Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu 01/KHBS) chi tiết nhất

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh là gì ? Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh để làm gì ? Mẫu số 01 / KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh ? Hướng dẫn lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh ? tin tức tương quan ?

Kê khai thuế là việc làm bắt buộc phải thực thi theo định kỳ của doanh nghiệp khi mới xây dựng và đang hoạt động giải trí. Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình diễn các số liệu, hồ sơ tương quan đến nghĩa vụ và trách nhiệm thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản trị thuế trong thời hạn pháp luật của pháp lý. Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo lao lý của pháp lý mà người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng tác động đến số thuế phải nộp thì người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Khi doanh nghiệp triển khai khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì luôn phải có một bản giải trình đi kèm theo bộ hồ sơ khai bổ sung của Doanh nghiệp để chứng tỏ cho việc khai bổ sung là đúng với lao lý của Luật quản trị thuế. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách lập một bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh về việc khai thuế hợp pháp. Hiểu được điều đó, chúng tôi xin san sẻ tới bạn đọc mẫu số 01 / KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh chi tiết cụ thể nhất trong bài viết dưới đây .

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh là gì ?

Giải trình là việc cơ quan, cá thể hữu quan lý giải, làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn được giao theo nhu yếu của chủ thể giám sát lao lý tại Luật hoạt động giải trí giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm ngoái. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh là văn bản được lập ra bời người nộp thuế kê khai bổ sung về các thông tin, chỉ tiêu nộp thuế trong trường hợp phát hiện ra hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây tác động ảnh hưởng đến số thuế phải nộp .

2. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh để làm gì ?

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh được phát hành theo Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính. Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh được sử dụng để khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế trong trường hợp người nộp thuế phát hiện ra có sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế gây ảnh hưởng tác động đến số thuế phải nộp .

3. Mẫu số 01 / KHBS : Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

Mẫu số: 01/KHBS

( Ban hành kèm theo Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — — –

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế ………… mẫu số …………..
kỳ tính thuế ………. ngày … tháng … năm …)

[01] Tên người nộp thuế:………………

[02] Mã số thuế: 

[03] Địa chỉ: …………….

[04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: …………………….

[06] Điện thoại: ………….. [07] Fax: ……………………. [08] Email: …………………………….

[09] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………

[10] Mã số thuế: 

[11] Địa chỉ: …………………

[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: ………………

[14] Điện thoại: ………………… [15] Fax: ……………… [16] Email: ……….

[17] Hợp đồng đại lý thuế số ………………… ngày ……………

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam

STTChỉ tiêu điều chỉnh
Mã số chỉ tiêuSố đã kê khai
Số điều chỉnh
Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1)
(2)(3)(4)(5)(6)=(5)-(4)
IChỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1
IIChỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1
IIITổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)

B. Tính số tiền phạt chậm nộp:

1. Số ngày chậm nộp : … … … … … … …
2. Số tiền phạt chậm nộp ( = số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05 % ) : … … ..

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày … .. của … … … … … … … …. ( tên cơ quan thuế quyết định hành động hoàn thuế ) …
– Số ngày nhận được tiền hoàn thuế : … … … … … … … ..
– Số tiền chậm nộp ( = số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp % ) :
2. Lý do khác : … … … … … … … … .
Tôi cam kết ràng buộc số liệu khai trên là đúng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những số liệu đã khai. / .
Ngày … tháng … năm …

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên : … … .
Chứng chỉ hành nghề số : … …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên ; chức vụ và đóng dấu ( nếu có )

4. Hướng dẫn lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Các nội dung mà người nộp thuế cần điền thông tư như sau :
– Các tiêu tốn từ 01-08 : Người nộp thuế tự triển khai xong thông tin của doanh nghiệp
– Các chỉ tiêu điều chỉnh : Tùy thuộc vào các chỉ tiêu mà người nộp thuế muốn điều chỉnh trên các tờ khai thuế .
– Số ngày tính chậm nộp : Tính ngày phạt chậm nộp thuế
– Số tiền chậm nộp : Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thêm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp thuế thì Cách tính phạt chậm nộp thuế
– Nội dung lý giải :
Nếu doanh nghiệp phát hiện phải nộp lại số thuế đã được hoàn thì điền thông tin theo nhu yếu .
Nếu doanh nghiệp không phải nộp lại số thuế phải hoàn thì kê khai nguyên do vào mục Lý do khác
Lưu ý :
– Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, ( tăng : + ; giảm : – ) so với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01 / GTGT
1. Điều chỉnh số thuế phải nộp ( so với thuế GTGT là chỉ tiêu [ 40 ] )
2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết ( chỉ tiêu [ 43 ] )
– Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế so với dầu khí thì đơn vị chức năng tiền hoàn toàn có thể là VNĐ hoặc USD .

