Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết – Toán lớp 11

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết

I. Hoán vị

a) Định nghĩa hoán vị:

Một tập hợp gồm n thành phần ( n 1 ). Mỗi cách sắp xếp n thành phần này theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của n thành phần .

b) Số các hoán vị:

Pn = n ! = n ( n – 1 ) ( n – 2 ) … 1 .

c) Hoán vị vòng quanh

Cho tập A gồm n thành phần. Một cách sắp xếp n thành phần của tập A thành một dãy kín được gọi là một hoán vị vòng quanh của n thành phần .
Số các hoán vị vòng quanh của n thành phần : Qn = ( n – 1 ) !

d) Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Lớp 11K có 10 học sinh. Ta muốn sắp xếp thành một hàng ngang thì có bao nhiêu cách xếp?

Hướng dẫn

Mỗi cách xếp 10 học viên của lớp 11K thành một hàng ngang là một hoán vị của 10 .
Vậy ta có toàn bộ : P10 = 10 ! = 3628800 cách xếp .

Ví dụ 2. Lớp 11K có 10 học sinh. Ta muốn sắp xếp thành một vòng tròn thì có bao nhiêu cách xếp?

Hướng dẫn

Mỗi cách xếp 10 học viên của lớp 11K thành một vòng tròn kín được gọi là một hoán vị vòng quanh của 10 .
Vậy ta có tổng thể : Q10 = ( 10 – 1 ) ! = 9 ! = 362880 cách xếp .

Ví dụ 3. Trong tủ sách có tất cả 5 quyển sách khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho quyển sách thứ nhất kề quyển sách thứ hai.

Hướng dẫn

+ Chọn hai vị trí liên tiếp trong 5 vị trí gộp lại để xếp quyển thứ nhất và quyển thứ hai kề nhau. Suy ra có 4 vị trí để xếp hai quyển này, vậy có 4 cách.

+ Xếp hai quyển sách thứ nhất và thứ hai, có hai cách xếp ( hoán vị cho nhau )
+ Sắp 3 quyển sách còn lại vào 3 vị trí, có 3 ! cách .
+ Vậy có tổng thể : 4. 2. 3 ! = 8. 6 = 48 cách .

II. Chỉnh hợp

a) Định nghĩa

Cho tập hợp A gồm n thành phần. Mỗi cách sắp xếp k thành phần của A ( 1 ≤ k ≤ n ) theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n thành phần của tập A.

b) Số các chỉnh hợp chập k của n phần tử

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Chú ý:

– Công thức trên cũng đúng cho trường hợp k = 0 và k = nQuy ước : 0 ! = 1 và An0 = 1- Khi k = n thì Ann = Pn = n ! ( hoán vị )

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Xếp 5 người vào mỗi băng ghế có 7 chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp? (mỗi người ngồi một ghế).

Hướng dẫn

+ Mỗi cách chọn ra 5 chỗ ngồi từ băng ghế 7 chỗ ngồi và xếp 5 người đó vào 5 vị trí ngồi chính là chỉnh hợp chập 5 của 7 .+ Vậy có : A75 = 2520 cách .

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng, cho một tập gồm 7 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vecto khác vecto Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11 có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp điểm này?

Hướng dẫn

+ Mỗi cặp sắp thứ tự gồm hai điểm ( A, B ) cho ta một vecto có điểm đầu là A, điểm cuối là B và ngược lại. Như vậy, mỗi vecto hoàn toàn có thể xem là một chỉnh hợp chập 2 của tập hợp 7 điểm đã cho .+ Vậy số vecto cần tìm là : A72 = 42 ( vecto ) .

III. Tổ hợp

a) Định nghĩa

Cho tập A gồm n thành phần. Mỗi tập con gồm k ( 1 ≤ k ≤ n ) thành phần của A được gọi là một tổ hợp chập k của n thành phần .

b) Số các tổ hợp chập k của n phần tử

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Lưu ý : Công thức này cũng đúng với k = 0Quy ước : Cn0 = 1 ( coi ∅ là tổ hợp chập 0 của tập hợp có n thành phần )

c) Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Có 10 cuốn sách khác nhau. Chọn ra 4 cuốn sách. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

Hướng dẫn

Mỗi cách chọn ra 4 cuốn sách trong 10 cuốn sách là một tổ hợp chập 4 của 10 .Vậy có C104 = 210 cách chọn .

