Các mẹo để làm bài tập từ loại trong tiếng anh

I) NGUYÊN TẮC CHUNG:
1. Xác định từ loại cần điền cho chỗ trống trong bài và tìm từ có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống.
2. Dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra từ cần điền.

II) CÁC BƯỚC CỤ THỂ:
1. Đối với chỗ trống nằm giữa mệnh đề ở vị trí chủ ngữ:
Khái quát hóa các thành phần của cụm từ chứa chỗ trống để xác định cấu trúc/ thành ngữ đang được sử dụng.
* Động từ được khái quát ở dạng nguyên mẫu: To (DO) .
* Từ chỉ vật được khái quát dưới dạng: SOMETHING
* Từ chỉ người: SOMEBODY
Chú ý: Nên chú ý đặc biệt đến giới từ của các cấu trúc/ thành ngữ này.
Ví dụ: the child felt hot so he took no ___ of his mothers warning and went to the sea to swim.
Thành ngữ trong câu: To take no _____ of s.th
-> To take no notice of s.th
2. Với chỗ trống đầu câu theo sau có dấu phẩy (,), điền adverbs (unfortunately/ actually/ suddenly/ obviously/ consequently/ surprisingly/ however/ therefore/ moreover/ next/ recently/ nowadays)
3. Chỗ trống giữa hai mệnh đề, điền liên từ ( because/ after/ when/ while/ although)
4. Chỗ trống giữa hai mệnh đề ngay sau danh từ cần bổ nghĩa, dùng đại từ (who/ whom/ which/ that)

CÁC CỤM TỪ ĐÔI KHI ĐỨNG ĐẦU CÂU HOẶC CUỐI CÂU:
+ At
+ At present/ at times/ at first/ at once/ at least/ at once
+ So
+ So far/ so on/ so much/ so well
+ ON time/ ON board/ IN time

HÃY GHI NHỚ
A) MỘT SỐ CẤU TẠO TỪ THÔNG DỤNG
1) Cấu tạo danh từ
Danh từ được cấu tạo từ động từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ment (arrangement, management); -tion, -ion (repetition, decision); -ence (reference, dependence). Chỉ người thì thêm các phụ tố như ee (empoyee), -er (teacher), -or (competitor), -ist (dentist)
Danh từ được cấu tạo từ tính từ bằng cách thêm các hậu tố như: -ty (difficulty), -ness (carefulness), -bility (responsibility), -ce (confidence)
2) Cấu tạo tính từ
Tính từ thường được cấu tạo từ danh từ và động từ bằng cách thêm các hậu tố như ful (beautiful, helpful), -less (harmless, careless), -ous (dangerous, continuous), -al (financial, econimical), ic (climatic, politic), tive (active, competitive), -able (trainable), -ible (defensible)
3) Cấu tạo động từ
Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố tố vào danh từ: en- (encourage); -en (threaten)
Động từ được cấu tạo bằng thêm một số phụ tố vào tính từ: en- (enlarge); -en (widen); -ise; -ize (modernize, industrialise), -fy (purify)
4) Cấu tạo trạng từ
Trạng từ thường được cấu tạo bằng việc thêm đuôi ly vào tính từ: quick quickly, beautiful beautifully Một số trạng từ có hình thức giống với tính từ: fast, hard, far, much
5) Các tiền tố làm đảo ngược nghĩa của từ
Khi thêm một số tiền tố như un- (unhappy), in- (inactive), dis- (dislike), mis- (misspell, misunderstand), ir- (irresponsible), il- (illegal) thì nghĩa của từ sẽ trái ngược hoàn toàn. Tuy nhiên mỗi từ lại chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định, ví dụ như mis- chỉ kết hợp được với understand, spell chứ không kết hợp được với happy hay active.

