Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất và mới nhất năm 2022

Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn và mới nhất năm 2022. Hướng dẫn soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng kinh tế tài chính, phụ lục hợp đồng thiết kế xây dựng, phụ lục hợp đồng dịch vụ ? Quy định về hiệu lực thực thi hiện hành của phụ lục hợp đồng ?

Nếu bạn muốn đổi khác, chỉnh sửa các nội dung, pháp luật trên hợp đồng thì phải bổ trợ thêm phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng được ký kết phát hành kèm theo hợp đồng đã được hai bên ký kết trước đó. Sau khi có những thỏa thuận hợp tác về việc sửa đổi lại các pháp luật trong hợp đồng thì phải bổ trợ phụ lục hợp đồng để điều chỉnh 1 số ít thông tin trên mẫu hợp đồng chính.

Luật sư tư vấn pháp lý về hợp đồng trực tuyến không tính tiền : 1900.6568

Mẫu phụ lục hợp đồng hoàn toàn có thể vận dụng với các hợp đồng kinh tế tài chính, dịch vụ, lao động hay kiến thiết xây dựng … và có tính pháp lý giống như mẫu hợp đồng bắt đầu ký kết. Dưới đây Luật Dương Gia xin phân phối các biểu mẫu về phụ lục hợp đồng để các bạn tìm hiểu thêm.

1. Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế tài chính :

Tải về phụ lục hợp đồng kinh tế tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — — — – o0o — — —

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số ….

– Căn cứ theo HĐKT số ….. đã ký ngày … …. tháng …. năm ….. – Căn cứ nhu yếu trong thực tiễn 2 bên … … …

Chúng tôi gồm có :

Xem thêm : Hợp đồng hết hạn có phải gia hạn ? Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng ?

BÊN THUÊ / MUA / SỬ DỤNG DỊCH VỤ ( Bên A ) :

CÔNG TY … ….

Đại diện : …..

Chức vụ : …..

Địa chỉ : …..

Điện thoại : … … Fax : … …..

Mã số thuế : …..

Số thông tin tài khoản : …

Xem thêm : Ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt

BÊN CHO THUÊ / BÁN / CUNG CẤP DỊCH VỤ ( Bên B ) :

CÔNG TY … …

Đại diện : … …

Chức vụ : ….

Địa chỉ : …..

Điện thoại : … … …. Fax : … ….

Mã số thuế : …

Số thông tin tài khoản : …..

Xem thêm : Mẫu hợp đồng và phụ lục hợp đồng sửa chữa thay thế nhà trọn gói

Sau khi xem xét, thỏa thuận hợp tác hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số … …. về … so với hợp đồng đã ký số ….., ngày …, tháng … năm … đơn cử như sau :

1 ….

2 …

3 …

4 …

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên được pháp luật trong hợp đồng số : ….

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … …..

Xem thêm : Quy định về điều chỉnh hợp đồng, phụ lục hợp đồng trong đấu thầu

5.3 Phụ lục này là 1 phần không hề tách rời của HĐKT số ….. và có giá trị kể từ ngày ký … … ….

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

2. Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ :

Tải về phụ lục hợp đồng dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — — –

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG … …. / 20 …. / HĐDV / …..

Xem thêm : Gia hạn hợp đồng bằng phụ lục

( V / v : … … )

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm … …, tại địa chỉ … …, chúng tôi gồm :

1. BÊN A : CÔNG TY … …

Địa chỉ : … …

Đại diện : … …

Chức danh : ….

2. BÊN B : CÔNG TY …..

Địa chỉ : ….

Xem thêm : Mẫu phụ lục hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa mới nhất năm 2022

Đại diện : …..

Chức danh : …..

Hai bên chấp thuận đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số … … / HĐDV / 20 … / ….. để ghi nhận phần nội dung bổ trợ cho các lao lý của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ trợ :

2. Lý do bổ trợ :

3. Cam kết của các bên :

– Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận hợp tác.

– Tạo các điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý để bên còn lại thực thi hợp đồng.

Xem thêm : Phụ lục hợp đồng là gì ? Khi nào hợp đồng phải bổ trợ thêm phụ lục ?

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực hiện hành :

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên )

Tải về phụ lục hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — – * * * — —

….., ngày ….. tháng ….. năm ….

Xem thêm : Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới và chuẩn nhất năm 2022

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là :

Ông / Bà : … … … Quốc tịch : …..

Chức vụ : …..

Đại diện cho ( 1 ) : ….. Điện thoại : … ….

Địa chỉ : ….

