Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 11

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Lựa chọn những phản ứng có tín hiệu đặc trưng ( sự biến hóa màu, mùi, kết tủa, sủi bọt khí … ) để nhận biết .

STTChất cần nhận biếtThuốc thửHiện tượng xảy ra và phản ứng
1NH3 (khí)Quỳ tím ẩmQuỳ tím ẩm hoá xanh
2.NH4+Dung dịch kiềm (có hơ nhẹ) Giải phóng khí có mùi khai :
NH4 + + OH – → NH3 ↑ + H2O
3.HNO3Cu Dung dịch hoá xanh, giải phóng khí không màu và hoá nâu trong không khí :
3C u + 8HNO3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O
2NO + O2 → 2NO2
4.NO3-H2SO4, Cu Dung dịch hoá xanh, giải phóng khí không màu và hoá nâu trong không khí :
3C u + 8H + + 2NO3 – → 3C u2 + + 2NO ↑ + 4H2 O
2NO + O2 → 2NO2 ↑
5.PO43-Dung dịch AgNO3 Tạo kết tủa màu vàng
3A g + + PO43 – → Ag3PO4 ↓

Ví dụ minh họa

Bài 1: Chỉ dùng một chất khác để nhận biết từng dung dịch sau: NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2 và AlCl3. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Dùng Ba ( OH ) 2 để nhận biết .

NH4NO3NaHCO3(NH4)2SO4FeCl2AlCl3
Ba(OH)2NH3↑ mùi khai↓trắng BaCO3NH3↑ mùi khai, ↓trắng BaSO4↓trắng xanh Fe(OH)2↓trắng, kết tủa tan dần Ba(AlO2)2

Phương trình phản ứng :
2NH4 NO3 + Ba ( OH ) 2 → Ba ( NO3 ) 2 + 2NH3 ↑ + 2H2 O
2N aHCO3 + Ba ( OH ) 2 → BaCO3 ↓ + Na2CO3 + 2H2 O
( NH4 ) 2SO4 + Ba ( OH ) 2 → BaSO4 ↓ + 2NH3 ↑ + 2H2 O
FeCl2 + Ba ( OH ) 2 → BaCl2 + Fe ( OH ) 2 ↓
2A lCl3 + 3B a ( OH ) 2 → 3B aCl2 + 2A l ( OH ) 3 ↓
2A l ( OH ) 3 + Ba ( OH ) 2 → Ba ( AlO2 ) 2 + 4H2 O

Bài 2: Mỗi cốc chứa một trong các dung dịch sau: Pb(NO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Na3PO4 và MgSO4. Nhận biết các dung dịch trên và viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn:

Pb(NO3)2ZnSO4MgSO4NH4Cl(NH4)2CO3Na3PO4
NaOH↓ trắng Pb(OH)2, kết tủa tan dần Na2PbO2↓ trắng Zn(OH)2, kết tủa tan dần Na2ZnO2↓trắng Mg(OH)2↑ mùi khai NH3↑ mùi khai NH3
HCl↓ trắng PbCl2↑ không màu CO2

Phương trình phản ứng :
ZnSO4 + 2N aOH → Zn ( OH ) 2 ↑ + Na2SO4
Zn ( OH ) 2 + 2N aOH → Na2ZnO2 + 2H2 O
MgSO4 + 2N aOH → Mg ( OH ) 2 ↓ + Na2SO4
Pb ( NO3 ) 2 + 2N aOH → Pb ( OH ) 2 ­ + 2N aNO3
Pb ( OH ) 2 + 2N aOH → Na2PbO2 + 2H2 O
NH4Cl + NaOH → NH3 ↑ + H2O + NaCl
( NH4 ) 2CO3 + NaOH → 2NH3 ↑ + 2H2 O + Na2CO3
( NH4 ) 2CO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2 ↑

Quảng cáo

Bài 3: Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các dd:

a ) Na2CO3 ; ( NH4 ) 3PO4 ; NH4Cl ; NaNO3 .
b ) NH4Cl ; ( NH4 ) 2SO4 ; BaCl2 ; KNO3 .

