Phương pháp làm bài tập điền vào bài đọc

Cập nhật lúc : 11 : 24 23-08-2016 Mục tin : Ngữ Pháp ( Grammar )

Bí kíp giúp học sinh giải quyết dạng bài tập đọc và điền vào bài đọc cực hay và hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện thành tích.

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀN TỪ VÀO BÀI ĐỌC

     NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Xác định từ loại cần điền cho chỗ trống trong bài và tìm từ có từ loại tương ứng để điền vào chỗ trống .2. Dựa vào hàm ý và văn phong của đoạn văn để suy luận ra từ cần điền .

     GHI NHỚ

A) MỘT SỐ CẤU TẠO TỪ THÔNG DỤNG

1 ) Cấu tạo danh từ- Danh từ được cấu trúc từ động từ bằng cách thêm các hậu tố như : – ment ( arrangement, management … ) ; – tion, – ion ( repetition, decision … ) ; – ence ( reference, dependence ). Chỉ người thì thêm các phụ tố như – ee ( empoyee ), – er ( teacher ), – or ( competitor ), – ist ( dentist … ) …- Danh từ được cấu trúc từ tính từ bằng cách thêm các hậu tố như : – ty ( difficulty … ), – ness ( carefulness … ), – bility ( responsibility … ), – ce ( confidence … ) …2 ) Cấu tạo tính từ- Tính từ thường được cấu trúc từ danh từ và động từ bằng cách thêm các hậu tố như – ful ( beautiful, helpful … ), – less ( harmless, careless … ), – ous ( dangerous, continuous … ), – al ( financial, econimical … ), – ic ( climatic, politic … ), – tive ( active, competitive … ), – able ( trainable … ), – ible ( defensible … ) …3 ) Cấu tạo động từ- Động từ được cấu trúc bằng thêm một số ít phụ tố tố vào danh từ : en – ( encourage ) ; – en ( threaten ) …- Động từ được cấu trúc bằng thêm một số ít phụ tố vào tính từ : en – ( enlarge ) ; – en ( widen ) ; – ise ; – ize ( modernize, industrialise ), – fy ( purify ) …4 ) Cấu tạo trạng từ- Trạng từ thường được cấu trúc bằng việc thêm đuôi – ly vào tính từ : quick – quickly, beautiful – beautifully … Một số trạng từ có hình thức giống với tính từ : fast, hard, far, much …5 ) Các tiền tố làm đảo ngược nghĩa của từ- Khi thêm một số tiền tố như un – ( unhappy ), in – ( inactive ), dis – ( dislike ), mis – ( misspell, misunderstand ), ir – ( irresponsible ), il – ( illegal ) … thì nghĩa của từ sẽ trái ngược trọn vẹn. Tuy nhiên mỗi từ lại chỉ hoàn toàn có thể tích hợp với một loại phụ tố nhất định, ví dụ như mis – chỉ tích hợp được với understand, spell chứ không phối hợp được với happy hay active .

B) VỊ TRÍ CÁC TỪ LOẠI

I. Nouns: danh từ thường được đặt ở những vị trí sau:

1. Chủ ngữ của câu ( thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời hạn )2. Sau tính từ : my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful ….Ex : She is a good teacher .Adj N3. Làm tân ngữ, sau động từEx : I like English. We are students .4. Sau “ enough ”Ex : He didn’t have enough money to buy that car .5. Sau các mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little, ….. ( Lưu ý cấu trúc a / an / the + adj + noun )Ex : This book is an interesting book .6. Sau giới từ : in, on, of, with, under, about, at ……Ex : Thanh is good at literature .

