Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết

Phương pháp giải

+ Điểm M ( xo ; yo ) thuộc đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b ⇔ yo = axo + b .
+ Đồ thị hàm số y = ax + b là một đường thẳng đi qua hai điểm A ( 0 ; b ) và B ( – b / a ; 0 ) .

+ a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.

Góc α là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và hướng dương của trục Ox .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết


Nếu a > 0 thì α
Nếu a 90 o
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
+ Khoảng cách giữa hai điểm A ( x1 ; y1 ) và B ( x2 ; y2 ) là :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Vẽ đồ thị các hàm số dưới đây, xác định hệ số góc của mỗi hàm số:

a ) y = 2 x + 1 b ) y = – x + 3 .
c ) y = 3 x – 6. d ) y = – 2 x – 4 .

Hướng dẫn giải:

a ) Xét hàm số y = 2 x + 1 .
+ Với x = 0 thì y = 2.0 + 1 = 1 .
+ Với y = 0 ⇒ x = – 50% .
Vậy đồ thị hàm số y = 2 x + 1 là đường thẳng đi qua hai điểm A ( 0 ; 1 ) và B ( – 50% ; 0 ) .
Hệ số góc k = 2 .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
b ) Xét hàm số y = – x + 3
+ Với x = 0 ⇒ y = 3 .
+ Với y = 0 ⇒ x = 3 .
Vậy đồ thị hàm số y = – x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm A ( 3 ; 0 ) và B ( 0 ; 3 ) .
Hệ số góc k = – 1 .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết


c ) Xét hàm số y = 3 x – 6 .
+ Với x = 0 ⇒ y = – 6
+ Với y = 0 ⇒ x = 2 .
Vậy đồ thị hàm số y = 3 x – 6 là đường thẳng đi qua hai điểm A ( 0 ; – 6 ) và B ( 2 ; 0 ) .
Hệ số góc k = 3 .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
d ) Xét hàm số y = – 2 x – 4
+ Với x = 0 ⇒ y = – 4 .
+ Với y = 0 ⇒ x = – 2 .
Vậy đồ thị hàm số y = – 2 x – 4 là đường thẳng đi qua 2 điểm A ( – 2 ; 0 ) và B ( 0 ; – 4 ) .
Hệ số góc k = – 2 .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ví dụ 2: a) Vẽ đồ thị của các hàm số y= 1/3x ; y= 1/3x +1 ; y= -1/3x ; y= -1/3x +1 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b ) Bốn đường thẳng trên lần lượt cắt nhau tạo thành tứ giác OABC. Tứ giác OABC là hình gì ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải:

a ) + y = 1/3 x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm ( 3 ; 1 ) .
+ y = 1/3 x + 1 là đường thẳng đi qua điểm ( 0 ; 1 ) và ( – 3 ; 0 ) .
+ y = – 1/3 x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm ( – 3 ; 1 ) .
+ y = – 1/3 x + 1 là đường thẳng đi qua ( 0 ; 1 ) và ( 3 ; 0 ) .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
b ) Dựa vào đồ thị hàm số hoàn toàn có thể nhận thấy A ( – 3/2 ; 50% ) ; B ( 0 ; 1 ) ; C ( 3/2 ; 50% ) .
Ta có
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy OA = AB = BC = CO nên tứ giác OABC là hình thoi .

Ví dụ 3: Cho hình vẽ dưới :

Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
a ) Hãy xác lập hàm số có đồ thị là đường thẳng d đã cho đi qua A và B.
b ) Tính khoảng cách OH từ O đến đường thẳng d .