B) VỊ TRÍ CÁC TỪ LOẠI
I. Nouns: danh từ thường được đặt ở những vị trí sau:
1.Chủ ngữ của câu (thường đứng đầu câu,sau trạng ngữ chỉ thời gian)
2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful.
Ex: She is a good teacher.
Adj N
3. Làm tân ngữ, sau động từ
Ex: I like English.
We are students.
4. Sau enough
Ex: He didnt have enough money to buy that car.
5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,..(Lưu ý cấu trúc a/an/the + adj + noun)
Ex: This book is an interesting book.
6. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at
Ex: Thanh is good at literature.
II. Adjectives: Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:
1. Trước danh từ: Adj + N
Ex: My Tam is a famous singer.
2. Sau động từ liên kết: tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj
Ex: She is beautiful / Tom seems tired now.
Chú ý: keep/make + O + adj
Ex: He makes me happy
O adj
3. Sau too: S + tobe/seem/look.+ too +adj
Ex: He is too short to play basketball.
4. Trước enough: S + tobe + adj + enough
Ex: She is tall enough to play volleyball.
5. Trong cấu trúc sothat: tobe/seem/look/feel..+ so + adj + that
Ex: The weather was so bad that we decided to stay at home
6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh( lưu ý tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as.as)
Ex: Meat is more expensive than fish.
7. Tính từ trong câu cảm thán: How +adj + S + V
What + (a/an) + adj + N
III. Adverbs: Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau
1. Trước động từ thường (nhất là các trạng từ chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom.)
Ex: They often get up at 6am.
2. Giữa trợ động từ và động từ thường
Ex: I have recently finished my homework.
TĐT adv V
3. Sau đông từ tobe/seem/lookvà trước tính từ: tobe/feel/look + adv + adj
Ex: She is very nice.
Adv adj
4. Sau too: V(thường) + too + adv
Ex: The teacher speaks too quickly.
5. Trước enough : V(thường) + adv + enough
Ex: The teacher speaks slowly enough for us to understand.
6. Trong cấu trúc so.that: V(thường) + so + adv + that
Ex: Jack drove so fast that he caused an accident.
7. Đứng cuối câu
Ex: The doctor told me to breathe in slowly.
8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu,hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)
Ex: Last summer I came back my home country
My parents had gone to bed when I got home.
Its raining hard. Tom, however, goes to school.
IV. Verbs: Thường đứng sau chủ ngữ: (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).
Ex: My family has five people.
I believe her because she always tells the truth.
Chú ý: Khi dùng động từ nhớ lưu ý thì của nó để chia cho đúng.

III) BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG 1: XÁC ĐỊNH TỪ LOẠI CẦN ĐIỀN CHO CHỖ TRỐNG
* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực từ loại
Bước 1: Xác định từ loại
Đọc qua câu hỏi và quan sát thật kĩ vị trí của từ cần điền. Việc xác định từ loại của từ cần điền vào chỗ trống là điểm quan trọng nhất có tính quyết định đến độ chính xác của đáp án.
Ví dụ1: Some species of rare animals are in _____ of extinction.
A. danger B. dangerous C. dangerously D. endanger
=> Nếu em nào không biết thành ngữ to be in danger (đang bị đe dọa, đang trong tầm nguy hiểm) thì hãy để ý rằng vị trí của từ cần điền không thể là một từ loại nào khác ngoài danh từ (giữa 2 giới từ).
Ví dụ2: Life here is very _____. A. peace B. peaceful C. peacefully D. peacefulness
=> Sau động từ to be (is) có 2 từ loại là tính từ và danh từ. Tuy nhiên do có trạng từ chỉ mức độ very nên từ loại cần điền phải là một tính từ.
Bước 2: Quan sát đáp án và chọn đáp án đúng
Sau khi đã xác định được từ loại của từ cần điền các em quay lại quan sát 4 phương án đã cho, thấy từ nào phù hợp với từ loại đã được xác định thì đó chính là đáp án. Trong ví dụ 1 chỉ có danger là danh từ và cũng là đáp án của câu. (Dangerous là tính từ, dangerously là trạng từ, endanger là động từ). Trong ví dụ 2 peaceful là tính từ duy nhất trong các từ đã cho và cũng là đáp án của câu.
Lưu ý: Nếu 4 phương án là 4 từ loại khác nhau thì vấn đề thật đơn giản. Tuy nhiên cũng có những câu mà người ra đề đòi hỏi thí sinh kết hợp cả kiến thức ngữ pháp nữa.
Xét ví dụ sau đây: There are small _____ between British and American English.
A. differences B. different C. difference D. differently
=> Sau khi xác định từ loại của từ cần điền là một danh từ nhưng khi quan sát các phương án các em lại thấy có 2 danh từ differences và difference. Vậy từ nào mới là đúng? Lúc này các em mới cần để ý đến thì của động từ trong câu to be được chia ở số nhiều (are) do đó đáp án của câu phải là một danh từ số nhiều differences.

* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực ngữ pháp
Dạng thứ 2 trong bài tập cấu tạo từ là phân biệt dạng thức bổ trợ của động từ, tính từ, trạng từ hay phương thức so sánh. Trong dạng bài tập này các em phải nắm vững được cấu trúc ngữ pháp, loại bổ trợ của động từ cũng như các hình thức so sánh.
Dạng 1: Tính từ -ed hay ing
Ví dụ:
We are _____ of the long journey. A. tire B. tiring C. tired D. to tire
=> Chỗ trống cần điền một tính từ nhưng trong 4 phương án lại có 2 tính từ là tiring và tired, vậy từ nào mới là đáp án của câu. Lúc này chúng ta lại vận dụng kiến thức ngữ pháp để giải quyết vấn đề. Khi chủ ngữ là người chúng ta dùng quá khứ phân từ; khi chủ ngữ là sự vật, hiện tượng chúng ta dùng hiện tại phân từ. Đáp án của câu trên là tired.
Dạng 2: Bổ trợ của động từ
Ví dụ:
Would you mind ____ me a hand with this bag?
A. to give B. give C. giving D. to giving
=> Trong dạng bài tập này các em cần phải học thuộc loại V nào thì đi với loại bổ trợ nào.
Ví dụ: Các Verb như mind, enjoy, avoid, finish, keepthì Verb đi sau nó luôn là V-ing.
Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demandthì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Dạng 3: Dạng thức so sánh
Ví dụ:
Sara speaks so _____ that I cant understand her. A. fast B. fastly C. faster D. faster
Khi trong câu có các dấu hiệu như more hoặc than thì tính từ hoặc trạng từ trong câu phải ở dạng so sánh hơn, có the hoặc most trước ô trống thì tính/ trạng từ phải ở dạng so sánh nhất. Xét câu trên không có các dấu hiệu của câu so sánh nên trạng từ fast là đáp án (Lưu ý rằng fastly không tồn tại trong tiếng Anh).

SAMPLES:
Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau:
1. Her _____ was so great that she broke a glass.
A. anxious B. anxiously C. anxiety D. anxiousness
2. Since _____ has been so poor the class is being closed.
A. to attend B. attend C. attended D. attendance
3. She was too _____ to tell his teacher about the stupid mistake.
A. shame B. ashame C. shamed D. ashamed
4. This matter is very _____. Dont discuss it outside the office.
A. confidence B. confident C. confidently D. confidential
6. The gas from the chemical factory was extremely ______.
A. harm B. harmless C. harmful D. harmed
7. Every woman nowadays seems to want to lose _____.
A. weight B. weigh C. weighty D. weighted
8. He regularly writes _____ for our newspaper.
A. poet B. poets C. poem D. poems
9. His behaviour always _____ me at parties.
A. embarrass B. embarrasses C. embarrassing D. embarrassment
10. She is a _____ of theatre programmes.
A. collect B. collector C. collection D. collecting.

BÀI GIẢNG 2: XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA CÂU
Ví dụ 1:
The equipment in our office needs _____.
A. moderner B. modernizing C. modernized D. modernization.
=> Câu có chủ ngữ là vật (The equipment) nên sau need sẽ là một V-ing Đáp án của câu là modernizing.
Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng bổ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của nó rồi thì việc xác định cấu tạo của từ đi sau nó rất dễ dàng.
Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keepthì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demandthì bổ trợ luôn là động từ nguyên thể có to.
Ví dụ 2:
That is the most _____ girl Ive seen.
A. beautifuler B. beautiful C. beautifulest D. beautifully
=> Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống là the most dấu hiệu của so sánh nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest vì nghĩ rằng tính từ ở dạng so sánh nhất thêmest cuối từ nhưng quy tắc này chỉ áp dụng với tính từ ngắn, đối với tính từ dài (hai âm tiết trở nên ) thì cấu trúc sẽ là the most + nguyên mẫu tính từ.
CHÚ Ý:
* Khi 4 phương án A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng (danh từ hoặc tính từ) thì các em phải xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án chính xác nhất.
Ví dụ :
Computer is one of the most important _____of the 20th century.
A. inventings B. inventories C. inventions D. inventor
=> Sau one of phải là một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại có nghĩa là bản tóm tắt, bản kiểm kê trong khi inventions là sự phát minh, sáng chế. Đáp án của câu đương nhiên là inventions. Nếu không các em hãy chú ý đến đuôi tion, một cách cấu tạo danh từ chỉ vật từ động từ rất thông dụng cũng có thể suy ra đáp án của câu.
* Xem xét ý nghĩa phủ định của từ
Khi thêm các tiền tố như in, un, ir, dis thì nghĩa của từ bị đảo ngược hoàn toàn. Dựa vào các yếu tố đó các em có thể nhận biết được nghĩa của từ là khẳng định hay phủ định. Tuy nhiên mỗi một từ chỉ có thể kết hợp với một loại phụ tố nhất định. Ví dụ responsible chỉ kết hợp với tiền tố ir, illegal chỉ kết hợp với tiền tố il-
Ví dụ:
I think its very _____ of him to expect us to work overtime every night this week.
A. reason B. reasonable C unreasonable D. inreasonable
=> Từ cần điền là một tính từ. Cụm từ work overtime every night this week mang hàm ý phủ định nên tính từ của câu cũng mang nghĩa phủ định unreasonable. (Reasonable chỉ kết hợp với tiền tố un- để tạo nên từ trái nghĩa).
Để làm dạng bài tập này các em phải liên hệ từ cần điền với các cụm từ khác trong câu để nhận biết được ý của câu là khẳng định hay phủ định rồi từ đó xác định dạng thức của từ.