II. Adjectives: Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ : Adj + NEx : My Tam is a famous singer .2. Sau động từ link : tobe / seem / appear / feel / taste / look / keep / get + adjEx : She is beautiful / Tom seems tired now .Chú ý : keep / make + O + adjEx : He makes me happyO adj

3. Sau “ too ” : S + tobe / seem / look …. + too + adj …Ex : He is too short to play basketball .4. Trước “ enough ” : S + tobe + adj + enough …Ex : She is tall enough to play volleyball .5. Trong cấu trúc so … that : tobe / seem / look / feel ….. + so + adj + thatEx : The weather was so bad that we decided to stay at home6. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh ( chú ý quan tâm tính từ dài hay đứng sau more, the most, less, as …. as )Ex : Meat is more expensive than fish .7. Tính từ trong câu cảm thán : How + adj + S + VWhat + ( a / an ) + adj + N

III. Adverbs: Trạng từ thường đứng ở các vị trí sau

1. Trước động từ thường ( nhất là các trạng từ chỉ tàn suất : often, always, usually, seldom. )Ex : They often get up at 6 am .2. Giữa trợ động từ [ aux ] và động từ thườngEx : I have recently finished my homework .aux adv V3. Sau đông từ tobe / seem / look … và trước tính từ : tobe / feel / look … + adv + adjEx : She is very nice .Adv adj4. Sau “ too ” : V ( thường ) + too + adv : Ex : The teacher speaks too quickly .

5. Trước “ enough ” : V ( thường ) + adv + enoughEx : The teacher speaks slowly enough for us to understand .6. Trong cấu trúc so …. that : V ( thường ) + so + adv + thatEx : Jack drove so fast that he caused an accident .7. Đứng cuối câu : Ex : The doctor told me to breathe in slowly .8. Trạng từ cũng thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu và cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy (, )Ex : Last summer I came back my home country. / My parents had gone to bed when I got home .It’s raining hard. Tom, however, goes to school .

IV. Verbs: Thường đứng sau chủ ngữ: (Nhớ cẩn thận với câu có nhiều mệnh đề).

Ex : My family has five people .I believe her because she always tells the truth .Chú ý : Khi dùng động từ nhớ chú ý quan tâm thì của nó để chia cho đúng .

     CÁC BƯỚC CỤ THỂ:

1. Đối với chỗ trống nằm giữa mệnh đề ở vị trí chủ ngữ :Khái quát hóa các thành phần của cụm từ chứa chỗ trống để xác lập cấu trúc / thành ngữ đang được sử dụng .* Động từ được khái quát ở dạng nguyên mẫu : To ( DO ) … .

* Từ chỉ vật được khái quát dưới dạng : SOMETHING* Từ chỉ người : SOMEBODYChú ý : Nên quan tâm đặc biệt quan trọng đến giới từ của các cấu trúc / thành ngữ này .Ví dụ : The child felt hot so he took no ___ of his mother’s warning and went to the sea to swim .Thành ngữ trong câu : To take no _____ of s.th-> To take no notice of s.th2. Với chỗ trống đầu câu theo sau có dấu phẩy (, ), điền adverbs ( unfortunately / actually / suddenly / obviously / consequently / surprisingly / however / therefore / moreover / next / recently / nowadays … )3. Chỗ trống giữa hai mệnh đề, điền liên từ ( because / after / when / while / although … )4. Chỗ trống giữa hai mệnh đề ngay sau danh từ cần bổ nghĩa, dùng đại từ ( who / whom / which / that … )

CÁC CỤM TỪ ĐÔI KHI ĐỨNG ĐẦU CÂU HOẶC CUỐI CÂU:

+ At …+ At present / at times / at first / at once / at least / at once …+ So …+ So far / so on / so much / so well …+ ON time / ON board / IN time

  • XÁC ĐỊNH TỪ LOẠI CẦN ĐIỀN CHO CHỖ TRỐNG

* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực từ loại

Bước 1: Xác định từ loại

Đọc qua câu hỏi và quan sát thật kĩ vị trí của từ cần điền. Việc xác lập từ loại của từ cần điền vào chỗ trống là điểm quan trọng nhất có tính quyết định hành động đến độ đúng chuẩn của đáp án .