Hướng dẫn giải:

a ) Hàm số cần tìm có dạng y = ax + b .
+ Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại A ( 0 ; 2 ) ⇒ 2 = 0. a + b ⇒ b = 2 .
+ Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại B ( – 5 ; 0 ) ⇒ 0 = – 5 a + b ⇒ a = b / 5 = 2/5 .
Vậy hàm số cần tìm là y = 2/5 x + 2 .
b )
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Nhận thấy tam giác OAB vuông tại O, OH ⊥ AB.
OA = 2 ; OB = 5 .
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác ta có :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Vậy khoảng cách từ O đến đường thẳng d là Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Đường thẳng y = 3/4x – 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng:

A. – 4 B. – 3 C. 4 D. 9/4 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : C

Bài 2: Đường thẳng y = -5x + 1/2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng:

A. – 10 B. 1/2 C. – 1/2 D. 10
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Bài 3: Đồ thị hàm số y = x +2 đi qua điểm :

A. ( 0 ; – 2 ) B. ( 1 ; 3 ) C. ( 1 ; 0 ) D. ( 0 ; 0 ) .
Hiển thị đáp án
Đáp án : B

Bài 4: Đồ thị hàm số nào dưới đây tạo với trục dương Ox một góc nhọn?

A. y = 2 x + 1 B. y = – 50% x + 3 .
C. y = – 2 x + 1. D. y = – 5 x – 2 .
Hiển thị đáp án
Đáp án : A

Bài 5: Đồ thị hàm số y = ax + b có hệ số góc bằng 3, đi qua điểm B(2 ; 2) thì giá trị biểu thức a + b bằng :

A. – 4 B. – 1 C. 3 D. 7 .
Hiển thị đáp án

Đáp án : C

Bài tập tự luận tự luyện

Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số y = -2x + 3.

Hướng dẫn giải:

Xét hàm số y = – 2 x + 3 .
+ Với x = 0 ⇒ y = 3 .
+ Với x = 1 ⇒ y = 1 .
Vậy đồ thị hàm số y = – 2 x + 3 là đường thẳng đi qua hai điểm ( 0 ; 3 ) và ( 1 ; 1 ) .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 7: Biết đồ thị hàm số y = ax + 2 tạo với trục dương Ox một góc 45o. Tìm a và vẽ đồ thị hàm số đó.

Hướng dẫn giải:

+ Hàm số y = ax + 2 có đồ thị cắt trục tung tại ( 0 ; 2 ) .
+ Đồ thị hàm số tạo với hướng dương của trục Ox một góc 45 o nên ta có đồ thị hàm số y = ax + 2 như sau :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
+ Vì đồ thị hàm số tạo với hướng dương trục Ox một góc 45 o nên giao điểm của đồ thị với trục Ox ; Oy và gốc tọa độ tạo thành một tam giác vuông cân
⇒ Giao điểm của đồ thị với trục hoành là ( – 2 ; 0 ) .
⇒ 0 = a. ( – 2 ) + 2 ⇒ a = 1 .
Vậy a = 2 .

Bài 8: a) Vẽ đồ thị các hàm số y = x + 5 và y = -x +1 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy.

b ) Hai đường trên cắt nhau tại A và cắt trục Ox lần lượt tại B và C. Tam giác ABC là tam giác gì ? Tính diện tích quy hoạnh tam giác ABC.

Hướng dẫn giải:

a ) + Xét hàm số y = x + 5 .
Với x = 0 ⇒ y = 5 .
Với y = 0 ⇒ x = – 5 .
Vậy đồ thị hàm số y = x + 5 là đường thẳng qua hai điểm ( 0 ; 5 ) và ( – 5 ; 0 ) .
+ Xét hàm số y = – x + 1
Với x = 0 ⇒ y = 1
Với y = 0 ⇒ x = 1 .
Vậy đồ thị hàm số y = – x + 1 là đường thẳng qua hai điểm ( 0 ; 1 ) và ( 1 ; 0 ) .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Ta có : Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

BC = 6 .
Nhận thấy AB2 + AC2 = 36 = BC2
Mà AB = AC.
Vậy tam giác ABC vuông cân tại A .

Diện tích tam giác ABC: Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết (đvdt).