SAMPLES:
Chọn phương án đúng (A, B, C hoặc D) để hoàn thành mỗi câu sau:
1. The American War of ____ was won in 1776.
A. depending B. dependence C. independence D. independent
2. Although the spliting of the atom was one of the greatest scientific _____of this century, there are many people who wish it had never happened.
A. breakdown B. breakthrough C. breakup D. breakaway
3. Burning coal is an ____ way of heating a house.
A. economy B. economic C. economical D. economically
4. There are very few ____ places left on earth. Man has been nearly everywhere.
A. explore B. exploring C. explored D. unexplored
5. The thing I hate about John is his ____.
A. reliable B. reliability C. unreliability D. unrelying
6. The police are interested in the sudden _____ of the valuable painting.
A. unappearance B. inappearance C. appearance D. disappearance
7. There were 50 _____ in the talent contest.
A. competition B. competitor C. competitors D. competitions
8. Unless something is done about unemployment, the ____ for the future is not good.
A. lookout B. lookup C. outlook D. look-in
9. His boss told him off because he had behaved _____.
A. responsible B. responsibly C. irresponsible D. irresponsibly
10. In my opinion, all ____ are equally bad, irrespective of which party they belong to.
A. politics B. politic C. politician D. politicians
Đáp án:
1. Key: C Hint: Từ cần điền là một danh từ (sau giới từ of) nên dependence và independence đều thỏa mãn yêu cầu. Bây giờ ta xét ý nghĩa của 2 từ dependence sự phụ thuộc, independence sự độc lập thì hiển nhiên đáp án là independence. Cuộc kháng chiếngiành độc lập của Mỹ thắng lợi năm 1776
2. Key: B Hint: Cả 4 phương án đều là danh từ được cấu tạo từ động từ break. Breakdown nói về sự hỏng hóc của máy móc, breakthrough là những phát kiến khoa học mới,breakup là sự đổ vỡ (trong gia đình), breakaway là sự chia ly, rời xa. Đáp án của câuchỉ có thể là breakthrough.
3. Key: C Hint: Bổ nghĩa cho danh từ way là một tính từ nên economy và economically bị loại. Economic với nghĩa là thuộc về kinh tế/mang tính chất kinh tế còn economical lại nghĩa là tiết kiệm. Xét nghĩa của câu thì economical là phù hợp hơn cả. Đốt than là một cách sưởi ấm cho ngôi nhà rất tiết kiệm
4. Key: D Hint: Từ few mang ý nghĩa phủ định chỉ một điều gì đó còn tồn tại rất ít từ đó ta suy ra được tính từ trong câu phải mang ý nghĩa phủ định unexplored chính là đáp án của câu. (Nhận biết từ trái nghĩa qua tiền tố un).
5. Key: C Hint: Từ hate (ghét bỏ) mang hàm nghĩa phủ định do đó danh từ (sau his) cũng phải mang ý nghĩa phủ định. Đáp án của câu là unreliability.
6. Key: D Hint: Nghĩa của câu trên được dịch ra như sau: Cảnh sát đang rất quan tâm đến sự biến mất đột ngột của bức tranh giá trị đó. Danh từ của động từ appear (xuất hiện) phải mang nghĩa ngược lại disappearance là đáp án của câu. (Appear chỉ kết hợp được với tiền tố dis-).
7. Key: C Hint: Từ điền vào ô trống là danh từ chỉ người dạng số nhiều competitors là đáp án của câu.
8. Key: C Hint: Các tổ hợp từ đều là dạng kết hợp của look look up (sự tra cứu), look-in (cái nhìn thoáng qua), outlook (viễn cảnh/ triển vọng trong tương lai), lookout không tồn tại dạng danh từ mà chỉ có cụm động từ to look out. Rõ ràng câu trên đề cập đến viễn cảnh trong tương lai nên đáp án sẽ là outlook.
9. Key: D Hint: Bổ nghĩa cho động từ behave phải là một trạng từ tuy nhiên tell sb off có nghĩa là rầy la, kể tội thì trạng từ bổ trợ cho behave (nguyên nhân dẫn đến việc tell off) phải mang nghĩa phủ định irresponsibly là đáp án của câu.
10. Key: D Hint: Sau all là một danh từ số nhiều. Thông thường chúng ta nhận biết danh từ số nhiều bằng đuôi s tuy nhiên một số danh từ chỉ môn học (economics, politics) có đuôi s nhưng không phải danh từ số nhiều. Đáp án của câu là politicians chính trị gia.