Ví dụ1 : Some species of rare animals are in _____ of extinction .A. danger B. dangerous C. dangerously D. endanger=> Nếu em nào không biết thành ngữ to be in danger ( đang bị rình rập đe dọa, đang trong tầm nguy hại ) thì hãy chú ý rằng vị trí của từ cần điền không hề là một từ loại nào khác ngoài danh từ ( giữa 2 giới từ ) .Ví dụ2 : Life here is very _____ .A. peace B. peaceful C. peacefully D. peacefulness=> Sau động từ to be ( is ) có 2 từ loại là tính từ và danh từ. Tuy nhiên do có trạng từ chỉ mức độ very nên từ loại cần điền phải là một tính từ .

Bước 2: Quan sát đáp án và chọn đáp án đúng

Sau khi đã xác lập được từ loại của từ cần điền các em quay lại quan sát 4 giải pháp đã cho, thấy từ nào tương thích với từ loại đã được xác lập thì đó chính là đáp án. Trong ví dụ 1 chỉ có danger là danh từ và cũng là đáp án của câu. ( Dangerous là tính từ, dangerously là trạng từ, endanger là động từ ). Trong ví dụ 2 peaceful là tính từ duy nhất trong các từ đã cho và cũng là đáp án của câu .

Lưu ý : Nếu 4 giải pháp là 4 từ loại khác nhau thì yếu tố thật đơn thuần. Tuy nhiên cũng có những câu mà người ra đề yên cầu thí sinh phối hợp cả kiến thức và kỹ năng ngữ pháp nữa .

Xét ví dụ sau đây:  There are small _____ between British and American English.

A. differences B. different C. difference D. differently=> Sau khi xác lập từ loại của từ cần điền là một danh từ nhưng khi quan sát các giải pháp các em lại thấy có 2 danh từ differences và difference. Vậy từ nào mới là đúng ? Lúc này các em mới cần chú ý đến thì của động từ trong câu – to be được chia ở số nhiều ( are ) do đó đáp án của câu phải là một danh từ số nhiều – differences .

* Cấu tạo từ thuộc lĩnh vực ngữ pháp

Dạng thứ 2 trong bài tập cấu trúc từ là phân biệt dạng thức hỗ trợ của động từ, tính từ, trạng từ hay phương pháp so sánh. Trong dạng bài tập này các em phải nắm vững được cấu trúc ngữ pháp, loại hỗ trợ của động từ cũng như các hình thức so sánh .Dạng 1 : Tính từ – ed hay – ing

Ví dụ: We are _____ of the long journey. 

A. tire B. tiring C. tired D. to tire=> Chỗ trống cần điền một tính từ nhưng trong 4 giải pháp lại có 2 tính từ là tiring và tired, vậy từ nào mới là đáp án của câu. Lúc này tất cả chúng ta lại vận dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp để xử lý yếu tố. Khi chủ ngữ là người tất cả chúng ta dùng quá khứ phân từ ; khi chủ ngữ là sự vật, hiện tượng kỳ lạ tất cả chúng ta dùng hiện tại phân từ. Đáp án của câu trên là tired .Dạng 2 : Bổ trợ của động từ

Ví dụ: Would you mind ____  me a hand with this  bag? 

A. to give B. give C. giving D. to giving=> Trong dạng bài tập này các em cần phải học thuộc loại V nào thì đi với loại hỗ trợ nào .Ví dụ : Các Verb như mind, enjoy, avoid, finish, keep … thì Verb đi sau nó luôn là V-ing .Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand … thì hỗ trợ luôn là động từ nguyên thể có to .Dạng 3 : Dạng thức so sánh

Ví dụ: Sara speaks so _____ that I can’t understand her. 

A. fast B. fastly C. faster D. fasterKhi trong câu có các tín hiệu như more hoặc than thì tính từ hoặc trạng từ trong câu phải ở dạng so sánh hơn, có the hoặc most trước ô trống thì tính / trạng từ phải ở dạng so sánh nhất. Xét câu trên không có các tín hiệu của câu so sánh nên trạng từ fast là đáp án ( Lưu ý rằng fastly không sống sót trong tiếng Anh ) .

  • XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC NGỮ PHÁP CỦA CÂU

Ví dụ 1:The equipment in our office needs _____.    

A. moderner B. modernizing C. modernized D. modernization .

=> Câu có chủ ngữ là vật (The equipment) nên sau need sẽ là một V-ing – Đáp án của câu là modernizing.

Mỗi một loại động từ chỉ đi với một dạng hỗ trợ nhất định. Khi các em biết được cấu trúc của nó rồi thì việc xác lập cấu trúc của từ đi sau nó rất thuận tiện .Các động từ như mind, enjoy, avoid, finish, keep … thì động từ đi sau nó luôn là V-ing. Các động từ như agree, aim, appear, ask, attempt, decide, demand … thì hỗ trợ luôn là động từ nguyên thể có to .

Ví dụ 2 : That is the most _____ girl I’ve seen .A. beautifuler B. beautiful C. beautifulest D. beautifully=> Từ cần điền là một tính từ bổ nghĩa cho girl. Trước vị trí ô trống là the most – tín hiệu của so sánh nhất. Đến đây nhiều em sẽ chọn beautifulest vì nghĩ rằng tính từ ở dạng so sánh nhất thêm – est cuối từ nhưng quy tắc này chỉ vận dụng với tính từ ngắn, so với tính từ dài ( hai âm tiết trở nên ) thì cấu trúc sẽ là the most + nguyên mẫu tính từ .

CHÚ Ý:

* Khi 4 giải pháp A, B, C, D đều thuộc cùng loại từ vựng ( danh từ hoặc tính từ ) thì các em phải xem xét ý nghĩa của từng từ để chọn đáp án đúng chuẩn nhất .

Ví dụ :Computer is one of the most important _____of the 20th century.

A. inventings B. inventories C. inventions D. inventor

=> Sau one of phải là một danh từ số nhiều. Tuy nhiên inventories lại có nghĩa là bản tóm tắt, bản kiểm kê trong khi inventions là sự phát minh, sáng chế. Đáp án của câu đương nhiên là inventions. Nếu không các em hãy chú ý đến đuôi –tion, một cách cấu tạo danh từ chỉ vật từ động từ rất thông dụng cũng có thể suy ra đáp án của câu.

* Xem xét ý nghĩa phủ định của từKhi thêm các tiền tố như in, un, ir, dis … thì nghĩa của từ bị đảo ngược trọn vẹn. Dựa vào các yếu tố đó các em hoàn toàn có thể phân biệt được nghĩa của từ là khẳng định chắc chắn hay phủ định. Tuy nhiên mỗi một từ chỉ hoàn toàn có thể phối hợp với một loại phụ tố nhất định. Ví dụ responsible chỉ tích hợp với tiền tố ir, illegal chỉ tích hợp với tiền tố il – …

Ví dụ: I think it’s very _____ of him to expect us to work overtime every night this week.

A. reason B. reasonable C unreasonable D. inreasonable=> Từ cần điền là một tính từ. Cụm từ “ work overtime every night this week ” mang hàm ý phủ định nên tính từ của câu cũng mang nghĩa phủ định – unreasonable. ( Reasonable chỉ tích hợp với tiền tố un – để tạo nên từ trái nghĩa ) .Để làm dạng bài tập này các em phải liên hệ từ cần điền với các cụm từ khác trong câu để phân biệt được ý của câu là khẳng định chắc chắn hay phủ định rồi từ đó xác lập dạng thức của từ .

  • XÁC ĐỊNH CỤM TỪ CỐ ĐỊNH, THÀNH NGỮ

a) Cấp độ cụm từ

Khi học bài trên lớp, học viên thường không chú ý quan tâm nhiều đến các cụm từ cố định và thắt chặt. Hầu như học viên mới chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa của các cụm từ đó nhưng như vậy là chưa đủ. Các bài điền từ thường nhằm mục đích vào những cụm từ trên, bỏ trống một thành phần và nhu yếu học viên chọn từ điền vào. Các giải pháp đưa ra thường không khác nhau về tính năng / ngữ nghĩa nhưng chỉ có một giải pháp phối hợp được với các thành tố xung quanh và là đáp án đúng .

