Liên danh Nhà thầu Đấu thầu qua mạng

Liên danh là gì ?

  • Liên danh ( tiếng Anh là joint name ) là hình thức hợp tác trong đó các Nhà thầu cùng thỏa thuận hợp tác để cùng tham gia đấu thầu 01 gói thầu trải qua Thỏa thuận liên danh.
  • Theo pháp luật của pháp lý hiện hành, trên thỏa thuận hợp tác liên danh sẽ phân loại việc làm thực thi trong gói thầu của từng thành viên trong Liên danh và 1 số ít việc làm khác doNhà thầuchính trong Liên danh thực thi.
  • Nhà thầu đứng đầu Liên danh hay Nhà thầuchính trong Liên danh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm đại diện thay mặt cho các thành viên trong Liên danh.

Mục đích của việcliên danh là gì ?

  • Trường hợp một nhà thầu không đủ năng lượng kinh nghiệm tay nghề, chưa phân phối được đủ hợp đồng tựa như muốn thực thi gói thầu thì cần phải liên danh với doanh nghiệp khác.
  • Các nhà thầu độc lập liên danhvới nhau sẽ hoàn toàn có thể phân phối được các tiêu chuẩn khi tham gia đấu thầu qua mạng.

Liên danh nhà thầu đấu thầu qua mạng như thế nào ?

  • Nhà thầu triển khai tham gia thầu qua mạng với tự cách nhà thầu liên danh trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia phải triển khai Xác nhận liên danh.
  • Khi Nhà thầu chính tạo thông tin liên danh, các nhà thầu khác thuộc liên danh sẽ được thông tin qua email của người đảm nhiệm dự thầu và chỉ huy cao nhất của Nhà thầu.
  • Các Nhà thầu triển khai tinh lọc san sẻ thông tin về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề cho nhà thầu chính.
  • Nhà thầu chính sử dụng thông tin này để thực thi tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu thầu Quốc gia.

Cách tham gia thầuliên danh :

Trên giao diện người dùng của Nhà thầu trên mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Muasamcong :

1. Sau khi đăng nhập mạng lưới hệ thống mạng Đấu thầu vương quốc, bạn Chọn menu LIÊN DANH

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 1


 

2. Chọn Xác nhận thông tin liên danh trong khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 2

3. Chọn Tạo liên danh.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 3


 

4. ( optional ) Trường hợp Nhà thầu muốn tìm kiếm hạng mục thông tin liên danh đã tạo, Nhà thầu hoàn toàn có thể số lượng giới hạn tác dụng tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm gói thầu.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 4

5. Tại màn hình hiển thị tạo thông tin liên danh, chọn Tìm TBMT và thực thi lựa chọn gói thầu nhà thầu muốn tham gia trải qua các tiêu chuẩn tìm kiếm đơn cử.

6. Chọn Thêm dòng để thêm nhà thầu cho liên danh.

7. Nhà thầu triển khai nhập các thông tin hầu hết của liên danh, gồm có : ( i ) Tên nhà thầu liên danh, Danh sách các nhà thầu thuộc liên danh, Nội dung việc làm đảm nhiệm và Tỷ lệ % giá trị tiếp đón trong gói thầu. Nhà thầu hoàn toàn có thể thực thi tìm kiếm và xóa từng nhà thầu trong list bằng cách chọn nút Tìm kiếm và / hoặc nút Xóa.

8. Chọn Lưu thông tin.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 8

Lưu ý : Sau khi Lưu thành công xuất sắc, mạng lưới hệ thống sẽ gửi thông tin đến email người đảm nhiệm nhiệm vụ, người đại diện thay mặt pháp lý và người sử dụng chứng từ số của từng thành viên liên danh.

Nhà thầu chính xem / chỉnh sửa thông tin liên danh :

9. Chọn Xem để xem thực trạng xác nhận thông tin của các thành viên trong liên danh tại màn 9.1.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 9

10. Trong trường hợp Nhà thầu cần sửa đổi thông tin liên danh, Chọn Sửa để triển khai sửa đổi thông tin tại màn hình hiển thị update thông tin liên danh.

Chức năng Sửa thông tin liên danh chỉ sử dụng được khi là nhà thầu chính. Trường hợp gói thầu đã đóng thầu / hủy thầu, người dùng không hề sử dụng tính năng này.