Bài 9: Cho các hàm số y = 2x-2 (d1) ; y = -4/3x – 2 (d2) ; y = -1/3x +3 (d3)

a ) Vẽ đồ thị các hàm số trên trên cùng hệ trục tọa độ .
b ) Đường thẳng d3 cắt d1 và d2 tại A và B. Xác định tọa độ A và B .
c ) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:

a ) + Xét hàm số y = 2 x – 2
Với x = 0 ⇒ y = – 2 .
Với y = 0 ⇒ x = 1 .
Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua ( 0 ; – 2 ) và ( 1 ; 0 ) .
+ Xét hàm số y = – 4/3 x – 2
Với x = 0 ⇒ y = – 2 .
Với y = 0 ⇒ x = – 3/2 .
Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua ( 0 ; – 2 ) và ( – 3/2 ; 0 ) .
+ Xét hàm số y = – 1/3 x + 3
Với x = 0 ⇒ y = 3 .
Với y = 0 ⇒ x = 9 .
Vậy đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua ( 0 ; 3 ) và ( 9 ; 0 ) .
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
b ) + Hoành độ giao điểm của ( d3 ) và ( d1 ) là nghiệm của phương trình :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy A ( 15/7 ; 16/7 ) .
+ Hoành độ giao điểm ( d3 ) và ( d2 ) là nghiệm của phương trình :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy B ( – 5 ; 14/3 ) .

c) Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết

Bài 10: Tìm a biết gốc tọa độ O cách đồ thị hàm số y = ax + 5 (a ≠ 0) một khoảng bằng 3.

Hướng dẫn giải:

Tìm a biết gốc tọa độ O cách đồ thị hàm số y = ax + 3 một khoảng chừng bằng 2 .
+ Đường thẳng y = ax + 5 cắt trục tung tại A ( 0 ; 5 ) .
+ Đường thẳng y = ax + 5 cắt trục hoành tại điểm B ( – 5 / a ; 0 ) .
+ Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ gốc O đến đường thẳng ⇒ OH = 3 .
Ta có :
Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết
Vậy có hai đường thẳng thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo là y = 4/3 x + 5 và y = – 4/3 x + 5 .
Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và giải thuật cụ thể khác :

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Cách làm bài toán Đồ thị hàm số lớp 9 cực hay có giải chi tiết | Bài tập Toán 9 chọn lọc có giải chi tiết. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Bò bít tết và phô mai – món ăn hoàn hảo của phương Tây

Bít tết ngon của Pháp từ lâu đã trở thành món ăn nổi tiếng thế giới vì cách chế biến Read more

Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại

Cách tạo video bằng ứng dụng Inshot trên điện thoại thông minh _Với những người liên tục tạo dựng video, Read more

Cách làm sốt phô mai nướng hàu thơm ngon béo ngậy

Nếu bạn bị mê hoặc bởi các món ngon từ hà như cháo hàu, hàu xào bắp cải, hàu nướng Read more

Bỏ túi ngay cách làm salad phô mai và tôm nướng vừa ngon vừa đẹp mắt

Bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa mới lạ vừa tốt cho sức khỏe thể chất. Vậy thời điểm Read more

https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/

https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/ Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết https://cachlam.org/cach-lam-sot-pho-mai-sua-chua-1658884315/. Hy vọng bạn đã có được 1 cách Read more

[VIDEO] Cách làm bánh bông lan trứng muối (không cần lò nướng) và sốt phô-mai – Savoury Days

Cộng thêm cả bài viết này là tại SD có đủ bộ cách làm bánh bông lan trứng muối : Read more

Cách làm pizza phô mai béo ngậy – https://cachlam.org

Tham gia cộng đồngđể giao lưu và học hỏi kinh nghiệm tay nghề làm bánh Chiếc pizza được phủ lên Read more

Cách làm bánh mì nhân phô mai siêu hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Bánh mì phô mai đang là loại Read more

Owned by banhsinhnhat100k.com DMCA.com Protection Status