5. tin tức tương quan

5.1. Trường hợp phải khai bổ sung thuế giá trị ngày càng tăng theo mẫu 01 / KHBS

Người nộp thuế chỉ khai Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01 / KHBS trong trường hợp có sự biến hóa về số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ .
– Trường hợp chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu không làm đổi khác số thuế phải nộp ( sai sót về lệch giá sản phẩm & hàng hóa, tên người bán hay tên người mua, hay số hóa đơn v.v … ), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế sửa chữa, không lập Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01 / KHBS .
– Trường hợp điều chỉnh các chỉ tiêu làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT phải nộp, thì NNT không phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ, mà lập hồ sơ khai bổ sung ( Tờ khai bổ sung thuế GTGT và Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh mẫu 01 / KHBS )
– Trường hợp lập hồ sơ khai bổ sung thì NNT ngoài việc khai bổ sung cho tháng trước, thì NNT phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng này ( tháng lập hồ sơ khai bổ sung ) .
– Các chỉ tiêu khai trên 01 / KHBS gồm có :
+ Chỉ tiêu [ 22 ] : Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .
+ Chỉ tiêu [ 25 ] : Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
+ Chỉ tiêu [ 31 ] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 5 %
+ Chỉ tiêu [ 33 ] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 10 %
+ Chỉ tiêu [ 42 ] Thuế GTGT đề xuất hoàn .

5.2. Nguyên tắc kê khai bổ sung

Khi thực thi việc kê khai bổ sung cần tuân thủ theo 4 nguyên tắc sau :
– Trường hợp phát hiện ra sai sót trong hồ sơ khai thuế, hoàn toàn có thể sửa lại bất kể khi nào nhưng phải bổ sung, điều chỉnh trước khi cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra tại đơn vị chức năng .
– Khi triển khai kiểm tra, thanh tra rà soát mà phát hiện ra tờ khai thuộc tháng / quý nào sai thì chỉ được sửa đổi, bổ bung vào tờ khai đó .
– Trường hợp kê khai thiếu hóa đơn nguồn vào, hoàn toàn có thể điều chỉnh, kê khai bổ sung bất kỳ khi nào, tuy nhiên cần chú ý quan tâm phải khai bổ sung trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra và hóa đơn nguồn vào phải kê khai bổ sung vào tháng / quý hiện tại .
– Trường hợp phát hiện ra kê khai thiếu hóa đơn đầu ra thì sẽ phải kê khai bổ sung vào tháng / quý xuất hóa đơn .