Hướng dẫn:

Lấy mẫu thử đánh số
a / Cho Ba ( OH ) 2 vào từng mẫu thử
– Na2CO3 có kết tủa trắng BaCO3
– ( NH4 ) 3PO4 có khí mùi khai thoát ra và có kết tủa trắng BaSO4
– NH4Cl có khí mùi khai thoát ra NH3
– NaNO3 không có hiện tượng kỳ lạ .
b / Cho Ba ( OH ) 2 vào từng mẫu thử .
– NH4Cl có khí mùi khai thoát ra NH3
– ( NH4 ) 2SO4 có khí mùi khai thoát ra và có kết tủa trắng BaSO4
– 2 chất còn lại ko có hiện tượng kỳ lạ .
+ Lấy ( NH4 ) 2SO4 cho vào 2 chất đó
* Cái nào có kết tủa trắng đó là BaCl2 còn lại là KNO3 không hiện tượng kỳ lạ

Bài 4: Chỉ được dùng một kim loại, làm thế nào phân biệt những dung dịch sau đây: NaOH, NaNO3, HgCl2, HNO3, HCl.

Hướng dẫn:

Dùng sắt kẽm kim loại Al, cho Al tính năng lần lượt với các mẫu thử
Nếu có khí màu nâu bay ra là HNO3 :
Al + 4HNO3 → Al ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 2H2 O
2NO + O2 → 2NO2 ( màu nâu )
Nếu có sắt kẽm kim loại trắng sinh ra là HgCl2
2A l + 3H gCl2 → 3H g + 2A lCl3
Có bọt khí bay ra, có kết tủa và tủa tan ra là :
NaOH + 2A l + 2H2 O + 2N aOH → 2N aAlO2 + 3H2
Có bọt khí bay ra là HCl
2A l + 6HC l → 2A lCl3 + 3H2 ↑
Còn lại là NaNO3

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat :

A. Quỳ tím        B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch AgNO3        D. Dung dịch NaCl

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

AgNO3 + PO43 – → Ag3PO4 ↓ + NO3 – tạo kết tủa vàng

Bài 2: Hoá chất để phân biệt ba dd riêng biệt: HCl, HNO3, H2SO4:

A. Dùng giấy quỳ tím, dd bazơ

B. Dùng muối tan Ba2+, Cu kim loại

C. Dùng dd muối tan của Ag+

D. Dùng dd phenolphtalein, giấy quỳ tím.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Dùng muối tan Ba2 + tạo tủa trắng là H2SO4 : Ba2 + + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H +
Dùng Cu sắt kẽm kim loại để nhận biết 2 dd còn lại ⇒ thấy khí không màu bị hóa nâu trong không khí là HNO3
3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO ↑ + 4H2 O
2NO + O2 → 2NO2 ( màu nâu )

Bài 3: Có 4 bình đựng 4 khí NH3, HCl, N2, Cl2 bị mất nhãn. Hóa chất cần dùng để phân biệt 4 bình khí trên là:

A. Quỳ ẩm        B. dd Ba(OH)2.        C. dd AgCl        D. dd NaOH

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

NH3 : quỳ tím hóa xanh ; HCl : quỳ tím hóa đỏ ; Cl2 : quỳ tím hóa đỏ sau mất màu ; N2 quỳ tím không đổi màu .

Bài 4: Có thể phân biệt muối amoni với muối khác bằng cách cho nó tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó:

A. Muối amoni chuyển thành màu đỏ

B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và sốc

C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ

D. Thoát ra chất khí không màu, không mùi.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 5: Có 4 dd NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3, MgCl2. Hóa chất có thể dùng phân biệt 4 dd trên với 1 lượt thử duy nhất là:

A. dd Ca(OH)2        B. dd KOH        C. dd Na2SO4        D. dd HCl

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 6: Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp người ta đã:

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. Nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH3.

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 7: Để phân biệt các dung dịch axit HCl, HNO3, H2SO4 và H3PO4, người ta dùng thêm kim loại nào sau đây ?

A. Cu.        B. Na.        C. Ba.        D. Fe.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bài 8: Để phân biệt các mẫu phân bón sau : (NH4)2SO4, NH4Cl và Ca(H2PO4)2 cần dùng thuốc thử là

A. dung dịch BaCl2.        B. dung dịch Ba(OH)2.

C. dung dịch HCl.        D. dung dịch NaOH.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nhom-nito-photpho.jsp

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 11. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm slide tự chạy trong PowerPoint 2016, 2013, 2010, 2007

PowerPoint là một ứng dụng được cho là một “ứng dụng thần thánh” vì có những chức năng thú vị. Read more

Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Managed by nguyenvanhieu.vn DMCA.com Protection Status