Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ chi tiết năm 2022

Để giúp Quý fan hâm mộ có thêm thông tin khi lập biên bản giao nhận hồ sơ, trong bài viêt này, chúng tôi sẽ có những san sẻ hữu dụng, đồng thời phân phối Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ qua nội dung bài viết này. Mời Quý độc giải theo dõi :

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ là gì ?

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ hay biên bản chuyển giao hồ sơ, là mẫu văn bản ghi nhận lại việc giao nhận hồ sơ ( sách vở, tài liệu, … ) một cách đơn cử, rõ ràng

Biên bản giao nhận hồ sơ sẽ ghi lại đơn cử những thông tin như người chuyển giao, người nhận, nội dung chuyển giao là gì, … Mặc dù không có hiệu lực hiện hành pháp lý nhưng biên bản chuyển giao dùng chứng tỏ cho các sự kiện trong thực tiễn đã xảy ra, làm địa thế căn cứ pháp lý cho các yếu tố phát sinh sau này.

Ví dụ biên bản giao nhận hồ sơ

Một số ví dụ về biên bản giao nhận hồ sơ như sau :

– Biên bản giao nhận hồ sơ xin cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp giữa bên cung ứng dịch vụ tương hỗ pháp lý về ĐK doanh nghiệp và bên sử dụng dịch vụ này ;

– Biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức giữa các cá thể hay phòng ban ;

– Biên bản giao nhận hồ sơ lao động giữa người quản trị lao động cũ và người quản trị lao động mới ;

– Biên bản chuyển giao chứng từ kế toán ;

– Biên bản chuyển giao hồ sơ sổ sách giáo viên ;

– Biên bản chuyển giao hồ sơ học sinh ; …

Khi nào soạn biên bản giao nhận hồ sơ ?

Hồ sơ là cách gọi chung của tập sách vở, tài liệu nào đó. Hồ sơ là cơ sở để triển khai các thủ tục, là hiệu quả của thanh toán giao dịch, … nên có vai trò quan trọng so với cá thể, tổ chức triển khai. Để ghi nhận lại thời gian, các loại sách vở, tài liệu trong hồ sơ, bên giao và bên nhận, người ta dùng biên bản giao nhận hồ sơ.

Biên bản giao nhận hồ sơ nên soạn thảo trước khi nhận hoặc giao sách vở, tài liệu trong hồ sơ và hoàn thành xong ngay sau khi thực thi giao nhận hồ sơ.

Nếu việc làm của Quý vị liên tục gắn với hồ sơ, để quản trị hồ sơ nên lập Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ để dùng chung cho các thanh toán giao dịch khi thiết yếu.

Nội dung Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Biên bản giao nhận hồ sơ không có mẫu theo lao lý pháp lý, nhưng thường có các nội dung dưới đây :

– Phần mở màn :

+ Tên cơ quan, đơn vị chức năng phát hành

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Số biên bản giao nhận

+ Ngày tháng năm lập biên bản

+ Tên biên bản : BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

– Phần nội dung :

+ tin tức bên giao

+ tin tức bên nhận

+ Thời gian, khu vực đơn cử giao nhận hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ giao nhận, đặc thù, số lượng mỗi sách vở, tài liệu

– Phần kết thúc :

Bên giao và bên nhận ký và ghi rõ họ tên.

Tham khảo mẫu Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm một số ít Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ dưới đây :

+ Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ ( mẫu chung )

CÔNG TY …

Số : … / …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — —

… …, ngày … … tháng … … năm 20 … …

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao :

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Bên nhận :

Họ tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Công ty : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Chi tiết tài liệu chuyển giao :

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

5

Bên giao Bên nhận

Tải ( Download ) Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Download Tại Đây

+ Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ và tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hà Nội, ngày tháng năm 20 … …

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

BÊN A :

… … … … … … … … … … … … … … … ….

CMND số :

Chức vụ :

… … … … … … … … … … … … … … … ….

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … …

Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … ….

… … … … … … … … … … … … … … … …..

BÊN B :

… … … … … … … … … … … … … … … ….

CMND số :

Chức vụ :

… … … … … … … … … … … … … … … ….

Ngày cấp : … … … … … … … … … … … …

Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … ….

… … … … … … … … … … … … … … … …..

I. HỒ SƠ BÀN GIAO

Bên A đã triển khai chuyển giao cho Bên B hồ sơ sau :

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

II. BÀN GIAO TIỀN

Bên B đã nhận từ Bên A số tiền … … … … … … … ….. ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … ….. )

III. THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

Bên B đã nhận đủ hồ sơ từ Bên A và Bên A đã nhận đủ số tiền nói trên từ Bên B vào ngày ghi tại phần đầu của Biên bản này.