Ví dụ 2. Lớp 11A có 19 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 4 bạn nam và 2 bạn nữ để đi tham gia chiến dịch phòng chống “Sốt xuất huyết” của Huyện Đoàn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

Hướng dẫn

+ Chọn ra 4 bạn nam trong 19 bạn nam có : C194 = 3876 cách chọn+ Chọn ra 2 bạn nữ trong 15 bạn nữ có : C152 = 105 cách chọn+ Theo quy tắc nhân, số cách chọn là : 3876. 105 = 406980 cách .

IV. Phân biệt hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

V. Các dạng toán thường gặp sử dụng kết hợp hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

a) Dạng 1: Bài toán đếm

● Phương pháp giải:

Sử dụng hai quy tắc công và quy tắc nhân, các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp .

● Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Từ 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau gồm 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ?

A. 840B. 432C. 35D. 576

Hướng dẫn

+ Các chữ số lẻ trong 7 chữ số trên là : 1, 3, 5, 7, có 4 sốSuy ra chọn hai chữ số lẻ có : C42 cách+ Các chữ số chẵn trong 7 chữ số trên là : 2, 4, 6, có 3 sốSuy ra chọn hai chữ số chẵn : có C32 cách+ Với 4 chữ số đã chọn ở trên, ta xếp vào 4 vị trí có : 4 ! cáchTheo quy tắc nhân, vậy hoàn toàn có thể lập được : C42. C32. 4 ! = 432 số .

Đáp án B

Ví dụ 2. Từ các chữ số của tập hợp {0; 1; 2; 3; 4; 5}, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi mội khác nhau mà trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

A. 120B. 504C. 720D. 480

Hướng dẫn

Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số có dạng: Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

+ Ta có : a1 ∈ { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 } ( vì chữ số tiên phong không hề bằng 0 ) ⇒ Có 5 cách chọn a1+ Tiếp theo ta bỏ a1 và 0 thì tập hợp đã cho còn lại 4 chữ số. Ta chọn 3 chữ số từ 4 chữ số đó, ta có C43 cách chọn .Chúng ta xếp chữ số 0 và 3 chữ số vừa chọn được vào 4 vị trí a2 ; a3 ; a4 ; a5 ta được 4 ! cách xếp .Do đó chọn cho các chữ số a2 ; a3 ; a4 ; a5 có mặt chữ số 0 ta có : C43. 4 ! cách .+ Vậy theo quy tắc nhân, số số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài hoàn toàn có thể lập được là : 5. C43. 4 ! = 480 số .

Đáp án D

Ví dụ 3. Một nhóm 6 bạn học sinh mua vé vào rạp chiếu phim. Các bạn mua 6 vé gồm 3 vé mang ghế số chẵn, 3 vé mang ghế số lẻ và không có hai vé nào cùng số. Trong 6 bạn thì hai bạn muốn ngồi bên ghế chẵn, hai bạn muốn ngồi bên ghế lẻ, hai bạn còn lại không có yêu cầu gì. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ để thỏa mãn yêu cầu của tất cả các bạn đó?

A. 36B. 180C. 72D. 18

Hướng dẫn

+ Trong 6 vé có 3 vé mang ghế số chẵn, do đó xếp 2 bạn vào ghế mang số chẵn có A32cách ( vì sắp thứ tự luôn hai bạn đó nên ta dùng chỉnh hợp ) .+ Tương tự, xếp hai bạn vào ghế mang số lẻ có A32 cách .+ Vậy còn lại 2 bạn và 2 chỗ, Số cách xếp hai bạn còn lại vào hai vị trí còn lại là 2 ! cách .+ Theo quy tắc nhân, vậy số cách xếp thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của tổng thể các bạn đó là : A32. A32. 2 ! = 72 cách .