Và một bên là :

Ông / Bà : … … Quốc tịch : … …

Xem thêm : Ký phụ lục lê dài thời hạn của hợp đồng lao động

Sinh ngày : ….. Tại … …

Nghề nghiệp ( 2 ) : ….

Địa chỉ thường trú : …

Số CMTND : … ….. Cấp ngày : … … ….. Tại : … …

Số sổ lao động ( nếu có ) : … … … Cấp ngày : ….. Tại : … …..

Căn cứ Hợp đồng lao động số …. ký ngày …. / …. / …. và nhu yếu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận hợp tác biến hóa một số ít nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau :

1. Nội dung đổi khác ( ghi rõ nội dung gì, đổi khác như thế nào ….. ) :

… …

Xem thêm : Mẫu sổ mục kê đất đai ( Phụ lục số 15 ) mới và chuẩn nhất năm 2022

2. Thời gian triển khai ( ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực hiện hành trong bao nhiêu lâu ) :

….

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …, được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để xử lý khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

4. Phụ lục hợp đồng kiến thiết xây dựng :

Tải về phụ lục hợp đồng kiến thiết xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — — — – o0o — — —

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

Xem thêm : Giá trị pháp lý của phụ lục sửa đổi, bổ trợ nội dung hợp đồng dân sự

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số ….. / PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số … … … … đã ký ngày … …., tháng … …., năm … … … …

– Căn cứ nhu yếu thực tiễn 2 bên … …..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm … ….. Tại … … … …

Chúng tôi gồm có :

BÊN THUÊ XÂY DỰNG ( Bên A ) :

CÔNG TY …

Xem thêm : Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh, mẫu phụ lục song ngữ

Đại diên : ÔngNguyễn Văn A

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : … … …

Điện thoại : + 84 … … … … Fax : + 84 …

Mã số thuế : … …

Số thông tin tài khoản : … …

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG ( Bên B ) :

CÔNG TY … …

Xem thêm : Có được phép ký phụ lục hợp đồng trong hợp đồng giữa nhà thầu trúng thầu với chủ đâu tư

Đại diên : Nguyễn Văn B

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : … …

Điện thoại : + 84 … … Fax : + 84 …

Mã số thuế : …

Số thông tin tài khoản : … …

Sau khi xem xét, thỏa thuận hợp tác hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số … …. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày … …, tháng … … năm … … đơn cử như sau :

… …

Xem thêm : Khi nào được biến hóa giá trong hợp đồng thiết kế xây dựng ?

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên được pháp luật trong hợp đồng số … …

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành … ….. bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. 5.3 Phụ lục này là mộtphần không hề tách rời củaHợp đồng … ….. số … … … và có giá trị kể từ ngày ký … …..

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

5. Lưu ý khi soạn thảo phụ lục hợp đồng :

Khi soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo cần phải bảo vệ các yếu tố như :

– Bảo đảm về mặt hình thức của phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng phải tương thích với hình thức của hợp đồng. Trong trường hợp nào mà pháp lý nhu yếu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải có công chứng hoặc xác nhận, phải ĐK hoặc xin phép thì phụ lục hợp đồng phải tuân theo các lao lý đó.

– Bảo đảm về mặt nội dung của phụ lục hợp đồng :

+ Về nguyên tắc, nội dung của phụ lục hợp đồng có các bên tự thoả thuận theo nguyên tắc tự do ý chí, bình đẳng và thiện chí với nhau. Tuy nhiên, pháp lý cũng nhu yếu nội dung của phụ lục hợp đồng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Điều cấm của luật là những pháp luật của luật không được cho phép chủ thể thực thi những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được hội đồng thừa nhận và tôn trọng.

Xem thêm : Có thể sử dụng phụ lục hợp đồng thầu để biến hóa nội dung sản phẩm & hàng hóa, thiết bị phân phối

+ Đảm bảo đối tượng người dùng của phụ lục hợp đồng là những hàng hoá mà pháp lý không cấm, không trái đạo đức xã hội.

+ Đảm bảo người tham gia thanh toán giao dịch phải trọn vẹn tự nguyện

+ Đảm bảo người tham gia phụ lục hợp đồng có năng lượng hành vi dân sự.

– Khi tham gia soạn thảo, ký kết hợp đồng, các bên trong phụ lục hợp đồng phải rất là chú ý quan tâm đến vị thế pháp lý của người được đại diện thay mặt uỷ quyền, khoanh vùng phạm vi được uỷ quyền nhằm mục đích tránh thực trạng có tranh chấp sau này do việc ký kết hợp đồng không đúng thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền hoặc vượt quá khoanh vùng phạm vi đại diện thay mặt uỷ quyền.

6. Giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng :

Tóm tắt câu hỏi :

Luật sư cho cháu hỏi phụ lục hợp đồng là gì và giá trị của nó được xác lập như thế nào. Tại cháu đã kí hợp đồng rồi nhưng không ghi nhận về yếu tố tranh chấp và bồi thường. Hiện nay, bên kia thỏa thuận hợp tác với cháu là không sửa đổi về yếu tố bồi thường trong hợp đồng chính mà ghi nhận tại phụ lục hợp đồng.

Luật sư tư vấn

Theo lao lý tại Điều 408, Bộ luật dân sự khi lao lý về phụ lục hợp đồng đã ghi nhận đơn cử như sau :

Xem thêm : Mẫu phụ lục hợp đồng bổ trợ khối lượng kiến thiết xây dựng chi tiết cụ thể nhất

“ 1. Kèm theo hợp đồng hoàn toàn có thể có phụ lục để pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít lao lý của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có lao lý trái với nội dung của pháp luật trong hợp đồng thì pháp luật này không có hiệu lực hiện hành, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. Trong trường hợp các bên gật đầu phụ lục hợp đồng có lao lý trái với lao lý trong hợp đồng thì coi như pháp luật đó trong hợp đồng đã được sửa đổi ”.

Về giá trị pháp lý của phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng dân sự, có giá trị pháp lý như hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định cụ thể 1 số ít điều, khoản của hợp đồng mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng thì thực thi theo nội dung của hợp đồng.

Về nội dung phụ lục hợp đồng : Phụ lục hợp đồng dùng để lao lý chi tiết cụ thể 1 số ít lao lý hoặc sửa đổi, bổ trợ nội dung hợp đồng dân sự. Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những lao lý sửa đổi, bổ trợ và thời gian có hiệu lực hiện hành.

Như vậy, ta hoàn toàn có thể hiểu phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng và giá trị của chúng xác lập như hợp đồng. Bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác kí kết hợp đồng với bên đối tác chiến lược của mình để bảo vệ giá trị thực thi của hợp đồng do 2 bên kí kết.

7. Quy định về nội dung thỏa thuận hợp tác của phụ lục hợp đồng :

Tóm tắt câu hỏi :

Tôi vào thao tác tại Ban Quản lý dự án Bất Động Sản được 5 năm rồi. Tôi được Giám đốc BQL ký hợp đồng loại không xác lập thời hạn kể từ ngày 01/01/2020. Đến nay do BQL sáp nhập với 1 BQL khác nên Giám đốc làm phụ lục hợp đồng nhu yếu em ký lại loại hợp đồng xác lập thời hạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/3/2021. Vậy BQL ký thêm Phụ lục Hợp đồng như vậy có đúng không ?

Luật sư tư vấn :

Xem thêm : Hợp đồng phụ là gì ? So sánh giữa hợp đồng phụ và phụ lục hợp đồng ?

Điều 45, Bộ luật lao động 2019 pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã như sau :

“ 1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động sau đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục sử dụng số lao động hiện có và triển khai việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động sau đó có nghĩa vụ và trách nhiệm thiết kế xây dựng và thực thi giải pháp sử dụng lao động theo pháp luật tại Điều 46 của Bộ luật này. ”

Khoản 1, Điều 22, Bộ luật lao động 2019 có pháp luật về các loại hợp đồng lao động đơn cử như sau :

“ 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây :

a ) Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ;

Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng.

b ) Hợp đồng lao động xác lập thời hạn ;

Xem thêm : Quy định về người đại diện thay mặt ký phụ lục hợp đồng thế chấp ngân hàng gia tài

Hợp đồng lao động xác lập thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác lập thời hạn, thời gian chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng trong khoảng chừng thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c ) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. ”

Như vậy trong trường hợp này, nếu có sự thỏa thuận hợp tác giữa hai bên thì việc ký thêm phụ lục hợp đòng như vậy là đúng vì pháp lý về lao động luôn tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác giữa các bên.

Trong trường hợp không có sự thỏa thuận hợp tác và nhất trí giữa hai bên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng như thế là không đúng pháp luật của pháp lý vì dẫn chiếu theo hai điều luật vừa nêu trên thì việc ký thêm phụ lục hợp đồng chỉ được làm đổi khác thời hạn hợp đồng chứ không được biến hóa loại hợp đồng. Tức là bạn đang ký hợp đồng 3 năm hoàn toàn có thể ký thêm phụ lục thành 5 năm chứ không được biến hóa từ hợp đồng không xác lập thời hạn thành hợp đồng xác lập thời hạn. Trong trường hợp này bạn hoàn toàn có thể ký lại một hợp đòng xác lập thời hạn mới với Ban quản trị mới vừa được sáp nhập.