Ví dụ: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed ____(2)____ with studying.

2. A. on B. in C. up D. down=> Trong 4 giới từ trên chỉ có up là đáp án đúng vì khi phối hợp với từ đứng trước và từ đi sau thì nó tạo thành một cụm từ có nghĩa .Chính vì thế, trong quy trình học tập các em cần quan tâm học thuộc những cụm từ Open cố định và thắt chặt như :· To be fond of sth = to be keen on sth : yêu quý cái gì· To be interested in sth : thú vị, chăm sóc cái gì

· To be good at sth : giỏi về nghành nghề dịch vụ gì, giỏi làm gì· To be surprised at sth : kinh ngạc vì điều gì …· To be fed up with sth : chán điều gì· To be bored with sth : chán làm gì· To be tired of sth : stress vì điều gì· To be afraid of sth : sợ, lo lắng điều gìNgoài ra, các câu hỏi cũng hay tập trung chuyên sâu vào những cụm động tân cố định và thắt chặt hoặc những cụm động ngữ ( phrasal verbs )

b) Cấp độ cấu trúc

Người ra đề hoàn toàn có thể bỏ bớt một từ trong các cấu trúc học viên đã được học trong sách giáo khoa và đưa ra 4 giải pháp lựa chọn. Khi làm các câu hỏi này, các em cần lưuý phân biệt rõ các từ và đặt nó vào toàn cảnh đơn cử trong câu vì các lựa chọn đưa ra hầu hết đều có cùng ý nghĩa với nhau nhưng chỉ có một từ hoàn toàn có thể điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc đúng .

Ví dụ 1: It really takes you years to get to know someone well _____ to consider your best friend.

A. enough B. such C. too D. so

=> Trong câu trên, chỉ có enough có thể được điền vào chỗ trống để tạo thành cấu trúc có nghĩa là V + Adv + enough + to do sth. Trong khi đó, such và so thường đi kèm với mệnh đề phía sau. Too cũng có cấu trúc gần giống nough nhưng khác về vị trí và ý nghĩa. Hãy xem ví dụ sau: The coffee is too hot to drink. (Cà phê nóng quá nên không thể uống được).

Như vậy, cấu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá…. đến nỗi không thể làm gì.

Ngoài ra, trong chương trình học tiếng Anh đại trà phổ thông cũng có rất nhiều bài nói về cấu trúc so sánh của tính từ và trạng từ nên đây cũng là mảng kỹ năng và kiến thức trọng tâm trong các câu hỏi trắc nghiệm điền từ. Người ra đề hoàn toàn có thể bỏ bớt 1 thành tố trong câu trúc so sánh như “ than, as ” hoặc đưa ra những dạng so sánh hơn kém khác nhau của cùng một tính từ / trạng từ và nhu yếu học viên lựa chọn .

Ví dụ 2: When receiving the exam result, she seemed _____ than his sister.

A. more happy B. happier C. the more happy C. the happiest

=> Rõ ràng câu trên cần chọn B. happier để điền vào chỗ trống vì câu này so sánh hơn tính từ happy ( do có than ). Ta không dùng more happy vì tính từ này kết thúc bằng chữ “ y ” .