Đáp án C

b) Dạng 2: Bài toán chọn người (vật), xếp vị trí, công việc

● Phương pháp giải

Sử dụng các quy tắc cộng, quy tắc nhân, khái niêm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp .

● Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư cũng khác nhau. Người ta muốn chọn 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán một tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

A. 1200B. 1800C. 1000D. 200

Hướng dẫn

+ Chọn 3 bì thư trong 6 bì thư có C63 cách .+ Chọn 3 tem thư trong 5 tem thư có C53 cách .+ Dán 3 tem thư lên 3 bì thư thì có 3 ! cách dán .+ Theo quy tắc nhân, vậy số cách chọn cần tìm là : C63. C53. 3 ! = 1200 cách .

Đáp án A

Ví dụ 2. Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

A. 80640B. 108864C. 145152D. 217728

Hướng dẫn

Xét các trường hợp sau :

+ TH1: Hai học sinh lớp A đứng cạnh nhau

Gộp 2 học viên lớp A lại thành một ( để đứng cạnh nhau ) và xếp cùng với 7 học viên của hai lớp còn lại thì có 8 ! cách .Xếp hai học viên lớp A thì có 2 ! cách .Vậy có : 2 !. 8 ! cách xếp để 2 học viên lớp A đứng cạnh nhau .

+ TH2: Giữa hai học sinh lớp A có 1 học sinh lớp C.

Chọn 1 học viên lớp C để xếp cùng 2 học viên lớp A có A41 cách .Xếp hai học viên lớp A thì có 2 ! cách .Xếp 6 học viên còn lại của hai lớp cùng với 1 nhóm 3 học viên trên có 7 ! cáchVậy có : 2 !. A41. 7 ! cách xếp để có 1 học viên lớp C đứng giữa hai học viên lớp A .

+ TH3: Giữa hai học sinh lớp A có 2 học sinh lớp C.

Tương tự TH2, vậy ta có : 2 !. A42. 6 ! cách .

+ TH4: Giữa hai học sinh lớp A có 3 học sinh lớp C, có 2!.A43.5! cách.

+ TH5: Giữa hai học sinh lớp A có 4 học sinh lớp C, có 2!.A44.4! cách.

Vậy theo quy tắc cộng ta có :2 !. 8 ! + 2 !. A41. 7 ! + 2 !. A42. 6 ! + 2 !. A43. 5 ! + 2 !. A44. 4 ! = 145152 cách .

Đáp án C

Ví dụ 3. Ông và bà An cùng 6 đứa con đang lên máy bay theo một hàng dọc. Có bao nhiêu cách xếp hàng khác nhau nếu ông An hay bà An đứng ở đầu hàng hoặc cuối hàng.

A. 720B. 1440C. 18720D. 40320

Hướng dẫn

Bài này ta dùng phần bù để xử lý .+ Có tổng thể 8 người cùng lên máy bay, xếp 8 người thành một hàng dọc có 8 ! cách .+ Xếp ông An và bà An vào 2 trong 6 vị trí ở giữa ( 8 vị trí trừ đi 2 vị trí ở đầu và cuối hàng ) thì có A62 cách .Xếp 6 người con vào 6 vị trí còn lại có 6 ! cách .Do đó số cách xếp để ông An và bà An không đứng ở vị trí đầu và cuối hàng là A62. 6 ! cách .+ Vậy số cách xếp để ông An hay bà An đứng ở vị trí đầu hoặc cuối hàng là8 ! – A62. 6 ! = 10720 cách .

Đáp án C

c) Dạng 3: Bài toán liên quan đến hình học

● Phương pháp giải

– Sử dụng các quy tắc nhân, quy tắc cộng và các khái niệm hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp .- Vận dụng các khái niệm hình học tương quan .

● Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Bé Minh có một bảng hình chữ nhật gồm 6 hình vuông đơn vị, cố định không xoay như hình vẽ dưới. Bé muốn dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạnh tô một lần sao cho mỗi hình vuông đơn vị được tô bởi đúng 2 màu, trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh. Hỏi bé Minh có tất cả bao nhiêu cách tô màu bảng?

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

A. 4374B. 139968C. 576D. 15552

Hướng dẫn

Tô màu theo nguyên tắc sau :+ Tô 1 ô vuông 4 cạnh : Chọn 2 trong 3 màu, ứng với 2 màu được chọn có 6 cách tô. Do đó có 6. C32 cách tô .+ Tô 3 ô vuông 3 cạnh ( có một cạnh đã được tô trước đó ) : ứng với một ô vuông có 3 cách tô màu 1 trong 3 cạnh theo màu của cạnh đã tô trước đó, chọn 1 trong hai màu còn lại tô hai cạnh còn lại, có 3. C21 = 6 cách tô. Do đó có 63 cách tô .+ Tô 2 ô vuông 2 cạnh ( có 2 cạnh đã được tô trước đó ) : ứng với mỗi ô vuông có 2 cách tô màu 2 cạnh ( 2 cạnh tô trước cùng màu hay khác màu nhau không tác động ảnh hưởng đến số cách tô ). Do đó có 22 cách tô .+ Vậy có : 6. C32. 63.22 = 15552 cách tô .

Đáp án D

d) Dạng 4: Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình liên quan hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.

● Phương pháp giải

– Dựa vào công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và 1 số ít đặc thù của nó để chuyển phương trình, bất phương trình, hệ tổ hợp về dạng phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số để giải .- Một số công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và đặc thùCho n là số nguyên dương và 0 ≤ k ≤ n, ta có :

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

– Chú ý về điều kiện kèm theo của phương trình, bất phương trình và hệ .

● Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Số các số nguyên dương n thỏa mãn 6n – 6 + Cn3 = Cn + 13 là

A. 0B. 1C. 2D. Vô số

Hướng dẫn

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Đối chiếu điều kiện kèm theo vậy n = 12Vậy có 1 số nguyên dương n thỏa mãn nhu cầu bài toán .

Đáp án B

Ví dụ 2. Tính tổng tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn An2 – 3Cn2 = 15 – 5n.

A. 13B. 10C. 12D. 11

Hướng dẫn

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Đối chiếu điều kiện kèm theo vậy n = 5 và n = 6 .Vậy tổng số nguyên dương n thỏa mãn nhu cầu nhu yếu là 5 + 6 = 11 .

Đáp án D.

Ví dụ 3. Giải phương trình Ax3 + Cxx – 2 = 14x

A. Một số khácB. x = 6C. x = 5D. x = 4

Hướng dẫn

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

Kết hợp điều kiện kèm theo vậy x = 5 .

Cách 2: Thử các kết quả ở phần đáp án vào phương trình đã cho, thấy x = 5 thỏa mãn. (Cách này chỉ áp dụng cho trường hợp làm bài trắc nghiệm và có đáp án thỏa mãn)

Đáp án C

Ví dụ 4. Cho các số tự nhiên m, n thỏa mãn đồng thời các điều kiện Cm2 = 153 và Cmn = Cmn + 2. Khi đó m + n bằng

A. 25B. 24C. 26D. 23

Hướng dẫn

Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết - Toán lớp 11

+ Theo đặc thù Cnk = Cnn – k, vậy từ Cmn = Cmn + 2, suy ra n + 2 = m – n⇔ 2 n + 2 = m ⇔ 2 n + 2 = 18 ⇔ n = 8 ( tm )Vậy m + n = 18 + 8 = 26 .

Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách giải bài tập qui tắc hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp cực hay, chi tiết – Toán lớp 11. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Thuốc Ném Trong Minecraft Pe Và Pc, Công Thức Pha Thuốc Trong Minecraft

Công thức pha thuốc game Minecraft là một trong, những bộ công thức mà nó cực kỳ quan trọng và Read more

Powered by haihoaphat.com

DMCA.com Protection Status