Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc

Với giải bài tập Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc hay, chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập Toán lớp 5 .

Giải Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc – Cô Ngô Thị Vân (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 139 Bài 1: Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.


Phương pháp giải
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
v = s : t

Lời giải:

Vận tốc của người đi xe máy là :
105 : 3 = 35 ( km / giờ )
Đáp số : 35 km / giờ .

Giải Toán lớp 5 trang 139 Bài 2: Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Quảng cáo


Phương pháp giải
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
v = s : t

Lời giải:

Vận tốc của máy bay là :
1800 : 2,5 = 720 ( km / giờ )
Đáp số : 720 km / giờ

Giải Toán lớp 5 trang 139 Bài 3: Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.


Phương pháp giải
– Đổi thời hạn sang đơn vị chức năng là giây .
– Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
v = s : t

Lời giải:

Đổi : 1 phút 20 giây = 80 giây .
Vận tốc chạy của người đó là :
400 : 8 = 5 ( m / giây )
Đáp số : 5 m / giây .

Quảng cáo

Bài giảng: Vận tốc – Cô Lê Thị Thúy (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 5 :
Xem thêm giải thuật bài tập Toán lớp 5 hay, cụ thể khác :

1. Đơn vị vận tốc

Bài toán 1 : Một xe hơi đi quãng đường dài 84 km hết 2 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
Bài giải
Trung bình mỗi giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là :
84 : 2 = 42 ( km )
Đáp số : 42 km
Nhận xét : Trung bình mỗi giờ xe hơi đi được 42 km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của xe hơi là bốn mươi hai ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42 km / giờ .
Vậy vận tốc của xe hơi là :
84 : 2 = 42 ( km / giờ )
Định nghĩa : Vận tốc là quãng đường đi được trong 1 đơn vị chức năng thời hạn như 1 giờ, 1 phút, 1 giây, … .
Đơn vị vận tốc hoàn toàn có thể là km / giờ ; km / phút ; m / phút ; m / giây ; …
Đơn vị vận tốc thường dùng là km / giờ và m / giây .

2. Cách tính vận tốc

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
Gọi vận tốc là v, quãng đường là s, thời hạn là t, ta có :
v = s : t
Lưu ý :
– Đơn vị vận tốc sẽ tương ứng với đơn vị chức năng của quãng đường và thời hạn, ví dụ quãng đường có đơn vị chức năng đo là km, thời hạn có đơn vị chức năng là giờ thì vận tốc có đơn vị chức năng là km / giờ ; quãng đường có đơn vị chức năng đo là m, thời hạn có đơn vị chức năng là phút thì vận tốc có đơn vị chức năng là m / phút ; …
– Đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời hạn phải tương ứng với nhau .
Ví dụ quãng đường có đơn vị chức năng là ki-lô-mét, thời hạn có đơn vị chức năng là giây, đề bài nhu yếu tìm vận tốc có đơn vị chức năng là m / giây thì ta phải đổi quãng đường về đơn vị chức năng là mét rồi sau đó mới tính vận tốc theo quy tắc đã học .
Ví dụ 1 : Một người đi xe máy trong 3 giờ được 102 km. Tính vận tốc của người đi xe máy .
Phương pháp : Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
Bài giải
Vận tốc của người đi xe máy là :
102 : 3 = 34 ( km / giờ )
Đáp số : 34 km / giờ
Ví dụ 2 : Một người chạy được 450 m trong 1 phút 15 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị chức năng m / giây .
Phương pháp :
Vận tốc có đơn vị chức năng là m / giây nên quãng đường có đơn vị chức năng là mét, thời hạn có đơn vị chức năng là giây. Do đó ta phải đổi 1 phút 15 giây ra đơn vị chức năng là giây, sau đó để tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
Bài giải
Đổi : 1 phút 15 giây = 75 giây
Vận tốc chạy của người đó là :
450 : 75 = 6 ( m / giây )
Đáp số : 6 m / giây

3. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp : Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
Lưu ý : Các đơn vị chức năng của vận tốc, quãng đường và thời hạn phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau theo nhu yếu đề bài .

Dạng 2: Tìm vận tốc khi biết quãng đường, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp :
– Tìm thời hạn đi = thời hạn đến – thời hạn khởi hành – thời hạn nghỉ ( nếu có ) .
– Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .

Dạng 3: So sánh hai vận tốc khi biết quãng đường và thời gian

Phương pháp : Áp dụng quy tắc để tính vận tốc từng vật rồi so sánh tác dụng với nhau .

Dạng 4: Tính vận tốc trung bình khi một vật chuyển động trên nhiều quãng đường

Phương pháp : Vận tốc trung bình = tổng quãng đường : tổng thời hạn

Câu 1: Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc?

A. km / giờ
B. m / phút
C. m / giây
D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án
Vận tốc là quãng đường đi được trong 1 đơn vị chức năng thời hạn như 1 giờ, 1 phút, 1 giây, …
Do đó, đơn vị chức năng vận tốc hoàn toàn có thể là km / giờ ; km / phút ; m / phút ; m / giây ; …
Vậy cả A, B, C đều đúng .

Câu 2: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai

Hiển thị đáp án
Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời hạn .
Phát biểu trên là đúng .