c) Cấp độ mệnh đề và câu

Phổ biến nhất về Lever này là các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ ( subject – verb concord ). Để làm tốt câu hỏi dạng này, các em cần phân biệt danh từ đếm được và danh từ không đếm được ; danh từ số ít và danh từ số nhiều để chia động từ / trợ động từ cho đúng. Các em cần quan tâm có rất nhiều từ kết thúc là – s nhưng vẫn là danh từ số ít ( ví dụ như series ) hay có những danh từ không kết thúc bằng – s mà vẫn là danh từ số nhiều như men ( đàn ông ), women ( phụ nữ ), feet ( bàn chân ), geese ( con ngỗng ), teeth ( răng ), lice ( con rận ), mice ( con chuột ). Ngoài ra còn có một số ít danh từ hoàn toàn có thể dùng ở cả dạng số ít và số nhiều như : fish ( cá ), carp ( cá chép vàng ), cod ( cá thu ), squid ( cá mực ), trout ( cá trầu ), turbot ( cá bơn ), salmon ( cá hồi ), mackerel ( cá thu ), pike ( cá chó ), plaice ( cá bơn sao ), deer ( con nai ), sheep ( con cừu ). Có một số ít từ / cụm từ luôn luôn đi với danh từ đếm được ( như few, a few, many … ) trong khi một số ít từ chỉ bổ nghĩa cho danh từ không đếm được như ( little, a little, much … ) .

Ví dụ 1: We have cut down _____ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world.

A. so much B. so many C. so few D. so little=> Vì danh từ đi sau ( trees ) là danh từ đếm được số nhiều nên chỉ hoàn toàn có thể điền giải pháp B hoặc C. Dựa vào ý nghĩa của câu ( vế sau ) thì ta phải chọn B. ( Chúng ta đã chặt nhiều cây xanh đến nỗi ngày này có nhiều khu đất hoang to lớn trên toàn quốc tế ). Mặt khác, việc xác lập sự tương ứng về số giữa chủ ngữ và động từ cũng giúp ta chọn được đáp án đúng chuẩn từ những giải pháp có nội dung tựa như nhau .

Ví dụ 2: As you know 75% of the world’s _____ is in English.

A. mail B. parcels C. envelopes D. lettersNgoài kỹ năng và kiến thức thực tiễn, học viên cũng hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích ngữ pháp của câu để chọn từ điền vào chỗ trống. Ta thấy rằng động từ to be được chia ở dạng số ít là “ is ” nên chủ ngữ chắc như đinh là số ít hoặc không đếm được. Các giải pháp B, C, D đều ở dạng số nhiều nên danh từ không đếm được mail chính là đáp án .

Cuối cùng xin lưu ý các em là khi làm bài dạng chọn từ điền vào chỗ trống trong đoạn văn, các em nên đọc kỹ toàn bài và hiểu được mối quan hệ giữa các thông tin trước và sau chỗ trống. Đôi khi, đáp án lại có ngay trong chính đoạn văn các em đang đọc!

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Phương pháp làm bài tập điền vào bài đọc. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Top 14 Công Thức Làm Nước Sốt Mì Trộn

Duới đây là các thông tin và kiến thức và kỹ năng về chủ đề công thức làm nước sốt Read more

Cách làm nước sốt trộn với hủ tiếu hay mì khô đều ngon hết sẩy

Trong các món trộn thì nước sốt đậm đà là yếu tố quyết định hành động mùi vị món ăn. Read more

Cách làm bánh trà sữa trân châu đường đen cực hot – https://cachlam.org

Like Fanpage Làm bánh 365 để update những công thức mới mỗi ngày! Cho đến nay, bánh trà sữa trân Read more

Cách làm sốt trong suốt

Giao hàng toàn nước Beemart không lấy phí với đơn hàng trên 350.000 nội thành của thành phố TP.HN, Hồ Read more

Sốt Tonkasu có vị gì? Cách làm sốt Tonkatsu đơn giản -Digifood | Daisudaiduongxanh – https://cachlam.org

Tonkatsu là một trong những loại nước sốt quen thuộc mà bạn hoàn toàn có thể tìm thấy trong các Read more

Cách làm sốt tiêu đen – Bỏ túi 3 công thức làm nước sốt đơn giản.

Nước sốt tiêu đen là chìa khóa của món bít tết ngon. Vậy cách làm nước sốt tiêu đen như Read more

Managed by coiphat.com DMCA.com Protection Status