11. Nhà thầu chỉnh sửa thông tin liên danh và chọn Cập nhật.

Lưu ý : Sau khi Cập nhật thành công xuất sắc, mạng lưới hệ thống sẽ gửi thông tin đến email người đảm nhiệm nhiệm vụ, người đại diện thay mặt pháp lý và người sử dụng chứng từ số của từng thành viên liên danh.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 11

Nhà thầu liên danh san sẻ và xác nhận thông tin :

Trên giao diện người dùng Nhà thầu :

11. Chọn menu LIÊN DANH

12. Chọn Xác nhận thông tin liên danh trong khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh LĐT.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 12

13. Chọn Xem để vào màn hình hiển thị Xác nhận.

14. Chọn Chia sẻ hợp đồng để thực thi san sẻ thông tin về hợp đồng tựa như cho nhà thầu chính.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 14

Lưu ý : Đối với các nghành Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, nhà thầu phải san sẻ tối thiểu 01 hợp đồng tựa như.

15. Chọn Chia sẻ.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 15

16. Nhà thầu hoàn toàn có thể số lượng giới hạn tác dụng tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm hợp đồng.

17. Nhà thầu lựa chọn gói thầu được san sẻ bằng cách lưu lại vào nút Chọn.

18. Trường hợp nhà thầu muốn vô hiệu hợp đồng khỏi list đã chọn, chọn nút Xóa với dòng tương ứng.

19. Chọn Lưu thông tin sau khi lựa được list hợp đồng tương thích.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 16

20. Danh sách các hợp đồng tương tự như được san sẻ cho nhà thầu chính được biểu lộ trên màn hình hiển thị list. Trường hợp nhà thầu muốn vô hiệu hợp đồng khỏi list đã chọn, chọn nút Xóa với dòng tương ứng.

Sau khi hoàn thành xong việc san sẻ hợp đồng tựa như, chọn Quay lại.

21, 22. Lặp lại thao tác tựa như từ Bước 14 – 20 so với việc san sẻ thông tin về Nhân sự chủ chốt ( nếu có ) và Thiết bị xây đắp ( nếu có ).

23. Chọn Xác nhận liên danh.

Lưu ý : Sau khi Xác nhận thành công xuất sắc, mạng lưới hệ thống sẽ gửi thông tin đến email người đảm nhiệm nhiệm vụ, người đại diện thay mặt pháp lý và người sử dụng chứng từ số nhà thầu chính.

Nhà thầu chính tham dự thầu với tư cách liên danh :

Trên màn hình hiển thị webform tham dự thầu điện tử của Nhà thầu chính :

24. Tại mẫu 09, Chọn Có Liên danh.

25. Chọn Cập nhật thông tin liên danh.

26. Thông tin liên danh được mạng lưới hệ thống tự động hóa update vào webform. Chọn Lưu và chọn Tiếp theo.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 26

27. Tại mẫu 10 a, Chọn Tìm hợp đồng cho từng nhà thầu thuộc liên danh.

28. Nhà thầu hoàn toàn có thể số lượng giới hạn hiệu quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm hợp đồng. Hệ thống chỉ hiện những hợp đồng được san sẻ cho gói thầu này.

29. Chọn hợp đồng bằng cách ghi lại vào nút Chọn.

30. Trường hợp muốn vô hiệu hợp đồng khỏi list đã chọn, chọn nút Xóa với dòng tương ứng.

31. Chọn Lưu và thao tác các bước tiếp theo tại mẫu 10 a, 10 b.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 31

32. Tại mẫu 11 a, Chọn mục Chọn nhân sự cho từng vị trí nhân sự.

33. Nhà thầu hoàn toàn có thể số lượng giới hạn hiệu quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm nhân sự. Hệ thống chỉ hiện những nhân sự được san sẻ cho gói thầu này.

34. Chọn nhân sự bằng cách ghi lại vào nút Chọn.

35. Trường hợp muốn loại nhân sự khỏi list đã chọn, chọn nút Xóa với dòng tương ứng.

36. Chọn Lưu và thao tác các bước tiếp theo tại mẫu 11 a, 11 b, 11 c.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 36

37. Tại mẫu 11 c / 11 d ( tùy theo nghành ), Chọn Nhập cho từng thiết bị thiết kế.

38. Nhà thầu hoàn toàn có thể số lượng giới hạn hiệu quả tìm kiếm bằng cách điền thêm thông tin trên thanh công cụ để tìm kiếm thiết bị. Hệ thống chỉ hiện những thiết bị được san sẻ cho gói thầu này.