BÀI GIẢNG 3: XÁC ĐỊNH CỤM TỪ CỐ ĐỊNH, THÀNH NGỮ
a) Cấp độ cụm từ
Khi học bài trên lớp, học sinh thường không chú ý nhiều đến các cụm từ cố định. Hầu như học sinh mới chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó nhưng như vậy là chưa đủ. Các bài điền từ thường nhằm vào những cụm từ trên, bỏ trống một thành phần và yêu cầu học sinh chọn từ điền vào. Các phương án đưa ra thường không khác nhau về chức năng/ ngữ nghĩa nhưng chỉ có một phương án kết hợp được với các thành tố xung quanh và là đáp án đúng.
Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed ____(2)____ with studying.
2. A. on B. in C. up D. down
=>Trong 4 giới từ trên chỉ có up là đáp án đúng vì khi kết hợp với từ đứng trước và từ đi sau thì nó tạo thành một cụm từ có nghĩa.
Chính vì vậy, trong quá trình học tập các em cần lưu ý học thuộc những cụm từ xuất hiện cố định như:
To be fond of sth = to be keen on sth: yêu thích cái gì
To be interested in sth: thích thú, quan tâm cái gì
To be good at sth: giỏi về lĩnh vực gì, giỏi làm gì
To be surprised at sth: ngạc nhiên vì điều gì
To be fed up with sth: chán điều gì
To be bored with sth: chán làm gì
To be tired of sth: mệt mỏi vì điều gì
To be afraid of sth: sợ, e ngại điều gì
Ngoài ra, các câu hỏi cũng hay tập trung vào những cụm động tân cố định hoặc những cụm động ngữ (phrasal verbs)
b) Cấp độ cấu trúc
Người ra đề có thể bỏ bớt một từ trong các cấu trúc học sinh đã được học trong sách giáo khoa và đưa ra 4 phương án lựa chọn. Khi làm các câu hỏi này, các em cần lưuý phân biệt rõ các từ và đặt nó vào bối cảnh cụ thể trong câu vì các lựa chọn đưa ra hầu hết đều có cùng ý nghĩa với nhau nhưng chỉ có một từ có thể điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng.
Ví dụ: It really takes you years to get to know someone well _____ to consider your best friend.
A. enough B. such C. too D. so
=> Trong câu trên, chỉ có enough có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc có nghĩa là V + Adv + enough + to do sth. Trong khi đó, such và so thường đi kèm với mệnh đề phía sau. Too cũng có cấu trúc gần giống nough nhưng khác về vị trí và ý nghĩa. Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink. (Cà phê nóng quá nên không thể uống được).
Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá. đến nỗi không thể làm gì.
Ngoài ra, trong chương trình học tiếng Anh phổ thông cũng có rất nhiều bài nói về cấu trúc so sánh của tính từ và trạng từ nên đây cũng là mảng kiến thức trọng tâm trong các câu hỏi trắc nghiệm điền từ. Người ra đề có thể bỏ bớt 1 thành tố trong câu trúc so sánh như than, as hoặc đưa ra những dạng so sánh hơn kém khác nhau của cùng một tính từ/ trạng từ và yêu cầu học sinh lựa chọn.
Ví dụ: When receiving the exam result, she seemed _____ than his sister.
A. more happy B. happier C. the more happy C. the happiest
=> Rõ ràng câu trên cần chọn B. happier để điền vào chỗ trống vì câu này so sánh hơn tính từ happy (do có than). Ta không dùng more happy vì tính từ này kết thúc bằng chữ y.
c) Cấp độ mệnh đề và câu
Phổ biến nhất về cấp độ này là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject verb concord). Để làm tốt câu hỏi dạng này, các em cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được; danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho đúng. Các em cần lưu ý có rất nhiều từ kết thúc là s nhưng vẫn là danh từ số ít (ví dụ như series) hay có những danh từ không kết thúc bằng s mà vẫn là danh từ số nhiều như men (đàn ông), women (phụ nữ), feet(bàn chân), geese (con ngỗng), teeth (răng), lice (con rận), mice (con chuột). Ngoài ra còn có một số danh từ có thể dùng ở cả dạng số ít và số nhiều như: fish (cá),carp (cá chép), cod (cá thu), squid (cá mực), trout (cá trầu), turbot (cá bơn), salmon (cá hồi), mackerel (cá thu), pike (cá chó), plaice (cá bơn sao), deer (con nai),sheep (con cừu). Có một số từ/ cụm từ luôn luôn đi với danh từ đếm được (như few, a few, many) trong khi một số từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ không đếm được như (little, a little, much).
