Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

A. Phương pháp giải

Học sinh cần nắm được các tính năng của ròng rọc, công cơ học .

1. Công thức tính công cơ học

– Công cơ học phụ thuộc vào 2 yếu tố: Lực tác dụng vào vật và độ chuyển dời của vật.

Quảng cáo

– Công thức: A = F.s (khi vật chuyển dời theo hướng của lực)

Trong đó A : công của lực F
F : lực tính năng vào vật ( N )
s : quãng đường vật di dời ( m )
– Đơn vị công là Jun ( kí hiệu là J ) : 1J = 1 N.m.
– Hiệu suất của ròng rọc :

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

2. Ròng rọc

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

a) Ròng rọc cố định.

s là quãng đường di dời của dây ,
h là chênh lệch độ cao của vật
– Dùng ròng rọc cố định và thắt chặt không được lợi gì về lực, đường đi do đó không được lợi gì về công .
F = P ; s = h
b ) Ròng rọc động .
+ Với 1 ròng rọc động : Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực nhưng lại thiệt hai lần về đường đi do đó không được lợi gì về công .

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

+ Với hai ròng rọc động : Dùng 2 ròng rọc động được lợi 4 lần về lực nhưng lại thiệt 4 lần về đường đi do đó không được lợi gì về công .

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

+ Tổng quát : Với mạng lưới hệ thống có n ròng rọc động thì ta có :

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

B. Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. Ròng rọc cố định và thắt chặt có tính năng làm biến hóa hướng của lực .
B. Ròng rọc cố định và thắt chặt có công dụng làm biến hóa độ lớn của lực .
C. Ròng rọc động có công dụng làm biến hóa độ lớn của lực .
D. Ròng rọc động có công dụng làm biến hóa hướng của lực .

Lời giải:

Đáp án B

Dùng ròng rọc cố định và thắt chặt không được lợi gì về lực, nó chỉ có tính năng làm đổi khác hướng của lực. Ròng rọc động hoàn toàn có thể làm biến hóa cả hướng và độ lớn của lực .

Ví dụ 2: Để đưa vật có khối lượng 20kg lên cao. Bạn Nam sử dụng ròng rọc cố định. Lực cần thiết để đưa vật lên cao là:

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
A. 200N B. 20N
C. 100N D. 10N

Lời giải:

Đáp án A

– Trọng lượng của vật là : 20.10 = 200 ( N )
– Dùng ròng rọc cố định và thắt chặt không được lợi gì về lực, nên để đưa vật có khối lượng 200N lên cao thì lực thiết yếu là 200N .

Quảng cáo

Ví dụ 3: Bạn Hưng dùng một ròng rọc cố định như trên hình để kéo một chiếc hộp có khối lượng 25kg từ mặt đất lên độ cao 2m. Ròng rọc cố định trong trường hợp này có tác dụng gì? Công của Hưng là bao nhiêu?

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Lời giải:

– Dùng ròng rọc cố định và thắt chặt có tính năng làm đổi khác hướng của lực .
– Trọng lượng của vật là : 25.10 = 250 ( N )
– Công của lực là : 250.2 = 500 ( J )

Đáp số: 500J

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Trong những câu sau đây, câu nào là sai khi ta nói về ròng rọc động?

A. Ròng rọc động giúp ta biến hóa hướng của lực kéo .
B. Khi dùng ròng rọc động lực kéo nhỏ hơn trọng tải của vật cần nâng cao .
C. Khi dùng ròng rọc động ta được lợi về lực .
D. Ròng rọc động giúp ta được lợi nhiều lần về công .
Hiển thị đáp án

Đáp án D

Dùng ròng rọc động ta được lợi mấy lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. Nên ta không được lợi gì về công .

Câu 2: Dùng hệ thống ròng rọc như hình vẽ để kéo vật đi lên đều có trọng lượng P = 200N. Lực kéo F có độ lớn là:

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
A. 100N B. 200N
C. 50N D. 400N
Hiển thị đáp án

Đáp án A

– Hệ trên gồm có 1 ròng rọc động nên ta được lợi 2 lần về lực
– Độ lớn lực kéo là :

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Câu 3: Dùng hệ thống ròng rọc như hình vẽ để kéo vật đi lên đều có trọng lượng P. Để nâng vật lên cao 2m thì phải kéo dây một đoạn:

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
A. 1 m B. 2 m
C. 4 m D. 8 m
Hiển thị đáp án

Đáp án C

– Hệ trên gồm có 1 ròng rọc động nên ta được lợi 2 lần về lực. Vì vậy sẽ bị thiệt 2 lần về đường đi .
– Khi vật nâng lên một đoạn h = 2 m thì dây phải rút ngắn một đoạn s = 2 h = 4 m

Câu 4: Để đưa một vật có khối lượng 40kg lên độ cao 1m bằng ròng rọc động, người ta phải kéo đầu dây đi là 8m.(giả thiết ma sát không đáng kể ). Lực kéo cần thiết là:

A. 400N B. 50N
C. 320N D. 3200N
Hiển thị đáp án

Đáp án B

– Trọng lượng của vật là : 40.10 = 400 ( N )
S = 8. h .
– Như vậy dùng ròng rọc động bị thiệt 8 lần về đường đi, nên sẽ được lợi 8 lần về lực

– Lực kéo cần thiết là:

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Câu 5: Cho hệ thống ròng rọc như hình vẽ. Biết mỗi ròng rọc có hiệu suất 85%. Hiệu suất của hệ là:

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
A. 85 % B. 61 %
C. 90 % D. 78 %
Hiển thị đáp án
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
– Đổi : 85 % = 0,85
– Vì hệ gồm các ròng rọc cố định và thắt chặt nên không cho ta lợi về lực, không thiệt về đường đi. Hiệu suât mỗi ròng rọc là :
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
– Gọi F1, F2, F là lực kéo ở các ròng rọc 1,2 và 3 ta có :
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
– Vậy hiệu suất của hệ ròng rọc là :
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Câu 6: Cho hệ ròng rọc như hình vẽ. Vật nặng có trọng lượng P = 1000N. Để kéo được vật lên thì lực F cần thiết là bao nhiêu? Tính công để kéo vật lên cao 2m? các ròng rọc có khối lượng không đáng kể, ma sát rất nhỏ.

