như
  thế
  nào.

  brochures

  hai
  mặt,
  nên
  file
  word
  của
  bạn
  sẽ
  chuyển
  thành
  2
  trang
  với
  trang
  1

  bên
  trong

  trang
  2

  bên
  ngoài.
  Một
  brochure
  gấp
  2
  sẽ

  2
  mặt

  trong

  2
  mặt
  bên
  noài.,
  trong
  khi
  một
  brochure
  gấp
  3
  sẽ

  3
  mặt

  trong

  3
  mặt
  bên
  ngoài.
 • Hãy
  nhớ
  in
  hai
  mặt
  cho
  brochure
  của
  bạn.
  Nếu
  bạn
  chưa
  biết
  cách,
  hãy
  tìm
  hiểu
  trên
  WikiHow!
 • Brochures
  thường

  gấp
  đôi
  hoặc
  gấp
  ba.
  Gấp
  đôi

  một
  lần
  gấp


  4
  mặt
  trong
  khi
  gấp
  ba

  2
  lần
  gấp

  6
  mặt.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Tạo Brochure trên Microsoft Word. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Cách làm sốt trong suốt

Giao hàng toàn nước Beemart không lấy phí với đơn hàng trên 350.000 nội thành của thành phố TP.HN, Hồ Read more

Sốt Tonkasu có vị gì? Cách làm sốt Tonkatsu đơn giản -Digifood | Daisudaiduongxanh – https://cachlam.org

Tonkatsu là một trong những loại nước sốt quen thuộc mà bạn hoàn toàn có thể tìm thấy trong các Read more

Cách làm sốt tiêu đen – Bỏ túi 3 công thức làm nước sốt đơn giản.

Nước sốt tiêu đen là chìa khóa của món bít tết ngon. Vậy cách làm nước sốt tiêu đen như Read more

Powered by coiphat.com DMCA.com Protection Status