Các Bên cam kết không có bất kể khiếu nại vướng mắc nào kể từ thời gian nhận chuyển giao.

Biên bản giao nhận này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

BÊN A

( Ký và ghi rõ họ tên )

BÊN B

( Ký và ghi rõ họ tên )

 

… … … … … … … … … … … … … …

 

… … … … … … … … … … … … … …

Tải ( Download ) Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ và tiền

Download Tại Đây

+ Mẫu biên bản chuyển giao việc làm và hồ sơ tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — —

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày …. / …. / ….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có :

I. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO :

1 / Ông / Bà : … Chức vụ : …. Phòng : …

2 / Ông / Bà … Chức vụ : … Phòng : …

3 / Ông / Bà …. Chức vụ : … Phòng : …

4 / Ông / Bà : … Chức vụ : … Phòng : …

II. NGƯỜI BÀN GIAO :

1 / Ông / Bà : … … … … … … … … … … ….. Chức vụ : … … … … … … Phòng : … … … … … … … ….

Đã cùng triển khai chuyển giao việc làm với nội dung như sau :

III. BÀN GIAO CÔNG VIỆC :

STT

Nội dung

Người nhận chuyển giao

Kết luận

1

2

IV. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU :

STT

Nội dung

Người nhận chuyển giao

Kết luận

1

2

Biên bản kết thúc vào lúc … …. h … …. phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. ( … … … …. ) bản, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận

Người nhận chuyển giao

Người chuyển giao

Tải ( Download ) Mẫu biên bản chuyển giao việc làm và hồ sơ tài liệu

Download Tại Đây

Cách soạn Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ

Khi viết biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu cần quan tâm các đặc thù sau :

– Ghi rõ ràng, đúng mực về thời hạn, khu vực chuyển giao cũng như thời gian lậpbiên bản.

– Liệt kê vừa đủ các thông tin cá thể của cả bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao.

– Các thông tin quan trọng của gia tài như : tên, số lượng, đặc thù nhận dạng, thực trạng trong thực tiễn, giá trị … đều nên ghi chú cẩn trọng.

– Nêu ra các điều kiện kèm theo, nghĩa vụ và trách nhiệm so với gia tài và cam kết của đôi bên

– Có khá đầy đủ chữ ký xác nhận của bên giao và bên nhận, cẩn trọng hơn thì hoàn toàn có thể lấy thêm chữ ký của cả người làm chứng.

Như vậy cachlam.org đã chia sẻ với bạn bài viết Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ chi tiết năm 2022. Hy vọng bạn đã có được 1 cách làm hay và chúc bạn có được nhiều thành công trong cuộc sống hơn nữa!

Xem thêm các hướng dẫn và mẹo vặt hay: https://cachlam.org/huong-dan

5/5 - (1 bình chọn)
Cách làm thú vị khác
Hướng dẫn tạo kênh youtube nước ngoài

Nội dung chính 1. Vì ѕao nên làm уoutube nướᴄ ngoài ? 2. Làm ѕao để làm уoutube nướᴄ Read more

Cách chế tạo yên ngựa trong Minecraft – Honda Anh Dũng

Minecraft Sandbox World là một nơi tuyệt vời để biểu lộ sự phát minh sáng tạo của bạn bằng cách Read more

Hướng dẫn cách làm yên ngựa trong Minecraft PE và PC – Học điều hay

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách làm yên ngựa trong Minecraft PE và PC ( mọi phiên bản ). Read more

Hướng dẫn 3 cách làm món ruốc sả chay cho ngày đông

Món mặn ăn ngày đông giá rét thì chắc rằng là thịt ruốc sả rồi. Vậy so với người ăn Read more

Cách làm chà bông thịt heo thơm ngon tại nhà

Thịt chà bông là một món ăn thơm ngon giàu chất dinh dưỡng và rất dễ làm thời hạn dữ Read more

Mách bạn cách làm ruốc đơn giản – THẢO NGUYÊN PHÁT

Ruốc làm sẵn hiện đang được bán nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu tự làm lấy Read more

Áo giáp chống đạn thế hệ mới bằng vật liệu nano

Nghiên cứu mới – được hỗ trợ vốn bởi Lục quân và Hải quân Mỹ – công bố tháng 6-2021, Read more

Cách làm ruốc khô rim nước mắm ăn kèm xôi cực ngon

Bạn đã từng chiêm ngưỡng và thưởng thức xôi cùng với ruốc khô rim nước mắm chưa ? Hãy để Read more

Originally posted 2022-08-01 07:36:07.

Powered by toptruyenhay.com DMCA.com Protection Status