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
Hiển thị đáp án
– Hệ trên gồm 4 ròng rọc động nên sẽ cho lợi 24 = 16 ( lần ) về lực
– Lực kéo thiết yếu là :
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
– Công để đưa vật lên cao 2 m là :
A = F.s = 1000.2 = 2000 ( J )

Đáp số: 62,5N; 2000J

Câu 7: Cho hệ thống như hình vẽ. Biết vật có trọng lượng là 200N, vật cần kéo lên cao 0,5m

a. Tính lực kéo vật lên và quãng đường đầu dây di dời .
b. Thực tế do có ma sát nên phải kéo đầu dây một lực là F = 110N .
– Tính hiệu suất của ròng rọc và lực ma sát của ròng rọc .
Hiển thị đáp án
a. Hệ thống có 1 ròng rọc động nên ta được lợi 2 lần về lực
– Lực kéo vật lên là :
F = P / 2 = 100 ( N )
– Quãng đường đầu dây di dời :
s = 2. h = 2.0,5 = 1 ( m )
b. Hiệu suất của ròng rọc là

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

– Công hao phí là :
Ahp = Atp – Ai = F ‘. s – P.h = 110.1 – 200.0,5 = 10 ( J )
– Lực ma sát của ròng rọc là :

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Đáp số:

a ) 100N ; 1 m
b ) 90,9 % ; 10N

Câu 8: Người ta dùng một hệ ròng rọc để kéo vật có khối lượng lượng 3000N lên độ cao 3m (hình vẽ).

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
a ) Hệ trên cho ta lợi mấy lần về lực ? Lực F thiết yếu để kéo vật lên cao là bao nhiêu ?
b ) Để kéo vật lên cao 3 m thì phải kéo dây đi một đoạn là bao nhiêu mét ?
Hiển thị đáp án
a ) Ta vẽ các lực công dụng lên dây và ròng rọc như trên hình vẽ .
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
– Ta có :
3P ’ = P => P ’ = P / 3
2F = P ’ => F = P / 6
– Vậy hệ cho lợi 6 lần về lực
– Lực F thiết yếu để kéo vật lên là :
F = P / 6 = 3000 / 6 = 500 ( N )
b ) Hệ cho lợi 6 lần về lực nên thiệt 6 lần về đường đi .
– Vậy để kéo vật lên cao 3 m thì phải kéo dây :
3.6 = 18 ( m )

Đáp số:

a ) 6 lần ; 500N
b ) 18 m

Câu 9:

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
Có hệ ròng rọc như hình vẽ. Vật A và B có khối lượng lần lượt là 30N và 7N. Bỏ qua ma sát và khối lượng dây. Xem khối lượng của các ròng rọc là không đáng kể .
a ) Vật A đi lên hay đi xuống .
b ) Muốn vật A hoạt động đều đi lên 6 cm thì vật B phải có khối lượng tối thiểu là bao nhiêu và vận động và di chuyển bao nhiêu ?
Hiển thị đáp án
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
a. Do khối lượng vật A là PA = 30N
– Nên lực căng của dây thứ nhất :
F1 = PA / 2 = 15N
– Lực căng của dây thứ 2 :
F2 = F1 / 2 = 7,5 N
– Theo đề bài, vật B có khối lượng P’B = 7N Do đó vật B phải đi xuống 24 cm.

Câu 10: Một hệ ròng rọc được sử dụng để kéo vật B lên cao như trong hình vẽ. Biết vật A có trọng lượng 200N, mỗi ròng rọc có trọng lượng 5N. Bỏ qua ma sát và khối lượng của các dây treo.

Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
a. Hỏi với mạng lưới hệ thống trên hoàn toàn có thể nâng vật B có khối lượng tối đa là bao nhiêu ?
b. Tính hiệu suất của hệ ròng rọc .
Hiển thị đáp án
Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay
a. Hệ ròng rọc cho ta lợi 4 lần về lực, tuy nhiên do 2 ròng rọc động có khối lượng 5N mỗi cái nên khối lượng tối đa của vật B là :
200.4 – 5.2 = 790 ( N )
b. Khi vật B đi lên một đoạn h thì 2 ròng rọc động cùng đi lên một đoạn h và vật A đi xuống 1 đoạn 4 h .
– Công có ích là công để nâng vật B :
Ai = PB. h = 790. h
– Công toàn phần là công của vật A thực thi được :
At = PA. 4 h = 800. h
– Và hiệu suất của mạng lưới hệ thống :

   Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 8 cực hay, có giải thuật chi tiết cụ thể khác :
Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không tính tiền trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách giải bài tập về Ròng rọc cực hay. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Thuốc Ném Trong Minecraft Pe Và Pc, Công Thức Pha Thuốc Trong Minecraft

Công thức pha thuốc game Minecraft là một trong, những bộ công thức mà nó cực kỳ quan trọng và Read more

Powered by top10congty.com DMCA.com Protection Status