5.3. Hướng dẫn kê khai bổ sung, điều chỉnh

– Trường hợp cần điều chỉnh làm tăng, giảm số thuế phải nộp : cần thực thi khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh để tính lại số tiền thuế phải nộp và không cần phải điều chỉnh số liệu của tờ khai kỳ tính thuế hiện tại .
– Trường hợp cần tăng, giảm số tiền thuế còn được khấu trừ : cần phải thực thi khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh để tính lại số tiền thuế còn được khấu trừ. Sau khi thực thi khai lại các chỉ tiêu trên tờ khai của kỳ tính thuế thì cần phải địa thế căn cứ số tiền thuế còn được khấu trừ tăng hoặc giảm trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh. Việc tăng hoặc giảm số tiền thuế còn được khấu trừ được tổng hợp dựa trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh .
– Trường hợp cần diều chỉnh giảm hết số thuế phải nộp và tăng số tiền thuế còn được khấu trừ : trong trường hợp này thì cần phải thực thi khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh sẽ giảm hết số thuế phải nộp và phát sinh thêm số tiền thuế còn được khấu trừ. Sau đó cần triển khai khai vào số tiền thuế còn được khấu trừ phát sinh của kỳ tính thuế trước có sai sót vào tờ khai thuế của kỳ tính thuế hiện tại ( tháng / quý phát hiện ra sai sót của tờ khai kỳ trước ) .
– Trường hợp cần điều chỉnh giảm hết số tiền thuế còn được khấu trừ và tăng số tiền thuế phải nộp : so với trường hợp này, cần thực thi khai lại các chỉ tiêu có sai sót trên tờ khai của kỳ tính thuế cần điều chỉnh và sửa đổi giảm hết số tiền thuế còn được khấu trừ, tăng số tiền thuế phải nộp. Sau đó, người nộp thuế phải khai vào số tiền thuế còn được khấu trừ đã điều chỉnh giảm hết của kỳ thuế trước có sai sót vào tờ khai thuế của kỳ tính thuế hiện tại ( tháng / quý phát hiện ra sai sót của tờ khai kỳ trước ) .
– Trường hợp giảm số tiền thuế giá trị ngày càng tăng còn được khấu trừ theo Tóm lại, quyết định hành động thanh tra, kiểm tra thuế : trong trường hợp này, người nộp thuế cần thực thi khai số tiền thuế điều chỉnh giảm theo Kết luận, quyết định hành động thanh tra, kiểm tra thuế vào tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng của kỳ tính thuế nhận được Tóm lại, quyết định hành động thanh tra, kiểm tra thuế ( tháng hoặc quý ) .
– Trường hợp lỗi sai trên chỉ tiêu thuế giá trị ngày càng tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang : so với trường hợp này, cần thực thi khai bổ sung vào tờ khai mẫu 01 / GTGT sao cho số liệu chỉ tiêu thuế giá trị ngày càng tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang của kỳ này bằng với số liệu kê khai của chỉ tiêu thuế giá trị ngày càng tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Sau đó, cần đưa số liệu vào chỉ tiêu thuế GTGT chưa khấu trừ hết trên tờ khai .

Bài viết được thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Văn Dương

luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

Chức vụ:
Giám đốc điều hành

Lĩnh vực tư vấn:
Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo:
Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế:
09 năm

Tổng số bài viết:
9.782 bài viết


Tải văn bản tại đây

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu 01/KHBS) chi tiết nhất. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng
Cách làm giảm vân môi, môi nhiều rãnh, nhăn nhúm cho đôi môi căng mọng

Cách làm giảm vân môi có rất nhiều chị em chăm sóc bởi rất nhiều người gặp phải thực trạng Read more

Cách làm trơn khóa áo

9 Cách sửa khóa kéo đơn giản, nhanh và cực hiệu quả Khóa kéo là loại phụ kiện được dùng Read more

Cách trồng khoai tây đơn giản tại nhà từ củ mọc mầm

Khoai tây thực phẩm giàu dinh dưỡng, phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình, hơn nữa trồng khoai Read more

Kỹ thuật chăm sóc và điều khiển cây nhãn ra hoa theo ý muốn | Kỹ thuật nuôi trồng

– Đắp mô, bồi liếp : Trong 2 năm đầu, hàng năm cần đắp thêm đất khô vào chân mô, Read more

TẠO TRÒ CHƠI CHIẾC NÓN KỲ DIỆU BẰNG POWERPOINT 2021

Bước 1 : Tùy chỉnh Vẽ một hình tròn trụ để mở màn tạo game show chiếc nón kỳ diệu Read more

Cách làm chicken salad bằng tiếng Anh

FirstlyWash the chicken breast and soak it with fresh milk for about 10 minutes. Place the chicken breast in a Read more

Cách Làm Chem Chép Xào Sa Tế, Cách Làm Món Chem Chép Xào Satế Của Hà Trinh

Những món xào luôn rất được ưa chuộng và xuất hiện phổ biến trong những bữa cơm gia đình bởi Read more

Hướng Dẫn Cách Làm Thuốc Ném Trong Minecraft Pe Và Pc, Công Thức Pha Thuốc Trong Minecraft

Công thức pha thuốc game Minecraft là một trong, những bộ công thức mà nó cực kỳ quan trọng và Read more

Designed by itsuamaytinh.com DMCA.com Protection Status