Ví dụ: We have cut down _____ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world.
A. so much B. so many C. so few D. so little
=> Vì danh từ đi sau (trees) là danh từ đếm được số nhiều nên chỉ có thể điền phương án B hoặc C. Dựa vào ý nghĩa của câu (vế sau) thì ta phải chọn B. (Chúng ta đã chặt nhiều cây xanh đến nỗi ngày nay có nhiều khu đất hoang rộng lớn trên toàn thế giới). Mặt khác, việc xác định sự tương ứng về số giữa chủ ngữ và động từ cũng giúp ta chọn được đáp án chính xác từ những phương án có nội dung tương tự nhau.
Hãy xem ví dụ sau đây: 75% of the worlds _____ is in English.
A. mail B. parcels C. envelopes D. letters
Ngoài kiến thức thực tế, học sinh cũng có thể phân tích ngữ pháp của câu để chọn từ điền vào chỗ trống. Ta thấy rằng động từ to be được chia ở dạng số ít là is nên chủ ngữ chắc chắn là số ít hoặc không đếm được. Các phương án B, C, D đều ở dạng số nhiều nên danh từ không đếm được mail chính là đáp án.
Cuối cùng xin lưu ý các em là khi làm bài dạng chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn, các em nên đọc kỹ toàn bài và hiểu được mối quan hệ giữa các thông tin trước và sau chỗ trống. Đôi khi, đáp án lại có ngay trong chính đoạn văn các em đang đọc!
SAMPLE 1:
Approximately 350 million people speak English as their first ___(1)___. About the same number use it __(2)___ a second language. It is the language ___(3)___ aviation, international sport and world trade. 75% of the world’s mail is in English, 60% of the world’s radio stations broadcast in English, and more than half of the world’s newspapers are ___(4)___ in English. It is an official language in 44 countries. In ___(5)___ others, it is the language of business, commerce and technology. There are many varieties of English, but Scottish, Australian, Indian and Jamaican speakers of English, in spite of the differences in pronunciation, structure and vocabulary, would recognize that they are all speaking the same basic language.
1. A. language B. languages C. linguistics D. linguist
2. A. of B. with C. as D. in
3. A. on B. to C. from D. of
4. A. spoken B. printed C. sold D. taken
5. A. an B. more C. many D. much
Answer:
1. Key: A. language Giải thích: Chỗ trống cần điền là một danh từ tương ứng với English ở vế trước nên ta phải chọn danh từ số ít. Khoảng 350 triệu người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất của họ (chứ không phải nhà ngôn ngữ của họ) nên language là đáp án đúng.
2. Key: C. as Giải thích: to use sth as sth: dùng cái gì như cái gì. Chỉ có từ as có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng.
3. Key: D. of Giải thích: the language of sth: ngôn ngữ trong lĩnh vực gì. Chỉ có giới từ of khi ghép với danh từ language mới tạo thành cấu trúc đúng trong câu trên.
4. Key: B. printed Giải thích: spoken: nói, printed: in, sold: bán, taken: lấy. Newspapers là báo in trên giấy nên printed là đáp án đúng.
5. Key: C. many Giải thích: Ta thấy rằng đứng sau chỗ trống cần điền là danh từ số nhiều others nên much và an bị loại. Mặt khác, câu này và câu trước không hề có ý so sánh nênmore cũng không hợp lý. Đáp án đúng ở đây là many.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Các mẹo để làm bài tập từ loại trong tiếng anh. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

No PHP files found in the directory. DMCA.com Protection Status