Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án – Toán lớp 9

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

Cho parabol ( P ) : y = ax2 ( a ≠ 0 ) và đường thẳng y = mx + n.

Bước 1 : Viết phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng.

ax2 = mx + n ⇔ ax2 – mx – n = 0 ( * )

Bước 2 : Xét điều kiện kèm theo để parabol có điểm chung với đường thẳng :

– TH1 : Parabol tiếp xúc với đường thẳng ( có 1 điểm chung ) ⇒ phương trình hoành độ giao điểm có nghiệm kép ( Δ = 0 hoặc Δ ‘ = 0 ).

– TH2 : Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt ( có 2 điểm chung phân biệt ) ⇒ phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt ( Δ > 0 hoặc Δ ‘ > 0 ).

Bước 3 : Xét điều kiện kèm theo về tọa độ giao điểm :

+ ) Đường thẳng ( d ) cắt parabol ( P ) tại hai điểm có tung độ dương ⇒ a > 0.

+ ) Đường thẳng ( d ) cắt parabol ( P ) tại hai điểm có tung độ âm ⇒ a

+) Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ cùng dấu ⇔ phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm cùng dấu Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

hay a.n

+) Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ dương ⇔ phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm dương Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

+) Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm có hoành độ âm ⇔ phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm âm Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

+) Đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ trái dấu ⇔ phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm trái dấu Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9 hay a.n > 0.

+ ) Đường thẳng ( d ) cắt ( P ) tại hai điểm có tọa độ thỏa mãn nhu cầu biểu thức cho trước : Sử dụng hệ thức Vi-ét, tích hợp biến hóa biểu thức.

Bước 4 : Kết luận.

B. Các ví dụ nổi bật

Ví dụ 1: Đường thẳng nào sau đây cắt đồ thị hàm số Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương?

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 2 : Cho parabol ( P ) : y = x2 và đường thẳng ( d ) : y = x + m ( với m là tham số ). Giá trị của để ( d ) cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ trái dấu là :

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn D

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Ví dụ 3 : Cho parabol ( P ) : y = x2 và đường thẳng ( d ) : y = mx + 3 ( với m là tham số, m ≠ 0 ). Giá trị của m để ( d ) cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là các số nguyên.

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Lời giải

Chọn B

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

C. Bài tập vận dụng

Bài 1 : Cho parabol ( P ) : y = x2 và đường thẳng ( d ) : y = ( 1 – 3 m ) x – mét vuông ( với m là tham số ). Tìm m để ( d ) cắt ( P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ đều là các số âm.

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 2 : Tìm m ∈ Z để parabol ( P ) : y = x2 cắt đường thẳng ( d ) : y = ( m – 1 ) x + m + 2 ( với m là tham số ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 3 : Có bao nhiêu giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : y = 2 mx + 4 ( m là tham số ) và parabol ( P ) : y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn nhu cầu ( x1 + x2 ) 2 = mx1. x2 ?

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 4 : Số giá trị nguyên của m để đường thẳng ( d ) : y = mx + m + 1 và parabol ( P ) : y = x2 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có tọa độ ( x1 ; y1 ) và ( x2 ; y2 ) thỏa mãn nhu cầu y1 + y2

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 5: Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d): y = -x + 2m và parabol (P): Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9 cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn 3×1 + 5×2 = 5.

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 6 : Đường thẳng ( d ) : y = 2 x + 5 cắt parabol ( P ) : y = ax2 ( x ≠ 0 ) tại điểm có tung độ bằng 3. Giá trị của a và tọa độ hai giao điểm là :

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 7 : Số các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng ( d ) : y = 6 x – m cắt parabol ( P ) : y = x2 tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho x1x2 ≥ – 2.

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 8 : Cặp đường thẳng và parabol nào sau đây cắt nhau tại hai điểm có hoành độ cùng dấu ?

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 9: Tìm m để đồ thị hàm số y = mx2 (m ≠ 0) và đường thẳng y = 2(m – 1)x – m cắt nhau tại hai điểm có hoành độ x1, x2 thỏa mãn Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Bài 10 : Cho parabol ( P ) : y = x2 và đường thẳng ( d ) : y = ( 2 m + 1 ) x + 3 ( m là tham số ). Tìm m để ( P ) cắt ( d ) tại hai điểm có hoành độ x1, x2 sao cho | x1 | – | x2 | = 5 và x1

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Toán lớp 9

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng…. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook không tính tiền cho teen 2 k7 : fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Chuyên đề : Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có vừa đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không tương thích với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

chuong-4-ham-so-y-ax2-phuong-trinh-bac-hai-mot-an.jsp

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án – Toán lớp 9. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

5 cách làm salad bắp cải trộn mayonnaise, salad trộn dầu giấm, cải tím chua ngọt mayonnaise giảm cân hiệu quả – Chả lụa hai lúa

Những món gỏi trộn được yêu thích là bởi hương vị tươi mát lại còn không quá nhiều dầu mỡ. Nhưng bạn Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

No PHP files found in the directory. DMCA.com Protection Status