39. Chọn thiết bị bằng cách ghi lại vào nút Chọn.

40. Trường hợp muốn loại thiết bị khỏi list đã chọn, chọn nút Xóa với dòng tương ứng.

41. Chọn Lưu và thao tác các bước tiếp theo tại mẫu 11 c / 11 d.

Liên danh là gì - Cách tham dự đấu thầu liên danh - Bước 41

42. Nhập thông tin tại các webform còn lại và gửi E-HSDT.

Lưu ý : Trường hợp các nhà thầu có triển khai việc chỉnh sửa thông tin liên danh, thông tin san sẻ, nhà thầu chính phải thực thi update lại thông tin liên danh tại tổng thể các webform khởi đầu từ form 09, 10 a, 10 b, 11 a, b, c, d, …

Trường nhà thầu liên danh triển khai chỉnh sửa thông tin từng hợp đồng / thiết bị / nhân sự cụthể, nhà thầu liên danh phải thực thi thao tác san sẻ lại thông tin đã được chỉnh sửa và nhà thầu chính phải triển khai update thông tin tại form dự thầu.

☑ ️ 01 Click thiết lập toàn bộ thiên nhiên và môi trường, java, thiết lập IE

☑ ️ 01 Click xuất bảng khối lượng mời thầu ra file Excel

☑ ️ 01 Click tự động hóa nhập đơn giá dự thầu lên Webform

👉 Dành cho toàn bộ các Nhà thầu 4.0 : Phần mềm Đấu thầu qua mạng XDA

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng Dẫn Làm Khô Cá Kèo Vừa Ngon Vừa Sạch
Hướng Dẫn Làm Khô Cá Kèo Vừa Ngon Vừa Sạch

Cá kèo hay còn được gọi là cá bống kèo, thân cá hình tròn trụ, dẹp dần về phía đuôi. Read more

Hướng dẫn món khô cá dứa kho thơm | ẩm thực Việt

Nếu bạn đang tìm kiếm một ăn đưa cơm cho mái ấm gia đình nhỏ của mình thì khô cá Read more

Khô cá bông lau, món ăn nên thưởng thức khi đến Tiền Giang
Khô cá bông lau, món ăn nên thưởng thức khi đến Tiền Giang

Đến Tiền Giang ăn đặc sản nổi tiếng gì ? Tiền Giang có món gì ngon ? Mua đặc sản Read more

2 cách chưng mắm cá sửu (khô cá sửu) thơm ngon đậm đà dễ làm
2 cách chưng mắm cá sửu (khô cá sửu) thơm ngon đậm đà dễ làm

Các công thức Các công thức khác Mắm chưng một món ngon đặc sản nổi tiếng của miền Tây mà Read more

Top 18 cách làm gỏi đu đủ khô bò uyen thy hay nhất 2022
Top 18 cách làm gỏi đu đủ khô bò uyen thy hay nhất 2022

Duới đây là các thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề cách làm gỏi đu đủ Read more

Cách Làm Khô Bò Ngon Đãi Khách Ngày Tết

Với nhiều mái ấm gia đình, ngày Tết mà thiếu món khô bò mời khách là một thiếu sót lớn. Read more

Cách làm bò khô miếng bằng nồi chiên không dầu
Cách làm bò khô miếng bằng nồi chiên không dầu

Cách làm bò khô miếng bằng nồi chiên không dầu không hề khó như bạn nghĩ. Đây cũng đồng thời Read more

Khóa Khổng Minh Là Gì? Đồ Chơi Thông Minh Cho Trẻ Em Cực Kỳ Độc Đáo – Skytokids
Khóa Khổng Minh Là Gì? Đồ Chơi Thông Minh Cho Trẻ Em Cực Kỳ Độc Đáo – Skytokids

Khóa Khổng Minh là gì Khóa Khổng Minh hay còn gọi là khóa bát quái, khóa Lỗ Ban. Đây là Read more

Powered by taichinhplus.net DMCA.com Protection Status