8. Trường hợp biến hóa phụ lục hợp đồng so với hợp đồng chính :

Tóm tắt câu hỏi :

Luật sư cho tôi hỏi là tôi có kí hợp đồng lao động với công ty thời hạn 1 năm ngày 1/10/2020. Đến ngày 1/1/2021 tôi lại ký 1 phụ lục lao động điều chỉnh lương, phụ lục có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021. Vậy thời hạn hết hợp đồng lao động với công ty của tôi là ngày 30/9/2021 hay là ngày 31/12/2021. Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn :

Phụ lục của hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực thực thi hiện hành như hợp đồng lao động. Khi hai bên giao kết hợp đồng có thỏa thuận hợp tác về yếu tố chấm hết hợp đồng dựa trên loại của hợp đồng quy định trong Điều 22 Bộ luật lao động 2019.

Điều 24 Bộ luật lao động năm 2019 lao lý thì trong hợp phụ lục hợp đồng lao động pháp luật chi tiết cụ thể 1 số ít điều, khoản sửa đổi nội dung của hợp đồng lao động thì thực thi theo nội dung của phụ lục hợp đồng.

Điều 35 Bộ luật lao động 2019 pháp luật trong quy trình thực thi hợp đồng, hai bên có nhu yếu hoàn toàn có thể sửa đổi, bổ trợ nội dung hợp đồng bằng phụ lục, nếu sửa đổi về thời hạn của hợp đồng thì chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục của hợp đồng, đồng thời, việc sửa đổi ngày không được làm biến hóa loại hợp đồng hai bên đã giao kết.

Đối chiếu theo lao lý trên vào trường hợp của bạn, bạn có giao kết hợp đồng lao động với công ty có thời hạn 1 năm từ ngày 1/10/2020, đến hết 30/9/2021 thì hết hạn, tuy nhiên, trong quy trình thực thi hợp đồng, trước khi hợp đồng có hết hạn, bạn có giao kết lại một phụ lục hợp đồng lao động điều chỉnh lương, phụ lục có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, có thế thấy, trong phụ lục này, 2 bên chỉ triển khai việc biến hóa nội dung của tiền lương trong hợp đồng, còn không có thỏa thuận hợp tác về biến hóa thời hạn của hợp đồng. Trong trường hợp phụ lục này có lao lý về thời hạn vận dụng việc điều chỉnh lương là đến ngày 31/12/2021, chứ không phải là biến hóa về thời hạn, nên dẫn đến cách hiểu khác trong hợp đồng lao động chính. Vì vậy, về nguyên tắc, thời hạn của hợp đồng lao động vẫn được vận dụng theo hợp đồng lao động chính, tức ngày 30/9/2021 là hết hạn hợp đồng.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất và mới nhất năm 2022. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

Cách làm thú vị khác
Cách làm món cốm rang tuổi thơ giòn rụm, thơm ngon từ cơm nguội

Cơm nguội còn thừa nhiều quá không biết phải giải quyết và xử lý như thế nào ? Hãy vào Read more

Cách xin lỗi 12 chòm sao vô cùng hiệu quả, hết giận ngay

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Bạch Dương rất dễ tức giận nhưng cũng rất mau tha thứ. Vấn đề là Read more

Hướng Dẫn Sử Dụng Bệnh Án Điện Tử Tại Phòng Khám Victoria Healthcare | Bệnh án điện tử

1-        Tạo tài khoản Bệnh án điện tử (Portal) Khi đăng ký khám bệnh tại Phòng khám với địa chỉ Read more

Cách làm bề bề sốt cà chua

Theo dõi Massageishealthy trên Google News Nội dung chính Cách nấu các món ngon từ bề bề, món ngon từ Read more

Công thức nấu món bò hầm sả thịt mềm thơm nức mũi – Digifood

Đổi mới hương vị ẩm thực cho gia đình khiến nhiều chị em băn khoăn chưa biết chọn món nào. Read more

Cách Làm Thịt Bò Ngâm Giấm Chua Ngọt Ngon Đã Miệng Tại Nhà

Thịt bò ngâm giấm là món ngon có nhiều ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Đây là món Read more

[Món Tết] Cách làm BẮP BÒ NGÂM MẮM CHUA NGỌT – Savoury Days

Sách “Khi bếp vắng lò” Danh mục món mặn Danh mục bánh ngọt Công thức hàng tháng Công thức hàng Read more

Managed by 4funlanguage.com DMCA.com Protection Status