Câu 3: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường42 m
Thời gian3 giây
Vận tốc… m/giây

A. 12
B. 13
C. 14
D. 15

Hiển thị đáp án
Vận tốc cần tìm là :
42 : 3 = 14 ( m / giây )
Đáp số : 14 m / giây .
Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 14 .

Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s150 km
t2,5 giờ
v… km/giờ

A. 50
B. 60
C. 65
D. 70

Hiển thị đáp án
Vận tốc cần tìm là :
150 : 2,5 = 60 ( km / giờ )
Đáp số : 60 km / giờ .
Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 60 .

Câu 5: Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s4 km
t25 giây
v… m/giây

A. 0,16
B. 1,6
C. 16
D. 160

Hiển thị đáp án
Đổi : 4 km = 4000 m
Vận tốc cần tìm là :
4000 : 25 = 160 ( m / giây )
Đáp số : 160 m / giây .

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi xe đạp trong 2 giờ được 27km. Vận tốc của người đi xe đạp là Bài tập Vận tốc Toán lớp 5 có lời giải

km/giờ.


Hiển thị đáp án
Vận tốc của người đi xe đạp điện đó là :
27 : 2 = 13,5 ( km / giờ )
Đáp số : 13,5 km / giờ .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 13,5 .

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô từ A, sau khi đi được 1 giờ 45 phút thì tới B. Biết quãng đường AB dài 63km. Vậy vận tốc ô tô đó là Bài tập Vận tốc Toán lớp 5 có lời giải km/giờ.


Hiển thị đáp án
Đổi : 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ
Vận tốc của xe hơi đó là :
63 : 1,75 = 36 ( km / giờ )
Đáp số : 36 km / giờ .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36 .

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi bộ rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến chợ lúc 8 giờ 6 phút, hết quãng đường từ nhà đến chợ dài 3 km .

Vậy vận tốc của người đó là Bài tập Vận tốc Toán lớp 5 có lời giải

km/giờ.


Hiển thị đáp án
Thời gian người đó đi từ nhà đến chợ là :
8 giờ 6 phút − 7 giờ 30 phút = 36 phút
Đổi : 36 phút = 0,6 giờ
Vận tốc của người đó là :
3 : 0,6 = 5 ( km / giờ )
Đáp số : 5 km / giờ .

Câu 9: Trên cùng quãng đường 21km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

A. Ô tô ; 12,5 km / giờ
B. Ô tô ; 17,5 km / giờ
C. Xe máy ; 12,5 km / giờ
D. Xe máy ; 17,5 km / giờ

Hiển thị đáp án
Đổi : 24 phút = 0,4 giờ ; 36 phút = 0,6 giờ
Vận tốc của xe hơi là :
21 : 0,4 = 52,5 ( km / giờ )
Vận tốc của xe máy là :
21 : 0,6 = 35 ( km / giờ )
Ta có : 52,5 km / giờ > 35 km / giờ .
Vậy vận tốc xe hơi lớn hơn .
Hiệu hai vận tốc là :
52,5 – 35 = 17,5 ( km / giờ )
Đáp số : xe hơi ; 17,5 km / giờ .

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường AB dài 48 km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi xe đạp điện 6 km rồi liên tục đi bằng xe hơi trong 45 phút nữa thì đến nơi .

Vậy vận tốc của ô tô là Bài tập Vận tốc Toán lớp 5 có lời giải km/giờ.


Hiển thị đáp án
Đổi 45 phút = 0,75 giờ
Quãng đường người đó đi bằng xe hơi là :
48 – 6 = 42 ( km )
Vận tốc của xe hơi là :
42 : 0,75 = 56 ( km / giờ )
Đáp số : 56 km / giờ .
Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 56 .

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .


Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Giải bài tập Toán 5 | Để học tốt Toán 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 5Để học tốt Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Toán lớp 5 trang 139 Vận tốc. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng dẫn cách làm sốt trứng muối ngon dễ thực hiện nhất

Sốt trứng muối là món được sử dụng ăn kèm trong nhiều món ăn. Có rất nhiều công thức về Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Sốt Trứng Muối Ngon Dùng Cho Món Hải Sản – Hải Sản Tươi Sống

Một vài năm trở lại đây, các món ăn nhưbánh bông lan trứng muối, món ăn hải sản sốt trứng Read more

Lạ miệng bò sốt trứng muối ngon chuẩn nhà hàng, cả nhà tấm tắc “10 điểm”

Với cách hướng dẫn chi tiết cụ thể này, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể vào nhà bếp Read more

5 Cách Làm Sốt Trứng Muối – Thơm Ngon, Đậm Vị – Trí Việt Phát

Hiện tại có rất nhiều công thức làm sốt trứng muối, tùy thuộc vào bạn dùng sốt ăn kèm với Read more

Cách làm sốt chấm bánh tráng đơn giản nhưng ăn là ghiền – BepXua

Sốt chấm bánh tráng với vị chua, cay, mặn và ngọt. Lại còn vị beo béo của trứng cút phối Read more

4 cách làm nước sốt trộn xà lách đậm đà, độc đáo – Digifood

Xà lách trộn là món ăn thanh đạm, không dầu mỡ được sử dụng để thanh lọc khung hình. Để Read more

Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Developed by webgiamgia.com DMCA.com Protection Status